Kategoria: Patronaty Kuratora

19 października 2015

Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) oraz wzór logotypu Kuratorium Oświaty w Kielcach

Wzór urzę­do­we­go logo­ty­pu Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty (z wize­run­kiem orła bia­łe­go) do pobra­nia w nastę­pu­ją­cy­ch for­ma­ta­ch: EPS (Encap­su­la­ted Post­Script) SVG (Sca­la­ble Vec­tor Gra­phics) PNG (Por­ta­ble Network Gra­phics) AI (Ado­be Illu­stra­tor Artwork) Wzór logo­ty­pu Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch do pobra­nia w nastę­pu­ją­cy­ch for­ma­ta­ch: EPS (Encap­su­la­ted Post­Script) SVG (Sca­la­ble Vec­tor Gra­phics) PNG (Por­ta­ble Network Gra­phics) AI (Ado­be Illu­stra­tor […]

11 października 2013

Zasady obejmowania honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty imprez oświatowych organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego

Do pobra­nia: Zarzą­dze­nie nr 498/2016 Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w spra­wie udzie­la­nia patro­na­tu przez Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty (23.11.2016 – 0,87MB)