Kategoria: System Informacji Oświatowej

8 września 2018

Stare SIO. Obowiązek wpisywania w tabelu I1 pełnej nazwy jednostki zgodnej z RSPO

Od obecnej edycji „starego SIO” w polu nazwa szkoły/​​placówki w tabeli I1. Identyfikacja obligatoryjnie należy wpisać pełną nazwę zespołu, szkoły/​​placówki (nazwa powinna być zgodna z nazwą w RSPO). W tym celu pole to zostało poszerzone. Jednocześnie ze względów technicznych zachowane zostało pole „Patron”, co oznacza, że patron będzie występował zarówno… czytaj więcej

6 września 2018

Nowe SIO. Grupowe dodanie miejsca zamieszkania ucznia

Formularz miejsce zamieszkania należy uzupełniać tylko w przypadku uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły! Jeśli uczeń został zarejestrowany w celu wykazania np. obowiązku szkolnego nie należy wypełniać tego formularza. W ostatniej aktualizacji systemu SIO dodano możliwość grupowego definiowania miejsca zamieszkania uczniów. Szczegółowe informacje dostępne są w instrukcji: https://​pomocsio​.men​.gov​.pl/​g​r​u​p​o​w​e​–​d​o​d​a​n​i​e​–​m​i​e​j​s​c​a​–​z​a​m​i​e​s​z​k​a​n​ia/

6 września 2018

Nowe SIO. Grupowa promocja uczniów do następnej klasy

W ostatniej aktualizacji udostępniono możliwość grupowego promowania uczniów do następnej klasy. Szczegółowe informacje dostępne są w filmach instruktażowych: Krok pierwszy: Grupowe zamknięcie przypisania ucznia do oddziału – otrzymał promocję Krok drugi: Grupowe przypisanie do oddziału podstawowego Dodatkowy film prezentuje obydwa kroki w jednym rzucie: Grupowa promocja ucznia

6 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym” – rejestracja oddziałów możliwa jest od roku szkolnego 2018/​​2019 Zmiana wymagań rejestracji oddziałów podstawowych w związku z nauczanymi językami obcymi w niektórych typach szkół Uwaga, do kolejnego wdrożenia zablokowana została możliwość rejestracji oddziałów podstawowych w… czytaj więcej

28 sierpnia 2018

Nowe SIO. Zasoby: Aktualności, Instrukcje, Pomoc i inne

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi dostępności instrukcji do nowego SIO uprzejmie informuję, że na stronie logowania do systemu nowego SIO (https://​sio​.men​.gov​.pl) bezpośrednio pod okienkiem do logowania do systemu są opublikowane następujące odnośniki: Aktualności – pod tym odnośnikiem Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i Centrum Informatyczne Edukacji (CIE) zamieszcza najświeższe komunikat… czytaj więcej

28 sierpnia 2018

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji 3 października 2018… czytaj więcej

28 sierpnia 2018

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2018

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 13 września… czytaj więcej

28 sierpnia 2018

Stare SIO. Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 w aplikacji SIO 3.25

Spis w „starym” SIO wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r. należy wykonać za pomocą programu SIO w wersji 3.25 lub wyższej (np. 3.25.1, 3.25.2 itd.) Program do pobrania ze strony: https://​cie​.men​.gov​.pl/​s​i​o​–​s​t​r​o​n​a​–​g​l​o​w​n​a​/​s​i​o​–​p​r​o​g​r​a​m​y​–​d​o​–​p​o​b​r​a​n​ia/ UWAGA! Podczas wypełniania tabel na 10 i 30 września 2018 muszą Państwo bezwzględnie pracować z aktualną instrukcją… czytaj więcej

27 sierpnia 2018

Stare i Nowe SIO. Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

Uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2018 r. obowiązuje nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym… czytaj więcej

27 sierpnia 2018

Stare SIO. Komunikat dotyczący zmiany w „Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (10 i 30 września 2018)”

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela obowiązującymi od 1 września 2018 r. w instrukcjach wprowadzania danych na dzień 10 września 2018 r. i dzień 30 września 2018 r. opublikowanych na stronie MEN zmieniony został akapit: „Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub… czytaj więcej

27 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na „nazwa dokumentu” oraz z „numer dokumentu tożsamości” na „seria i numer dokumentu” Zmigrowanie miejsc zamieszkania uczniów zamieszkałych w Polsce, które były wprowadzone w lokalnych bazach danych SIO (w tzw. starym „nowym SIO”) Nauczyciele: Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na… czytaj więcej

24 lipca 2018

List MEN do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie obowiązku przekazywania danych w nowym SIO

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach. Szefowa MEN podkreśliła, że dane te niezbędne są organom administracji publicznej do weryfikacji… czytaj więcej

23 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 19 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Możliwość filtrowania danych po „miejscu zamieszkania” Rozszerzenie listy krajów, dla których można wprowadzić miejscowość zamieszkania Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stanowisk Poprawka dot. wyświetlania awansu zawodowego nauczyciela Możliwość wprowadzenia wartości tygodniowego wymiaru zajęć w formacie liczby z dwoma miejscami dziesiętnymi Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o powierzchni terenów sportowych… czytaj więcej

23 lipca 2018

Nowe SIO. Za jaki okres należy uzupełnić dane nauczycieli w SIO?

Wszystkie dane nauczycieli powinny być wprowadzone na rok 2017/​​2018, na najbardziej aktualny stan. Nie uzupełniamy danych za lata ubiegłe. Źródło: https://​pomocsio​.men​.gov​.pl/​z​a​–​j​a​k​i​–​o​k​r​e​s​–​n​a​l​e​z​y​–​u​z​u​p​e​l​n​i​c​–​d​a​n​e​–​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​i​–​w​–​s​io/

11 lipca 2018

Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że pod adresem https://​rspo​.men​.gov​.pl dostępna jest wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając podstawowe dane takie jak: Numer REGON Numer RSPO Położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość) Organ prowadzący Typ (np. gmina, fundacja, stowarzyszenie) Położenie… czytaj więcej

5 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zatrudnienia Rejestracja, modyfikacja, usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć Rejestracja, modyfikacja, usunięcie obowiązków Rejestracja, modyfikacja, usunięcie nieobecności Rejestracja, modyfikacja, usunięcie awansu zawodowego Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stażu pedagogicznego Utworzenie listy nauczycieli Utworzenie listy umów Utworzenie listy nieobecności Uwaga! Do modułu Nauczyciele zostały zmigrowane (przeniesione z poprzedniego systemu) jedynie umowy,… czytaj więcej

15 czerwca 2018

Nowe SIO. Wymóg ustawienia poprawnej daty i godziny na komputerze!

W celu bezproblemowej pracy z „nowym SIO” na stronie sio​.men​.gov​.pl wymagane jest bezwzględnie poprawne ustawienie daty i godziny na urządzeniu, na którym pracujemy w „nowym SIO”. Nieprawidłowa data i godzina skutkować będzie niepoprawną pracą aplikacji „nowego SIO”. Przykładowo: nie będą się rozwijać listy w formularzach.

25 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 25 maja 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Rejestracja danych identyfikacyjnych – zwiększenie maksymalnego wieku ucznia do 100 lat Rejestracja, modyfikacja niezweryfikowanych, weryfikacja i usuwanie orzeczeń i opinii w szkołach, poradniach psychologiczno‐​​pedagogicznych, poradniach specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie okresów obowiązywania orzeczeń lub opinii w szkole lub placówce Uzupełnienie listy uczniów o etykiety związane z orzeczeniami lub opiniami  Oddziały dodatkowe:… czytaj więcej

11 maja 2018

Nowe SIO. Placówki niebędące szkołami typu CKP, CKU oraz ODIDZ wprowadzają dane osobowe uczniów WYŁĄCZNIE w przypadku uczestnictwa w KKZ lub zaistnienia WYPADKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnych i niepotrzebnych działań wykonywanych przez użytkowników „nowego SIO” uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie art. 42 pkt. 6a ustawy o systemie informacji oświatowej jednostki takie jak: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą wprowadzać do nowego SIO dane osobowe uczniów… czytaj więcej