Kategoria: Wydarzenia patriotyczne

16 stycznia 2017

Spotkanie „Anatomia zbrodni. Auschwitz” w cyklu „Kłopoty z historią” – Kielce, Centrum Edukacyjne IPN

 Spo­tka­nie „Ana­to­mia zbrod­ni. Auschwitz” w cyklu „Kło­po­ty z histo­rią” – Kiel­ce, Cen­trum Edu­ka­cyj­ne IPN „Przy­sta­nek Histo­ria”, ul. War­szaw­ska 5,  19 stycz­nia 2017 r., godz. 17.00. 19 stycz­nia 2017 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie w cyklu „Kło­po­ty z histo­rią”, w któ­rym podej­mo­wa­ne są zagad­nie­nia doty­czą­ce naj­now­szej histo­rii Pol­ski, nie­rzad­ko kwe­stii […]

16 stycznia 2017

Rozpoczęcie cyklu seminariów dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

16 stycz­nia 2017 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się pierw­sze szko­le­nie dla nauczy­cie­li w rama­ch cyklu semi­na­riów „Pol­ski wiek XX – losy pań­stwa i naro­du”. Szko­le­nie dla nauczy­cie­li w roku szkol­nym 2016/2017 orga­ni­zo­wa­ne jest we współ­pra­cy Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej (przy wspar­ciu orga­ni­za­cyj­nym i infor­ma­cyj­nym ze stro­ny Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­rium […]

10 stycznia 2017

Program Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia – styczeń 2017

Cen­trum Edu­ka­cyj­ne IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” w Kiel­ca­ch War­szaw­ska 5,  tel. 696 826 381  STYCZEŃ 2017 WYDARZENIA OTWARTE  W obję­cia­ch Wiel­kie­go Bra­ta. Sowie­ci w Pol­sce 1944–1993 Wysta­wa uka­zu­je róż­ne for­my uza­leż­nie­nia Pol­ski od Związ­ku Sowiec­kie­go w lata­ch 1944–1993. Auto­rzy zapre­zen­to­wa­li sze­ro­ki kon­tek­st sto­sun­ków polsko–radzieckich, począw­szy od woj­ny polsko–bolszewickiej, przez pakt Ribbentrop–Mołotow, repre­sje sowiec­kie z lat 1939–1943, Zbrod­nię Katyń­ską, kon­fe­ren­cję […]

27 grudnia 2016

Seminaria dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

Szko­le­nie dla nauczy­cie­li w roku szkol­nym 2016/2017 orga­ni­zo­wa­ne jest we współ­pra­cy Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej (przy wspar­ciu orga­ni­za­cyj­nym i infor­ma­cyj­nym ze stro­ny Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch). Szko­le­nie adre­so­wa­ne jest do nauczy­cie­li przed­mio­tów huma­ni­stycz­ny­ch szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch. Szko­le­nia będą cer­ty­fi­ko­wa­ne. Nauczy­cie­le, któ­rzy wezmą udział w co naj­mniej pię­ciu spo­tka­nia­ch oraz prze­pro­wa­dzą po […]

20 grudnia 2016

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli w ramach konkursu „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”

Warsz­ta­ty dla uczniów i nauczy­cie­li w rama­ch kon­kur­su „Kie­dy Czło­wiek był tyl­ko nume­rem. Oby­wa­te­le pol­scy w nie­miec­ki­ch obo­za­ch jeniec­ki­ch, kon­cen­tra­cyj­ny­ch oraz obo­za­ch zagła­dy w okre­sie II woj­ny świa­to­wej” – Cen­trum Edu­ka­cyj­ne IPN „Przy­sta­nek Histo­ria”, Kiel­ce, ul. War­szaw­ska 5, 20–21 grud­nia 2016 r., godz. 13.00. W dnia­ch 20–21 grud­nia 2016 r., w godz. 13:00 – 15:30, […]

14 grudnia 2016

III edycja Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie” i projekcja filmu „Czarny czwartek”

15 grud­nia 2016 r., o godz. 18.00 w kinie FENOMEN – Woje­wódz­ki Dom Kul­tu­ry im. Józe­fa Pił­sud­skie­go w Kiel­ca­ch, ul. ks. P. Ście­gien­ne­go 2, odbę­dzie się kolej­ny pokaz w rama­ch III edy­cji Kie­lec­kie­go Prze­glą­du Pol­ski­ch Fil­mów Fabu­lar­ny­ch „Histo­ria w fil­mie”, trak­tu­ją­cy­ch o naj­now­szej histo­rii Pol­ski. Widzom zosta­nie zapre­zen­to­wa­ny film „Czar­ny czwar­tek” w reż. Anto­nie­go Krau­ze. […]

14 grudnia 2016

Spotkanie z dr. Maciejem Korkuciem „Tragedia czy ocalenie narodu?

14 grud­nia 2016 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie w cyklu „Kło­po­ty z histo­rią”, w któ­rym podej­mo­wa­ne są zagad­nie­nia doty­czą­ce naj­now­szej histo­rii Pol­ski, nie­rzad­ko kwe­stii spor­ny­ch i skom­pli­ko­wa­ny­ch. Spo­tka­nie z dr. Macie­jem Kor­ku­ciem „Tra­ge­dia czy oca­le­nie naro­du? Mani­pu­la­cje wize­run­kiem sta­nu wojen­ne­go”, z oka­zji 35. rocz­ni­cy wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go, poświę­co­ne będzie […]

14 grudnia 2016

Wręczenie nagród „Świadek Historii”

15 grud­nia 2016 r., o godz. 12.00 w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria”, przy ul. War­szaw­skiej 5 w Kiel­ca­ch, odbę­dzie się już po raz pią­ty uro­czy­sto­ść wrę­cze­nia nagro­dy Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej – „Świa­dek Histo­rii”. Nagro­da ta jest przy­zna­wa­na oso­bom szcze­gól­nie zasłu­żo­nym dla upa­mięt­nia­nia histo­rii Naro­du Pol­skie­go w regio­nie oraz oso­bom wspie­ra­ją­cym pion edu­ka­cyj­ny IPN w […]

12 grudnia 2016

13 grudnia – 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W nie­dzie­lę 13 grud­nia 1981 r. o godz. 6 rano Pol­skie Radio nada­ło wystą­pie­nie gen. Woj­cie­cha Jaru­zel­skie­go, w któ­rym poin­for­mo­wał Pola­ków o wpro­wa­dze­niu sta­nu wojen­ne­go na tere­nie całe­go kra­ju. Stan wyjąt­ko­wy wpro­wa­dzo­ny został na pole­ce­nie Woj­sko­wej Rady Oca­le­nia Naro­do­we­go, a znie­sio­ny 22 lip­ca 1983 roku. W tym cza­sie wie­le osób pod­da­no róż­ne­go rodza­ju repre­sjom, a […]