Kategoria: Salon Kreatywnych Szkół i Placówek

13 kwietnia 2015

Zaproszenie SKSiP na uroczystość Święta Szkoły do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie

Patron, któ­ry kie­ru­je się ku Mat­ce Nie­bie­skiej­zo­sta­je moim patro­nem… Szko­ła, do któ­rej uczęsz­czam jest zaszczy­co­na jego imie­niem. Pry­mas, któ­re­go prze­my­śle­nia do dziś są tak aktu­al­ne, że aż boli, świe­ci nad nami swo­im wiel­kim nie­po­wta­rzal­nym bla­skiem patrio­ty i bisku­pa. Dyrek­cja, Gro­no Peda­go­gicz­ne i Ucznio­wie Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w Sta­szo­wie mają zaszczyt zapro­sić […]

14 stycznia 2015

Sprawozdanie ze spotkania członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek

11 grud­nia 2014 r. w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym w Pod­zam­czu odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie człon­ków Salo­nu Kre­atyw­ny­ch Szkół i Pla­có­wek (SKSiP), któ­re­go celem było pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści Salo­nu oraz przy­ję­cie nowy­ch człon­ków – dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek, któ­rzy speł­ni­li regu­la­mi­no­we wyma­ga­nia. Omó­wio­ne zosta­ły rów­nież kie­run­ki dal­szej współ­pra­cy oraz zasa­dy opra­co­wa­nia ofer­ty Salo­nu na 2015 rok. Nomi­na­cję […]