Kategoria: Szkoła Promująca Zdrowie

7 grudnia 2016

Nowe kryteria uzyskiwania Świętokrzyskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Dzia­ła­nia zwią­za­ne z roz­wi­ja­niem i upo­wszech­nia­niem w Pol­sce idei Szko­ły Pro­mu­ją­cej Zdro­wie pro­wa­dzo­ne są od 1992 r. W woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim sys­te­ma­tycz­nie powięk­sza się sieć szkół upo­wszech­nia­ją­cy­ch dzia­ła­nia słu­żą­ce pro­mo­cji zdro­wia. Obec­nie nale­ży do niej 92 szko­ły i pla­ców­ki. W kon­se­kwen­cji zdo­by­wa­nia nowy­ch doświad­czeń pro­gram ten ewo­lu­ował […]

24 listopada 2016

II edycja konferencji „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie.”

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le i Wycho­waw­cy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim W związ­ku z dużym zain­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska szkol­ne­go tema­ty­ką kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się w dniu 8 listo­pa­da 2016 r. w Wyż­szej Szko­le Eko­no­mii, Pra­wa i Nauk Medycz­ny­ch w Kiel­ca­ch nt. uza­leż­nień beha­wio­ral­ny­ch infor­mu­ję o orga­ni­za­cji dru­giej edy­cji ww. przed­się­wzię­cia. Orga­ni­za­to­rzy – Kura­to­rium Oświa­ty […]

24 listopada 2016

Sprawozdanie z konferencji „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie”

W dniu 8 listo­pa­da 2016 r. w audy­to­rium Wyż­szej Szko­ły Eko­no­mii, Pra­wa i Nauk Medycz­ny­ch im. prof. E. Lipiń­skie­go w Kiel­ca­ch odby­ła się kon­fe­ren­cja szko­le­nio­wa pt.: „Uza­leż­nie­nia beha­wio­ral­ne dzie­ci i mło­dzie­ży. Kie­dy koń­czy się przy­jem­no­ść a zaczy­na uza­leż­nie­nie”. Orga­ni­za­to­ra­mi kon­fe­ren­cji byli – Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch i Wyż­sza Szko­ła Eko­no­mii, Pra­wa i Nauk Medycz­ny­ch w Kiel­ca­ch. […]

13 października 2016

Informacja  z wręczenia Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie

W dniu 30 wrze­śnia 2016 r. w sali kon­cer­to­wej Sana­to­rium Mar­co­ni w Busku-Zdro­ju został zain­au­gu­ro­wa­ny XIV Festi­wal Zdro­wia im. Zbi­gnie­wa Kociu­by. Szcze­gól­nym wyda­rze­niem Festi­wa­lu był IV Zlot Szkół Pro­mu­ją­cy­ch Zdro­wie, w któ­rym uczest­ni­czy­ło 250 uczniów oraz nauczy­cie­li szkół i pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Hasłem prze­wod­nim tego­rocz­ne­go Festi­wa­lu była –CUKRZYCA. Uczest­ni­cy Zlo­tu wysłu­cha­li pre­lek­cji pt. „Pro­mo­cja zdro­wia […]

21 września 2016

Zaproszenie do przystąpienia do świętokrzyskiej sieci szkół promujących zdrowie

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Doce­nia­jąc róż­no­rod­ne dzia­ła­nia szkół w zakre­sie edu­ka­cji zdro­wot­nej ser­decz­nie zapra­szam szko­ły i pla­ców­ki oświa­to­we do współ­pra­cy w gro­nie Świę­to­krzy­skiej Sie­ci Szkół Pro­mu­ją­cy­ch Zdro­wie oraz do pod­ję­cia sta­rań o uzy­ska­nie woje­wódz­kie­go cer­ty­fi­ka­tu. Kon­cep­cja i stra­te­gia two­rze­nia SzPZ zosta­ła przy­ję­ta do pol­skie­go sys­te­mu edu­ka­cji i jest reali­zo­wa­na w […]

1 września 2016

IV Zlot Szkół Promujących Zdrowie

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w tym szkół oraz pla­có­wek oświa­to­wy­ch nale­żą­cy­ch do sie­ci Szkół Pro­mu­ją­cy­ch Zdro­wie Uprzej­mie infor­mu­ję, że 30 wrze­śnia 2016 r. w Busku-Zdro­ju odbę­dzie się XIV Festi­wal Zdro­wia im. Zbi­gnie­wa Kociu­by, w rama­ch któ­re­go orga­ni­zo­wa­ny jest już po raz czwar­ty Zlot Szkół Pro­mu­ją­cy­ch Zdro­wie. Doce­nia­jąc i wspie­ra­jąc podej­mo­wa­ne przez […]

2 czerwca 2015

XIII Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku-Zdroju – organizacja Zlotu Szkół

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w tym szkół oraz pla­có­wek nale­żą­cy­ch do Sie­ci Szkół Pro­mu­ją­cy­ch Zdro­wie Uprzej­mie infor­mu­ję, że 2 paź­dzier­ni­ka 2015 r. w Busku-Zdro­ju odbę­dzie się XIII Festi­wal Zdro­wia im. Zbi­gnie­wa Kociu­by. Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch, jako czło­nek Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go Festi­wa­lu, pla­nu­je zor­ga­ni­zo­wać III Zlot szkół/placówek kie­ru­jąc zapro­sze­nie do wszyst­ki­ch szkół/placówek […]