Kategoria: Odznaka im. Janusza Korczaka

7 października 2015

Osoby uhonorowane odznaką im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w 2015 roku

Dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2015 r. odby­ło się posie­dze­nie Kapi­tu­ły Odzna­ki im. Janu­sza Kor­cza­ka dla ludzi poświę­ca­ją­cy­ch się bez­in­te­re­sow­nie dla dobra dzie­ci w celu roz­pa­trze­nia wnio­sków kan­dy­da­tów, któ­rym zosta­nie przy­zna­na odzna­ka. Decy­zją Kapi­tu­ły odzna­kę im. Janu­sza Kor­cza­ka dla ludzi poświę­ca­ją­cy­ch się bez­in­te­re­sow­nie dla dobra dzie­ci w roku 2015 otrzy­mu­ją: Pani Sonia Kopa – nauczy­ciel w Zespo­le […]

29 sierpnia 2014

Osoby uhonorowane odznaką im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w 2014 roku

Dnia 18 sierp­nia 2014 r. odby­ło się posie­dze­nie Kapi­tu­ły Odzna­ki im. Janu­sza Kor­cza­ka dla ludzi poświę­ca­ją­cy­ch się bez­in­te­re­sow­nie dla dobra dzie­ci w celu roz­pa­trze­nia wnio­sków kan­dy­da­tów, któ­rym zosta­nie przy­zna­na odzna­ka. Decy­zją Kapi­tu­ły odzna­kę im. Janu­sza Kor­cza­ka dla ludzi poświę­ca­ją­cy­ch się bez­in­te­re­sow­nie dla dobra dzie­ci w roku 2014 otrzy­mu­ją: Pani Zofia Zamoj­ska-Pabi­ch – eme­ryt­ka, sta­le współ­pra­cu­ją­ca […]

10 września 2013

Osoby uhonorowane odznaką im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w 2013 roku

Dnia 19 sierp­nia 2013 r. odby­ło się posie­dze­nie Kapi­tu­ły Odzna­ki im. Janu­sza Kor­cza­ka dla ludzi poświę­ca­ją­cy­ch się bez­in­te­re­sow­nie dla dobra dzie­ci w celu roz­pa­trze­nia wnio­sków kan­dy­da­tów, któ­rym zosta­nie przy­zna­na odzna­ka. W roku 2013 do odzna­ki im. J. Kor­cza­ka zosta­li nomi­no­wa­ni: Pani Cecy­lia Lidia Chrzą­ścik (Kra­ków), Pani Kazi­mie­ra Nowak (Kiel­ce), Pani dr Ludo­mi­ra Powidz­ka (Lesz­no – […]

10 września 2013

Kapituła Odznaki im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci

Odzna­kę im. Janu­sza Kor­cza­ka dla ludzi poświę­ca­ją­cy­ch się bez­in­te­re­sow­nie dla dobra dzie­ci przy­zna­je Kapi­tu­ła Odzna­ki w skła­dzie: Prze­wod­ni­czą­cy – Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty, Pani Mał­go­rza­ta Muzoł Wice­prze­wod­ni­czą­cy – Dol­no­ślą­ski Kura­tor Oświa­ty, Pani Beata Paw­ło­wi­cz Rzecz­nik Praw Dziec­ka, Pan Marek Micha­lak lub wska­za­ny przed­sta­wi­ciel Biu­ra Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka Woje­wo­da Świę­to­krzy­ski, Pani Bożen­ty­na Pał­ka-Koru­ba lub wska­za­ny przed­sta­wi­ciel Biu­ra Woje­wo­dy Świę­to­krzy­skie­go Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­ski, Pan Adam Jaru­bas […]

10 września 2013

Odznaka im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci

Miło mi poin­for­mo­wać, że wśród licz­ny­ch ini­cja­tyw pro­mu­ją­cy­ch spu­ści­znę Sta­re­go Dok­to­ra w Roku Janu­sza Kor­cza­ka Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch usta­no­wi­ło odzna­kę za cało­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie sze­ro­ko poj­mo­wa­ne­go dobra dziec­ka. Przy­zna­jąc odzna­kę im. Janu­sza Kor­cza­ka chce­my wyróż­nić oso­by, któ­re swo­ją posta­wą i dzia­łal­no­ścią pro­mu­ją idee sza­cun­ku dla dziec­ka, jego pod­mio­to­wo­ści i god­no­ści. Przy­zna­jąc odzna­kę im. […]