Kategoria: Honorowe Krwiodawstwo

7 września 2016

Akcja oddawania krwi  w budynku II LO w Skarżysku-Kamiennej

Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch we współ­pra­cy z Regio­nal­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa oraz II Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Skar­ży­sku-Kamien­nej orga­ni­zu­je akcję odda­wa­nia krwi. Krew będzie moż­na oddać w dniu 8 wrze­śnia 2016 r. w godzi­na­ch od 10.00 do 15.00 w budyn­ku II LO w Skar­ży­sku-Kamien­nej przy ul. Pił­sud­skie­go 50. Pamię­ta­jąc, że dar krwi jest darem życia, mamy nadzie­ję, […]

26 października 2015

Akcja „Oddaj Krew – Zostań Bohaterem”

W dniu 3 listo­pa­da 2015 roku w godzi­na­ch 9.00–15.00 w budyn­ku Poli­ce­al­nej Szko­ły Medycz­nej im. Han­ny Chrza­now­skiej w Mora­wi­cy moż­na oddać krew. Akcja „ODDAJ KREW – ZOSTAŃ BOHATEREM” szcze­gól­nie kie­ro­wa­na jest do osób, któ­re po raz pierw­szy chcia­ły­by zostać daw­cą, ale mogą wziąć w niej udział wszyst­kie oso­by odda­ją­ce krew w rama­ch dzia­łal­no­ści hono­ro­we­go krwio­daw­stwa, jak […]

23 października 2015

Pakiet Edukacyjny promujący honorowe krwiodawstwo

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Zwra­cam się z proś­bą o zaan­ga­żo­wa­nie się w akcję pro­mu­ją­cą ideę hono­ro­we­go krwio­daw­stwa. Celem akcji jest uświa­do­mie­nie i uwraż­li­wie­nie mło­de­go poko­le­nia na potrze­by ludzi, dla któ­ry­ch krew jest bez­cen­nym darem dają­cym szan­sę na prze­ży­cie. W załą­cze­niu znaj­du­je się „Pakiet edu­ka­cyj­ny” wraz z dwie­ma ankie­ta­mi i trze­ma […]

12 października 2015

Wyniki konkursu „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty”

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, Ucznio­wie szkół w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Ser­decz­nie gra­tu­lu­ję i dzię­ku­ję zwy­cięz­com oraz wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su „O Puchar Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty” na naj­bar­dziej aktyw­ną szko­łę woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w zakre­sie hono­ro­we­go krwio­daw­stwa w okre­sie let­nio-waka­cyj­nym. Pra­gnę zło­żyć wszyst­kim Pra­cow­ni­kom Oświa­ty naj­lep­sze życze­nia z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej i podzię­ko­wać za te wspa­nia­łe gesty soli­dar­no­ści z […]

29 czerwca 2015

Podziękowania za aktywny udział świętokrzyskich szkół w honorowym krwiodawstwie

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, Ucznio­wie szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim „Odda­jąc wła­sną krew, dobro­wol­nie i bez­in­te­re­sow­nie, to gest o wyso­kiej war­to­ści moral­nej i oby­wa­tel­skiej. To DAR ŻYCIA…” Jan Paweł II Pra­gnę wyra­zić szcze­gól­ne uzna­nie i podzię­ko­wa­nie za zaan­ga­żo­wa­nie wie­lu szkół woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w hono­ro­we krwio­daw­stwo, misję, któ­rą bez­in­te­re­sow­nie, z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią i zaan­ga­żo­wa­niem Pań­stwo wypeł­nia­cie. Prze­ka­zu­ję wyra­zy wdzięcz­no­ści krwio­daw­com […]

11 czerwca 2015

Życzenia z okazji obchodów Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Ucznio­wie szkół i pla­có­wek w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Z oka­zji obcho­dów Świa­to­we­go Dnia Hono­ro­we­go Daw­cy Krwi pra­gnę wyra­zić szcze­gól­ne uzna­nie i podzię­ko­wa­nie za zaan­ga­żo­wa­nie w misję, któ­rą bez­in­te­re­sow­nie, z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią i zaan­ga­żo­wa­niem Pań­stwo wypeł­nia­cie. Nie­wąt­pli­wie ten dzień jest oka­zją, aby podzię­ko­wać krwio­daw­com za god­ną podzi­wu posta­wę, za to, iż dzię­ki codzien­ne­mu […]

8 czerwca 2015

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie honorowego krwiodawstwa

„Włą­cz się w spo­łecz­ną pomoc bliź­nim. Otwó­rz się ku ubo­gim i cho­rym. Uży­czaj ze swe­go.” kard. Ste­fan Wyszyń­ski Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Podziel się życiem, to nic nie kosz­tu­je. Krew to ŻYCIE! Z takim ape­lem zwra­cam się do Pań­stwa o wyka­za­nie się wraż­li­wo­ścią i otwar­to­ścią na potrze­by dru­gie­go […]

19 marca 2015

Zaproszenie na „Dzień dla krwi i transplantologii”

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Klub Hono­ro­wy­ch Daw­ców Krwi w Kiel­ca­ch ser­decz­nie zapra­sza uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go na „Dzień dla krwi i trans­plan­to­lo­gii” orga­ni­zo­wa­ny w dniu 25 wrze­śnia 2015 r. w Kinie „Moskwa” w Kiel­ca­ch, ul. Sta­szi­ca 5, pod­czas któ­re­go odbę­dą się pre­lek­cje i pro­jek­cja fil­mów poru­sza­ją­cy­ch ww. tema­ty­kę. Zachę­cam Pań­stwa […]

22 lipca 2014

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie honorowego krwiodawstwa

„Tyl­ko życie poświę­co­ne innym war­te jest prze­ży­cia.” Albert Ein­ste­in Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Rodzi­ce, Ucznio­wie szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Podziel się życiem, to nic nie kosz­tu­je. Krew to ŻYCIE! Z takim ape­lem zwra­cam się do Pań­stwa o wyka­za­nie się wraż­li­wo­ścią i otwar­to­ścią na potrze­by dru­gie­go czło­wie­ka. Odda­jąc swo­ją krew ratu­je­my życie inny­ch. Jest to […]

13 września 2013

Wyniki konkursu „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty”

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, Ucznio­wie szkół w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Ser­decz­nie gra­tu­lu­ję i dzię­ku­ję zwy­cięz­com oraz wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su „O Puchar Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty” na naj­bar­dziej aktyw­ną szko­łę woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go w zakre­sie hono­ro­we­go krwio­daw­stwa w okre­sie let­nio-waka­cyj­nym. Świę­to­krzy­ski Wice­ku­ra­tor Oświa­ty Grze­go­rz Bień