Kategoria: Wychowanie

2 listopada 2015

Nowy pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ

Na każ­dy etap edu­ka­cyj­ny opra­co­wa­no m.in. przy­kła­do­we sce­na­riu­sze lek­cji. Pakiet mate­ria­łów dla nauczy­cie­li WDŻ (Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie) zawie­ra pora­dy i wska­zów­ki doty­czą­ce zasad pro­wa­dze­nia zajęć, kom­pe­ten­cji nauczy­cie­li, roz­mów z rodzi­ca­mi uczniów oraz infor­ma­cje na temat roz­wo­ju psy­cho­sek­su­al­ne­go. Na każ­dy etap edu­ka­cyj­ny opra­co­wa­no rów­nież przy­kła­do­we sce­na­riu­sze lek­cji. Cało­ść publi­ka­cji skła­da się z czte­rech pozy­cji: […]

23 stycznia 2014

Plan uroczystości patriotycznych Stowarzyszenia „Kieleckiej Rodziny Katyńskiej” i Związku Sybiraków Oddział Wojewódzki w Kielcach na rok 2014

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch Sto­wa­rzy­sze­nie „Kie­lec­ka Rodzi­na Katyń­ska” wraz ze Związ­kiem Sybi­ra­ków Oddział Woje­wódz­ki w Kiel­ca­ch przed­sta­wia har­mo­no­gram uro­czy­sto­ści patrio­tycz­no-reli­gij­ny­ch na rok 2014: 10 luty – upa­mięt­nie­nie I-szej wywóz­ki Pola­ków na Sybir z Kre­sów II Rze­czy­po­spo­li­tej. Spo­tka­nie o godzi­nie 11.00 przy pomni­ku Sybi­ra­ków, a następ­nie przy pomni­ku Katyń­skim. 5 mar­ca – upa­mięt­nie­nie 74. […]

27 listopada 2013

Placówki oświatowo-wychowawcze w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniż­szy wykaz jest gene­ro­wa­ny z Reje­stru Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch (RSPO), któ­ry jest nad­zo­ro­wa­ny przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej. Zmia­ny w RSPO mogą być doko­ny­wa­ne jedy­nie przez wła­ści­we tere­no­wo jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Wykaz jest uło­żo­ny alfa­be­tycz­nie wg nazwy jed­nost­ki. Pro­szę klik­nąć poniż­szy przy­ci­sk, aby zoba­czyć wykaz:

27 listopada 2013

Szkolne schroniska młodzieżowe w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniż­szy wykaz jest gene­ro­wa­ny z Reje­stru Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch (RSPO), któ­ry jest nad­zo­ro­wa­ny przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej. Zmia­ny w RSPO mogą być doko­ny­wa­ne jedy­nie przez wła­ści­we tere­no­wo jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Wykaz jest uło­żo­ny alfa­be­tycz­nie wg nazwy jed­nost­ki. Pro­szę klik­nąć poniż­szy przy­ci­sk, aby zoba­czyć wykaz:

27 listopada 2013

Bursy szkolne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniż­szy wykaz jest gene­ro­wa­ny z Reje­stru Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch (RSPO), któ­ry jest nad­zo­ro­wa­ny przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej. Zmia­ny w RSPO mogą być doko­ny­wa­ne jedy­nie przez wła­ści­we tere­no­wo jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Wykaz jest uło­żo­ny alfa­be­tycz­nie wg nazwy jed­nost­ki. Pro­szę klik­nąć poniż­szy przy­ci­sk, aby zoba­czyć wykaz:

9 grudnia 2011

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy i Nauczy­cie­le szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go!  Ape­lu­ję  o czyn­ne włą­cze­nie się w obcho­dy 30. rocz­ni­cy wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go w Pol­sce.  Wie­dza na temat naj­now­szej histo­rii Pol­ski jest nie­odzow­na w pro­ce­sie wycho­wy­wa­nia świa­do­my­ch i odpo­wie­dzial­ny­ch oby­wa­te­li. Zada­nie to w dużej mie­rze spo­czy­wa na pla­ców­ka­ch oświa­to­wy­ch. Prze­ka­zu­ję zatem do wia­do­mo­ści Pań­stwa pro­gram Obcho­dów opra­co­wa­ny przez […]

3 czerwca 2009

Rekomendacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie piję bo tak!”

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy i Nauczy­cie­le szkół i pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W kwiet­niu 2009 roku mia­ła swo­ją inau­gu­ra­cję ogól­no­pol­ska kam­pa­nia pro­fi­lak­tycz­no-edu­ka­cyj­na pod nazwą „Spraw­dź czy Two­je picie jest bez­piecz­ne”, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Pań­stwo­wą Agen­cję Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wy­ch. Celem kam­pa­nii jest ogra­ni­cze­nie licz­by osób piją­cy­ch ryzy­kow­nie, a tak­że prze­ka­za­ne wie­dzy na temat szkód zdro­wot­ny­ch i spo­łecz­ny­ch, jakie wią­żą […]

3 czerwca 2009

Wykaz rekomendowanych programów profilaktycznych

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy i Nauczy­cie­le szkół z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Pro­szę o zapo­zna­nie się z wyka­zem pro­gra­mów pro­fi­lak­tycz­ny­ch reko­men­do­wa­ny­ch do reali­za­cji w szko­ła­ch przez Cen­trum Meto­dycz­ne Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej. Znaj­dą w nim pań­stwo prze­gląd 34 pro­fe­sjo­nal­ny­ch pro­gra­mów pro­fi­lak­tycz­ny­ch, skon­stru­owa­ny­ch w opar­ciu o współ­cze­sną wie­dzę doty­czą­cą czyn­ni­ków ryzy­ka, czyn­ni­ków chro­nią­cy­ch i spraw­dzo­ny­ch mode­li oddzia­ły­wań pro­fi­lak­tycz­ny­ch. Mają one […]

21 kwietnia 2009

Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela – Zeszyty metodyczne nr 8

Przy­naj­mniej od schył­ku XIX wie­ku, Pol­ska nale­ży do czo­łów­ki euro­pej­ski­ch kra­jów emi­gra­cji zarob­ko­wej. Nawet w okre­sie mię­dzy zakoń­cze­niem dru­giej woj­ny świa­to­wej a prze­ło­mem 1989, ogra­ni­cze­nia mię­dzy­na­ro­do­wej mobil­no­ści były względ­ne – pol­scy pra­cow­ni­cy wyko­rzy­sty­wa­li wszyst­kie furt­ki uchy­la­ne (świa­do­mie lub nie­świa­do­mie) przez wła­dze. Migra­cja zarob­ko­wa w lata­ch osiem­dzie­sią­ty­ch, się­ga­ją­ca powy­żej 2 milio­nów osób, bez wąt­pie­nia była zja­wi­skiem […]