Kategoria: Wykaz niezbędnych telefonów

19 maja 2015

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

20 listo­pa­da 2008 roku uru­cho­mio­ny został Dzie­cię­cy Tele­fon Zaufa­nia Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka. Każ­de dziec­ko potrze­bu­ją­ce pomo­cy może zadzwo­nić na numer 0 800 12 12 12, z któ­rym moż­na się połą­czyć bez­płat­nie z każ­de­go tele­fo­nu sta­cjo­nar­ne­go oraz z tele­fo­nów komór­ko­wy­ch sie­ci Oran­ge. Tele­fon, pod któ­rym dyżu­ru­ją spe­cja­li­ści, czyn­ny jest w godzi­na­ch 8.15–20.00. W godzi­na­ch noc­ny­ch dziec­ko […]

15 marca 2013

Telefony Alarmowe w Polsce

Bez­płat­ne połą­cze­nia na nume­ry alar­mo­we: 112: Euro­pej­ski Numer Alar­mo­wy 999: Pogo­to­wie Ratun­ko­we 998: Pań­stwo­wa Straż Pożar­na 997: Poli­cja 994: Pogo­to­wie Wod­no – Kana­li­za­cyj­ne 993: Pogo­to­wie Cie­płow­ni­cze 992: Pogo­to­wie Gazo­we 991: Pogo­to­wie Ener­ge­tycz­ne 988: Tele­fon Zaufa­nia 986: Straż Miej­ska

16 lutego 2005

Wykaz telefonów i adresów do Kuratorów Rodzinnych w Sądach Rejonowych okręgu kieleckiego

Sądy Rejo­no­we Adres Tele­fon Nazwi­sko i imię Kie­row­ni­ka Zespo­łu Busko Zdrój 28–100 Busko-Zdrój ul. Kościusz­ki 5 (041) 370–18–15 (do 19) wew. 127 i 129 Bar­ba­ra Sta­nek Jędrze­jów 28–300 Jędrze­jów ul.11 Listo­pa­da 74 (041) 386–14–41 wew. 217 Jadwi­ga Laprus Kazi­mie­rza Wiel­ka 28–500 Kazi­mie­rza W. ul. Kościusz­ki 3 (041) 35–22–300 Iwo­na Nocoń Kiel­ce 25–312 Kiel­ce ul. War­szaw­ska 44 (041) 34–95–785 Ewa Kotoń­ska Koń­skie 26–200 Koń­skie […]