Kategoria: System Informacji Oświatowej

7 stycznia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 7 stycznia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Dodanie niespójności niezamkniętego okresu obowiązku szkolnego lub przedszkolnego w przypadku, gdy szkoła staje się nieobwodową. W szkole podstawowej możliwość przypisania ucznia do oddziału o poziom niżej. Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o wyposażeniu – pomoce dydaktyczne oraz sprzęt diagnostyczny. Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o komputerach – technologie łączy… czytaj więcej

10 grudnia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 10 grudnia 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Możliwość podglądu szczegółów danych o wprowadzonych obowiązkach Uczniowie: Możliwość filtrowania listy uczniów po wprowadzonym numerze orzeczenia Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zbiorach bibliotecznych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o kategorii wiekowych czytelników biblioteki Oddziały: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów łączonych

6 grudnia 2018

Nowe SIO. Procedura zakładania Profilu Zaufanego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym

1. Przechodzimy na stronę: https://​pz​.gov​.pl 2. Klikamy odnośnik Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem): 3. Wypełniamy formularz rejestracyjny i klikamy przycisk Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem): 4. Autoryzujemy kodem przysłanym na podany we wniosku numer telefonu chęć założenia konta (podajemy kod i klikamy przycisk Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto): 5. Klikamy przycisk Przejdź… czytaj więcej

30 listopada 2018

Nowe SIO. Zmiany w sposobie wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w nowym SIO

UWAGA! Poniższa zmiana dotyczy tylko i wyłącznie nowego SIO. Dane starego SIO pozostają bez zmian! Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zmianie sposobu wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie… czytaj więcej

26 listopada 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 26 listopada 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie planowania stopnia awansu zawodowego. Rezygnacja z możliwości modyfikacji stopnia awansu zawodowego. Uspójnienie widoku karty umowy i szczegółów umowy nauczyciela. Dodatek za wysługę lat – zamiast błędu wyświetlane będzie ostrzeżenie o możliwych błędach. Uczniowie: W przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę automatyczne zamykanie okresu obowiązywania orzeczenia. Umożliwienie przypisania… czytaj więcej

13 listopada 2018

Nowe SIO. „Poradniki” w „Strefie dla zalogowanych”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w Strefie dla zalogowanych (https://​strefasio​.men​.gov​.pl) Systemu Informacji Oświatowej dodana została nowa zakładka Poradniki. W zakładce będą zamieszczane opracowania przydatne dla szkół, organów prowadzących i kuratoriów oświaty. Aktualnie w zakładce znajdują się trzy poradniki: Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą Rady rodziców –… czytaj więcej

5 listopada 2018

Nowe SIO. Wyjaśnienie dotyczące pola „Nazwa skrócona” w RSPO

W związku z pismem rozesłanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej do jednostek samorządu terytorialnego uprzejmie wyjaśniam, że pole „Nazwa skrócona” jest nieobowiązkowe i należy je wypełnić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki oświatowej przewiduje istnienie nazwy skróconej używanej na pieczęciach. Często popełnianym błędem jest wymyślanie nazw skróconych… czytaj więcej

29 października 2018

Nowe SIO! Wprowadzone 29 października 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie oceny nauczyciela Uczniowie: Dodanie etykiety i filtra „zakończył naukę” Przypisanie uczniów do kursów kwalifikacyjnych w placówkach doskonalenia nauczycieli Możliwość ukończenia szkoły na poziomie II semestru w szkołach podstawowych dla dorosłych W szkołach policealnych dla uczniów przypisanych do dwóch oddziałów możliwość wykazania form praktycznej nauki zawodu w… czytaj więcej

23 października 2018

Nowe SIO. Dwa nowe ważne raporty subwencyjne pokazujące stany na 30 września 2018 i uwzględniające późniejsze korekty

W „Strefie dla zalogowanych” (https://​strefasio​.men​.gov​.pl) w sekcji „Raporty SIO2” udostępnione zostały dwa nowe ważne raporty subwencyjne, których danymi źródłowymi jest baza nowego SIO: Wykaz szkół i placówek z liczbą uczniów wg stanu na 30 IX 2018 – raport zawiera informację o liczbie uczniów subwencyjnych wg stanu na 30 września 2018… czytaj więcej

22 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 22 października 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN Rezygnacja z możliwości modyfikacji formy stosunku pracy Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o uzyskaniu tytułu czeladnika w Izbach Rzemieślniczych Uszczegółowienie komunikatu o przypisaniu ucznia do innego oddziału wczesnego wspomagania rozwoju Dodanie możliwości zgłoszenia… czytaj więcej

19 października 2018

Stare SIO. Błędy w raporcie subwencyjnym naprawione w nowej wersji programu starego SIO

Zalecam wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego pobranie i zainstalowanie nowej wersji programu do starego SIO ze strony: https://​cie​.men​.gov​.pl/​s​i​o​–​s​t​r​o​n​a​–​g​l​o​w​n​a​/​s​i​o​–​p​r​o​g​r​a​m​y​–​d​o​–​p​o​b​r​a​n​ia/. Nowa wersja zawiera szereg poprawek do raportu subwencyjnego. Uwaga! Automatyczna aktualizacja w tym wypadku nie zadziała, ponieważ poprawiony program ma ten sam numer wersji co poprzedni, błędnie działający: 3.25.6, dlatego muszą Państwo pobrać… czytaj więcej

19 października 2018

Nowe SIO. Pismo MEN w sprawie obowiązku przypisania uczniów do oddziałów w nowym roku szkolnym 2018/​2019

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje w załączeniu pismo Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO) oraz przypomina o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. Planowane jest porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do… czytaj więcej

17 października 2018

Nowe SIO. Jak radzić sobie z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem”?

Z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem” możemy spotkać się podczas dokonywania operacji zakończenia przypisania do oddziału. Ten błąd oznacza, że w roku szkolnym, którego dotyczy przypisanie została dodana jakaś dana dziedzinowa (np. indywidualne nauczanie, indywidualny tok nauki etc.) z wpisaną… czytaj więcej

8 października 2018

Nowe SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e‐​mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e‐​​mail), strony internetowej szkoły lub placówki… czytaj więcej

4 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 października 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały: Zniesienie obowiązku wykazania języka obcego w oddziałach podstawowych o specyfice „przysposabiający do pracy” Nauczyciele: Limit godzin w umowach cywilno‐​​prawnych zwiększony do 1000 Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza wykształcenie Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza kwalifikacje do zajmowanego stanowiska Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza inne kwalifikacja do zajmowanego stanowiska Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza dodatkowe… czytaj więcej

1 października 2018

Stare SIO. Zmiana w zasadach wykazywania godzin ponadwymiarowych

W przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać wartość aktualnie realizowaną. Źródło (strona 41) instrukcji merytorycznej: https://​cie​.men​.gov​.pl/​p​r​o​g​r​a​m​y​/​3​.​2​5​.​0​/​i​n​s​t​r​u​k​c​j​e​/​I​n​s​t​r​u​k​c​j​a​_​m​e​r​y​t​o​r​y​c​z​n​a​_​S​I​O​_​–​_​3​0​_​w​r​z​e​s​n​i​a​_​2​0​1​8​.​pdf Aktualizacja z dnia 1 października 2018:  Uwaga!  Od powyższej zasady są tylko dwa… czytaj więcej

23 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 21 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie Zniesienie obowiązku przypisania dwóch języków podczas przypisywania uczniów do oddziałów podstawowych o specyfice „specjalny” Start Dodawanie, modyfikacja, usuwanie zawodów przez dyrektorów i pracowników szkół artystycznych rejestrowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Oddziały Dodawanie, modyfikacja, usuwanie oddziałów podstawowych w szkołach artystycznych

18 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 18 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Dla wybranych orzeczeń zniesienie obowiązku wpisania dwóch języków obcych podczas przypisywania do oddziału Ograniczenie możliwości rejestracji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jednego ucznia do jednego podmiotu Nauczyciele: Dodanie obowiązku nauczyciela „Brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym” w typie obowiązku „inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia” Dane zbiorcze:… czytaj więcej