Kategoria: Programy rządowe

23 maja 2017

Komunikat w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów,
województwa świętokrzyskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 691) w związku z art. 22 ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości ww. dotacji

Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym wnioski o udzielenie dotacji wypełniane będą na platformie online.  Uprzejmie proszę o wypełnienie wniosku (załącznik  nr 4 i 5), który wyświetli się po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl  w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. Następnie aplikacja online zostanie zablokowana.

Loginy i hasła do zalogowania się dla jednostki samorządu terytorialnego pozostają bez zmian.

W celu aktualizacji wniosku aplikacja zostanie odblokowana dla Państwa ponownie w sierpniu br.

Uwagi do wypełnienia aplikacji w celu wygenerowania załącznika nr 4 i 5 na platformie online:

 1.  Krok I:
  • dodać szkoły lub usunąć np. zlikwidowane szkoły – dotyczy załącznika nr 1 i 2
  • określić niepełnosprawności występujące w poszczególnych szkołach – wtedy   wygeneruje się załącznik nr 2 przy danej szkole
 2. Krok II
  • wpisać dane w załączniku nr 1 i 2 dla wszystkich szkół – wygeneruje to załącznik nr 4 i 5 (zsumowane zostaną wszystkie szkoły)
 3. Krok III
  • należy dokonać podziału wnioskowanej kwoty dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej
 4. Krok IV
  • wydruk załącznika nr 4 i 5.

Uwaga:

 • dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wydrukować osobny formularz nr 5,
 • w przypadku korekty np. dodania szkoły, usunięcia szkoły, trzeba uzupełnić ponownie załącznik 4 i 5  oraz kwoty w rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
 • aplikacja przeznaczona jest dla jednostki samorządu terytorialnego i nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom.

Ponadto uprzejmie proszę, aby wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i 5) zostały podpisane przez osobę reprezentującą urząd oraz niezwłocznie przekazane w formie  papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pracownik do kontaktu:  Izabela Bartnik: tel.: 41-342-16-47

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

8 maja 2017

Program „Bezpieczna+” – nabór wniosków

Do 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. (więcej…)

Załączniki

17 lutego 2017

Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie w 2017 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych z dnia 6 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1667) przedstawiamy listę podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w 2017 roku. W załączniku: Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie.

 

Załączniki

27 stycznia 2017

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w terminie do dnia 1 lutego 2017 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. z dnia 14 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2016 r. przypada na 31 stycznia br.

Informację należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy. 

Nr telefonu kontaktowego: 041-342-19-06 (P. Jadwiga Piwowar).

 Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Rozliczenie dotacji 2016
Data: 2017-01-27, rozmiar: 109 KB
Zał do rozlicz. dział 801
Data: 2017-01-27, rozmiar: 27 KB
Zał do rozlicz. dział 854
Data: 2017-01-27, rozmiar: 28 KB
5 stycznia 2017

Komunikat w sprawie realizacji programu „Wyprawka szkolna 2016”

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2017 r. znak: DWKI-SPR.419.1.2017.CZ w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji w zakresie realizacji programu.

Stwierdzono, że w roku 2016 roku występowały rozbieżności pomiędzy maksymalnymi kwotami dotacji dla poszczególnych grup uczniów, a kwotami zgłaszanymi w trakcie realizacji programu do rozliczeń przez szkoły. Ponadto część szkół i samorządów oprócz podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonywała zwrotu za zakupione ćwiczenia, atlasy, zbiory zadań itp. W wielu przypadkach zgłaszano również zakup materiałów edukacyjnych dla innych grup uczniów niż uprawnione w programie. Nie respektowano zapisu o wyższych kwotach dotacji wyłącznie na podręczniki dopuszczone do kształcenia specjalnego a nie na podręczniki używane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji podstawy programowej w szkołach specjalnych.

W związku z powyższym Kuratorium zwraca się z prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej skali tych zjawisk i ich przyczyn oraz sposobu rozwiązywania nieprawidłowości w realizacji pomocy w ramach programu oraz przesłanie jej w wersji papierowej w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Wyprawka szkolna realizacja programu 2016
Data: 2017-01-05, rozmiar: 136 KB
4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2017 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w załączniku nr 2 znajduje się nieaktualny przypis dotyczący przekształcania się oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektóryrzch innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 35) istnienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało przedłużone do dnia 1 września 2019 roku. Ponadto w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą Prawo oświatowe planuje się stałe włączenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do systemu oświaty.

Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska

Załączniki

Wzór rozliczenia
Data: 2017-01-04, rozmiar: 254 KB
4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – grudzień  w 2016 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – grudzień  2016 r.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres:  jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia br.

Nazwa gminy Liczba uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne za okres styczeń – grudzień  w ub.r. * Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki szkolne za okres styczeń – grudzień  w ub.r. * Razem liczba uczniów objętych pomocą materialną
(kol.2 + kol.3)

Uwaga:

* należy wykazać wyłącznie uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do grudnia 2016 roku.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska

23 grudnia 2016

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2016 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie ww. zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym należy uzupełnić 2 tabele z zestawieniem liczby uczniów uczestniczących w programie oraz jego kosztów.

Tabela nr 1 – dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym z podziałem na poszczególne typy szkół oraz klasy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tabela nr 2 – określa wysokość dotacji wydatkowanej poszczególnym grupom uczniów, również z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczęszczają uczniowie.

W celu przekazania danych należy zalogować się na stronie internetowej pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl z wykorzystaniem loginów i haseł używanych poprzednio, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

21 grudnia 2016

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2016 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2017 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z umową Nr DF-I.3230.13.1.2016 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2016 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia zawartą w dniu 25 stycznia 2016 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewodą Świętokrzyskim, Wojewoda jest zobowiązany zwrócić niewykorzystane w 2016 roku środki jak również odsetki od środków Funduszu Pracy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot niewykorzystanych środków oraz odsetek od środków Funduszu Pracy naliczonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Państwa jednostek do dnia 10 stycznia 2017 roku. Zwrot powyższych środków po upływie terminu określonego w ww. umowie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

7 grudnia 2016

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – sprawozdania

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zgodnie z załączonymi wzorami.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że do sprawozdania należy dołączyć kopie opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/rachunków/innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Ww. rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2017 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516, al. IX Wieków Kielc 3 oraz w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

29 listopada 2016

Program – "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło badanie dotyczące niechęci korzystania z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Z badań wynika, że w województwie świętokrzyskim dzieci i młodzież nie chcą korzystać z pomocy w formie posiłku m.in. z powodu strachu przed naznaczeniem w szkole i wśród rówieśników, "niesmacznymi" posiłkami, które przygotowywane są zgodnie z normami krajowymi i nie są przyprawiane oraz brak przyzwyczajenia dzieci do jedzenia zup.

Ponadto w wielu szkołach brak jest stołówek szkolnych.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań, które umożliwią zmianę nawyków uczniów w zakresie spożywania posiłków w szkołach. Proszę także o podjęcie starań, aby w każdej szkole wydawany był gorący posiłek.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

13 października 2016

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –   II edycja nabór wniosków

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne
Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że dnia 22 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia :

 • termin złożenia przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej do organu prowadzącego upływa dnia 31 października br.
 • termin złożenia przez organ prowadzący wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z zestawieniem zbiorczym do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25- 516 Kielce upływa dnia 20 listopada br. ( decyduje data wpływu)

Wersję elektroniczną zestawienia szkół/bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek w ramach programów formacie Excel należy przesłać na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Finansowanie edukacji/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Znajduje się tam baza pytań i odpowiedzi, która dotyczy realizacji programu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

2 września 2016

Komunikat w sprawie weryfikacji danych w programie „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 20 września br. zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem oraz wysokości środków niezbędnych do sfinansowania tego zadania w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

W celu przekazania danych należy wypełnić tabele poprzez zalogowanie się na stronie internetowej pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl z wykorzystaniem loginów i haseł używanych przy składaniu szacunkowych danych, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

23 sierpnia 2016

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosku o dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 22af pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.poz.811 ze zm.) w sprawie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne jednostka samorządu terytorialnego aktualizuje wniosek w terminie do 31 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół.

W związku z powyższym proszę o aktualizację wniosku do dnia 31 sierpnia br. (również w przypadku braku zmian) – załącznika nr 4 i 5 poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl z wykorzystaniem loginów i haseł używanych przy składaniu pierwszych wniosków.

Jednocześnie przypominam, że jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie do 7 września 2016 r. zwraca wojewodzie część dotacji równą różnicy między kwotą, która jednostka samorządu terytorialnego otrzymała do dnia 31 sierpnia 2016 r., a kwotą wynikającą z aktualizacji. Zwroty powinny być dokonane z rozdziału, na który otrzymano środki. Jeżeli w innym rozdziale kwota wnioskowana będzie wyższa od otrzymanej, to nastąpi dopłata w danym rozdziale.

Ponadto uprzejmie proszę, aby zaktualizowane wnioski (załącznik nr 4 i 5) zostały podpisane przez osobę reprezentującą urząd oraz przesłane w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Panią Izabelą Bartnik, tel. 41-342-16-47.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

8 sierpnia 2016

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Zgodnie z Porozumieniem nr 68/2015 zawartym pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, w załączeniu przedstawiamy do publicznej wiadomości wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”, którym proponuje się udzielenie wsparcia finansowego na podstawie rozstrzygniętego dodatkowego naboru wniosków konkursowych.

Do pobrania:

5 sierpnia 2016

Wyprawka szkolna 2016 – obowiązujące akty prawne

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin, Dyrektorzy szkół
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

 • 1) słabowidzących,
 • 2) niesłyszących,
 • 3) słabosłyszących,
 • 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy – w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o przekazanie rodzicom uczniów informacji o możliwości skorzystania z przedmiotowej pomocy w roku szkolnym 2016/2017.

W załączeniu:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

22 czerwca 2016

Komunikat w sprawie danych potrzebnych do realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

Nawiązując do komunikatu z dnia 21 czerwca br. znak: KO.III.3121.3.2016 w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że tabela, którą należy uzupełnić znajduje się pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl.

Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego potrzebne do uzupełnienia aplikacji na platformie on-line zostały Państwu przesłane e-mailem podczas przekazywania danych dotyczących dotacji na wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2016 r.

Ponadto uprzejmie proszę, aby wypełniona tabela została podpisana przez osobę upoważnioną i przesłana w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pracownik do kontaktu: Jadwiga Piwowar tel. 41 342-19-06

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

21 czerwca 2016

Komunikat w sprawie programu „Wyprawka szkolna 2016/2017”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Jednocześnie informuję, że pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci uczniowie :

 • 1) słabowidzący,
 • 2) niesłyszący,
 • 3) słabosłyszący,
 • 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

Materiał edukacyjny to materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Materiałami edukacyjnymi dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, materiały do rysowania, uzupełniania i wyklejania.

Kwoty dofinansowania:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają
z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,
a także uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej

do kwoty 225 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających
z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających

z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

Ponadto informuję, że w roku bieżącym dane odnoszące się do programu „Wyprawka szkolna” będą zbierane przy pomocy tabeli on-line. Adres tabeli zostanie Państwu udostępniony w najbliższych dniach ze względu na trwające prace dotyczące potrzebnej aplikacji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik