Kategoria: Wydarzenia patriotyczne

7 lutego 2017

Program uroczystości obchodów 75 rocznicy przemianowania ZWZ na AK w dniu 12 lutego 2017 r.

Pro­gram uro­czy­sto­ści obcho­dów  75 rocz­ni­cy prze­mia­no­wa­nia ZWZ na AK w dniu 12 lute­go 2017 r. godz. 10.30 – zbiór­ka pocz­tów sztan­da­ro­wy­ch godz. 11.00 – uro­czy­sta msza św. w Bazy­li­ce Kate­dral­nej w Kiel­ca­ch godz. 12.05 – Prze­mar­sz uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści pod Pomnik Armii Kra­jo­wej- Skwer  St. Żerom­skie­go w Kiel­ca­ch godz. 12.30 – Pod­nie­sie­nie fla­gi pań­stwo­wej – ode­gra­nie Hym­nu […]

3 lutego 2017

Program Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia – luty 2017

  Luty 2017   SEANS HISTORYCZNY 1.02., godz. 17.00: pro­jek­cja fil­mu doku­men­tal­ne­go „Szes­na­stu”, reż. W. Dusie­wi­cz (50 min.) W dnia­ch 17–21 czerw­ca 1945 roku w Moskwie odbył się pro­ces szes­na­stu przy­wód­ców Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go, na cze­le z głów­nym komen­dan­tem AK Leopol­dem Oku­lic­kim. Doku­ment jest zapi­sem postę­po­wa­nia sądo­we­go, przed­sta­wia ory­gi­nal­ne rela­cje i wypo­wie­dzi oskar­żo­ny­ch, świad­ków oraz sędziów. […]

3 lutego 2017

Wystawy prezentowane w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce, luty 2017

Od 1 do 28 lute­go w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” w Kiel­ca­ch moż­na oglą­dać nastę­pu­ją­ce wysta­wy: „Armia Kra­jo­wa 1939–1945” oraz „Nie­złom­na, wyklę­ta, przy­wró­co­na pamię­ci. Danu­ta Sie­dzi­ków­na „Inka” 1928–1946” Wysta­wa „Armia Kra­jo­wa 1939–1945” w prze­stęp­ny spo­sób uka­zu­je dzie­je orga­ni­za­cji nie­pod­le­gło­ścio­wy­ch dzia­ła­ją­cy­ch w struk­tu­ra­ch Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go (Służ­ba Zwy­cię­stwu Pol­ski – Zwią­zek Wal­ki Zbroj­nej – Armia […]

3 lutego 2017

Wykład dr. Tomasza Domańskiego „Najsilniejsza z armii w podziemnej Europie – Armia Krajowa” w Przystanku Historia IPN

14 lute­go 2017 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się kolej­ny wykład w sta­łym cyklu „Histo­ria dla każ­de­go”, w któ­rym histo­ry­cy pre­zen­tu­ją, w przy­stęp­nej for­mie, zagad­nie­nia doty­czą­ce dzie­jów Pol­ski. Wykład dr. Toma­sza Domań­skie­go „Naj­sil­niej­sza z armii w pod­ziem­nej Euro­pie – Armia Kra­jo­wa” poświę­co­ny będzie naj­waż­niej­szym celom i zada­niom AK, takim jak akcja „Burza” […]

26 stycznia 2017

Centrum Edukacyjne Przystanek Historia – Zaproszenie

Sza­now­ni Pań­stwo nauczy­cie­le histo­rii Chcąc wyj­ść naprze­ciw nauczy­cie­lom histo­rii oraz mając na uwa­dze dobro mło­de­go poko­le­nia zachę­cam Pań­stwa do odwie­dzin wraz z waszy­mi ucznia­mi Cen­trum Edu­ka­cyj­ne­go Przy­sta­nek Histo­ria. Cen­trum Edu­ka­cyj­ne IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” zosta­ło otwar­te w poło­wie wrze­śnia 2016 r.  Celem jego dzia­łal­no­ści jest popu­la­ry­za­cja wie­dzy o histo­rii naj­now­szej oraz edu­ka­cja histo­rycz­na. W Przy­stan­ku Histo­ria pre­zen­to­wa­ne są wysta­wy, odby­wa­ją się spo­tka­nia z auto­ra­mi i boha­te­ra­mi publi­ka­cji histo­rycz­ny­ch, […]

24 stycznia 2017

Konkurs tematyczny „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”

Do dnia 31 stycz­nia b.r. szko­ły gim­na­zjal­ne i ponad­gim­na­zjal­ne mogą reje­stro­wać swój udział do kon­kur­su tema­tycz­ne­go „Bóg, Honor i Ojczy­zna – war­to­ści pol­skie­go zie­miań­stwa”. Celem kon­kur­su jest pro­pa­go­wa­nie eto­su zie­miań­skie­go, a więc war­to­ści etycz­ny­ch obo­wią­zu­ją­cy­ch w czę­ści elit spo­łecz­ny­ch II Rzecz­po­spo­li­tej. Zakres chro­no­lo­gicz­ny kon­kur­su obej­mu­je czas ist­nie­nia zie­miań­stwa jako samo­dziel­nej gru­py spo­łecz­nej, a więc od […]

24 stycznia 2017

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach zaprasza na pierwszą edycję „Ferii zimowych z historią w tle”

Cen­trum Edu­ka­cyj­ne IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” w Kiel­ca­ch zapra­sza na pierw­szą edy­cję „Ferii zimo­wy­ch z histo­rią w tle”, czy­li bez­płat­ne zaję­cia dla uczniów szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjal­ny­ch. Na zaję­cia skła­da­ją się warsz­ta­ty „Sym­bo­le Naro­do­we” (adre­so­wa­ne do uczniów szkół pod­sta­wo­wy­ch) oraz „W kra­inie PRL: kon­sty­tu­cja a codzien­no­ść” (adre­so­wa­ne do uczniów szkół gim­na­zjal­ny­ch). Ich celem jest prze­ka­za­nie uczniom […]

17 stycznia 2017

„Wyzwoliciel, okupant czy sojusznik? Armia sowiecka w Polsce” – Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”

Wykład dr. Micha­ła Zawi­szy „Wyzwo­li­ciel, oku­pant czy sojusz­nik? Armia sowiec­ka w Pol­sce” – Kiel­ce, Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria”, 17 stycz­nia 2017 r., godz. 17:00. 17 stycz­nia 2017 r. o godz. 17:00 w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się kolej­ny wykład w sta­łym cyklu „Histo­ria dla każ­de­go”, w któ­rym histo­ry­cy pre­zen­tu­ją, w przy­stęp­nej for­mie, […]

16 stycznia 2017

Spotkanie „Anatomia zbrodni. Auschwitz” w cyklu „Kłopoty z historią” – Kielce, Centrum Edukacyjne IPN

 Spo­tka­nie „Ana­to­mia zbrod­ni. Auschwitz” w cyklu „Kło­po­ty z histo­rią” – Kiel­ce, Cen­trum Edu­ka­cyj­ne IPN „Przy­sta­nek Histo­ria”, ul. War­szaw­ska 5,  19 stycz­nia 2017 r., godz. 17.00. 19 stycz­nia 2017 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie w cyklu „Kło­po­ty z histo­rią”, w któ­rym podej­mo­wa­ne są zagad­nie­nia doty­czą­ce naj­now­szej histo­rii Pol­ski, nie­rzad­ko kwe­stii […]

16 stycznia 2017

Rozpoczęcie cyklu seminariów dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

16 stycz­nia 2017 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się pierw­sze szko­le­nie dla nauczy­cie­li w rama­ch cyklu semi­na­riów „Pol­ski wiek XX – losy pań­stwa i naro­du”. Szko­le­nie dla nauczy­cie­li w roku szkol­nym 2016/2017 orga­ni­zo­wa­ne jest we współ­pra­cy Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej (przy wspar­ciu orga­ni­za­cyj­nym i infor­ma­cyj­nym ze stro­ny Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­rium […]