Kategoria: Stare SIO

31 marca 2017

Stare SIO. Komunikat nr 2 w sprawie zasad wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017

Wobec licznych pytań dotyczących wykazywania wynagrodzeń nauczycieli w systemie informacji oświatowej wg stanu na 31 marca 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy (w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu na ten temat): Szkoły i placówki systemu oświaty zobowiązane są do wykazania wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017… czytaj więcej

27 marca 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie zasad wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630) w systemie informacji oświatowej powinny być wykazane wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie z tą… czytaj więcej

8 marca 2017

Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych na 31 marca 2017

Do pobrania: Instrukcja merytoryczna SIO – spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 857 KB) Instrukcja techniczna SIO – spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 4,4 MB) Dokumentacja dostępna na tej stronie została zapisana w formacie PDF. Do przeglądania dokumentów w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader,… czytaj więcej

8 marca 2017

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie… czytaj więcej

28 listopada 2016

Weryfikacja danych SIO wg stanu na 30 września 2016 zlecona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, w związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2016 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się do Państwa z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących: 1. Liczby uczniów niebędących obywatelami polskim: w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły… czytaj więcej

18 listopada 2016

Stare SIO. Komunikat dotyczący zaniżanych danych w SIO w zakresie deklaracji o złożeniu wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. nr 139, poz. 814 z późn. zm.) są Państwo zobowiązani do przekazywania informacji w systemie informacji oświatowej w zakresie: deklaracji… czytaj więcej

21 października 2016

Stare SIO! Nagminny błąd przy wypełnianiu tabeli „U3.3. Dzieci w przedszkolach według oddziałów”

W związku z nagminnie występującym błędem przy wypełnianiu tabli U3.3 zwracam uwagę, że: w wierszu 2 ("0") należy wykazać dzieci realizujące program rocznego przygotowania przedszkolnego, w wierszu 1 (Poniżej "0") należy wykazać pozostałe dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego czy innej formy wychowania przedszkolnego. w tej tabeli mogą wystąpić ułamkowe… czytaj więcej

11 października 2016

Stare SIO. Komunikat w sprawie uczniów kontynuujących naukę w klasie I (lub w klasie II) na wniosek rodziców

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uczyli się w klasie I (lub uczniów urodzonych w I połowie roku 2008 uczących się w roku szkolnym 2015/2016 w klasie II) szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r. [1], kontynuują naukę w klasie I… czytaj więcej

6 października 2016

Stare SIO. Wyjaśnienia najczęstszych problemów związanych z działaniem programu 3.21

Założona w tym roku kontrola dotycząca oddziałów integracyjnych działała niepoprawnie, więc została wyłączona, żeby nie blokować możliwości tworzenia plików EXP. Szkoły, które mają problem z oddziałami integracyjnymi, muszą ponownie pobrać i zainstalować program SIO ze strony: https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html Po zainstalowaniu i wczytaniu wcześnie przygotowanego pliku SIO, problemu z oddziałami integracyjnymi już nie powinno… czytaj więcej

30 września 2016

Stare SIO. Projekt ustawy przedłużającej istnienie „starego” SIO do końca 2017 roku

Wg projektu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 istnienie „starego” SIO ma zostać przedłużone do końca 2017 roku: Art. 17. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45,… czytaj więcej

30 września 2016

Dane „starego” SIO będą użyte do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 26 września 2016 r. został skierowany na Radę Ministrów projekt ustawy z dnia 23 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zawierający m.in. przepisy… czytaj więcej

16 września 2016

Stare SIO. Ważna zmiana dotycząca w szkół policealnych

UWAGA! W ostatniej chwili MEN zdecydował się na pozostawienie starego sposobu rejestrowania szkół policealnych, który teraz istnieje obok nowego sposobu. Szkoły policealne działają wg następującego algorytmu: Jeśli szkoła policealna jest wyłącznie dla dorosłych może korzystać ze starego sposobu wybierając kategorię uczniów „dorośli”, Jeśli szkoła policealna jest wyłącznie dla dzieci lub… czytaj więcej

8 września 2016

Stare SIO. Zmiana dotycząca tabeli DO1 w wersji 3.21.1

W opublikowanej już aplikacji SIO dokonano zmiany w tabeli DO1. Dodany został wiersz 29 – Liczba uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, którzy uczą się w oddziałach przygotowawczych. Dodanie tego wiersza wiąże… czytaj więcej

26 sierpnia 2016

Stare SIO. Zmiany w aplikacji 3.21

Zmiany wyróżnione: Dodana została tabela ZD6. „Uczniowie w ogniskach artystycznych”, do wypełnienia przez placówki artystyczne (ogniska artystyczne), które dotychczas nie podawały danych o swojej działalności. Należy wykazać liczbę uczniów wg stanu na 30 września 2016 r., z podziałem na specjalności i rok nauki, osobno dla działu dziecięcego i działu młodzieżowego,… czytaj więcej

22 sierpnia 2016

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2016 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 14 września… czytaj więcej

22 sierpnia 2016

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji 5 października… czytaj więcej

22 sierpnia 2016

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych  Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO” (w aplikacji w wersji 3.21.x). Program do wprowadzania… czytaj więcej

4 listopada 2015

Subwencja. Dotowanie szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST – wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje poniższe wyjaśnienia dotyczące problemów z dotowaniem szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST: Czy można podać planowaną liczbę uczniów przed wpisaniem niepublicznej szkoły do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego? Czy można podać planowaną liczbę uczniów, później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego… czytaj więcej

15 października 2015

Stare SIO! Krytyczny błąd! Mylone orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego

Szanowni Państwo Marszałek województwa świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie W związku z ujawnianymi w ostatnim czasie przypadkami błędnego wykazywania w tabelach NP1-NP4 uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego, apeluję do Państwa o wnikliwe skontrolowanie, czy przypadkiem w szkołach oraz placówkach oświatowych, które Państwo scalają w tzw. starym SIO nie… czytaj więcej