Kategoria: Zadania publiczne – ogłoszenia

20 grudnia 2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach

  Lp. Przed­miot zamó­wie­nia Rodzaj zamó­wie­nia Orien­ta­cyj­na war­to­ść zamó­wie­nia Prze­wi­dy­wa­ny tryb udzie­le­nia zamó­wie­nia Pla­no­wa­ny ter­min roz­po­czę­cia postę­po­wa­nia –kwar­tał Pla­no­wa­ny ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia-kwar­tał 1. Wcza­sy pro­fi­lak­tycz­no-lecz­ni­cze dla czyn­ny­ch i eme­ry­to­wa­ny­ch pra­cow­ni­ków oświa­ty w Busku Zdro­ju, Łebie, Koło­brze­gu usłu­gi 607 200 prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny I kwar­tał czer­wiec-sier­pień 2. Wcza­sy pro­fi­lak­tycz­no-lecz­ni­cze dla mat­ki, ojca, opie­ku­na praw­ne­go z dziec­kiem w […]

13 maja 2015

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r.”

Korek­ta w związ­ku z rezy­gna­cją z przy­zna­nej dota­cji orga­ni­za­cji: Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci Świę­to­krzy­ski Oddział Regio­nal­ny, ul. War­szaw­ska 147, Kiel­ce.

14 czerwca 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich…”

Komu­ni­kat Świę­to­krzy­skie­go Wice­ku­ra­to­ra Oświa­ty z dnia 14 czerw­ca 2013 roku w spra­wie wyso­ko­ści dota­cji prze­zna­czo­ny­ch na powie­rze­nie zada­nia publicz­ne­go „Orga­ni­za­cja let­nie­go wypo­czyn­ku dzie­ci z tere­nów wiej­ski­ch, pocho­dzą­cy­ch z rodzin o niski­ch docho­da­ch z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go” w związ­ku z rezy­gna­cją orga­ni­za­cji „Fun­da­cja z Uśmie­chem” z przy­zna­nej dota­cji. Lp. Nazwa orga­ni­za­cji Kwo­ta przy­zna­nej dota­cji 1. Nauczy­ciel­skie […]

24 maja 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku…”

Komu­ni­kat Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty z dnia 24 maja 2013 roku w spra­wie wyso­ko­ści dota­cji prze­zna­czo­ny­ch na powie­rze­nie zada­nia publicz­ne­go „Orga­ni­za­cja let­nie­go wypo­czyn­ku dzie­ci z tere­nów wiej­ski­ch, pocho­dzą­cy­ch z rodzin o niski­ch docho­da­ch z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go”. Lp. Nazwa orga­ni­za­cji Przy­dzie­lo­na dota­cja po uwzględ­nie­niu posia­da­ny­ch środ­ków 1. Nauczy­ciel­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Spor­tu, Rekre­acji i Tury­sty­ki „Fanac­ti­ve”, ul. T. […]