Kategoria: Statuetka „Świętokrzyskiego Przyjaciela Oświaty”

4 listopada 2014

Statuetka „Przyjaciel Świętokrzyskiej Oświaty”

Nagro­da Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty będzie przy­zna­wa­na corocz­nie oso­bom fizycz­nym oraz insty­tu­cjom za wybit­ne dzia­ła­nia na rze­cz wspie­ra­nia oświa­ty na tere­nie woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Wnio­ski o przy­zna­nie Sta­tu­et­ki „Świę­to­krzy­skie­go Przy­ja­cie­la Oświa­ty” nale­ży skła­dać w sekre­ta­ria­cie Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch, pokój 603