Kategoria: Programy rządowe

23 czerwca 2015

Komunikat w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 29 czerwca br. danych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się:

 • 1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum,
 • 2) uczniów:
  • a) słabowidzących,
  • b) niesłyszących,
  • c) słabosłyszących,
  • d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art.22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o programie „Wyprawka szkolna” w roku 2015 dostępne są pod następującym adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657

Uzupełnioną tabelę należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

Telefon kontaktowy: (41) 342-19-06

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

17 czerwca 2015

MEN informuje: „Wyprawka szkolna – nie ma mowy o mniejszych pieniądzach!”

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie tnie pieniędzy na wyprawkę szkolną. Pojawiające się na ten temat informacje medialne są nieprawdziwe.

Na program „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie zakupu podręczników) w 2015 r. od początku przewidywano 51 mln zł. Nigdy nie planowano kwoty o 20 mln zł wyższej.

Podkreślamy, że każdy uprawniony do skorzystania z programu uczeń będzie mógł otrzymać i wykorzystać maksymalną kwotę wyprawki przewidzianej w programie. Pieniędzy wystarczy.

Kalkulację łącznych środków na realizację programu oparto na danych o odsetku korzystających w ostatnich latach z niego uczniów i średnim wykorzystaniu poszczególnych kwot dofinansowania w skali kraju, która jest niższa od maksymalnej.

Kwota 51 mln zł zabezpieczy, z wystarczająca rezerwą, wszystkie wydatki gmin.

Warto pamiętać, że program „Wyprawka szkolna” to niejedyne wsparcie finansowe uczniów.

Trwa reforma podręcznikowa. W 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. W tym roku 1 września bezpłatne podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.

W związku z wprowadzaniem bezpłatnych podręczników znika konieczność dofinansowywania ich zakupu. Docelowo, w 2017 r. z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych korzystać będą uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Podręczników nie będą kupowali rodzice. Uczniów będzie w nie wyposażała szkoła.

Szczegółowe informacje na temat programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2015/2016 znajdziecie Państwo TUTAJ.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

11 czerwca 2015

Termin 24 czerwca! Program „Książki naszych marzeń” – informacja dla dyrektorów szkół

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych
i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

Projekt rządowego programu „Książki naszych marzeń” zaplanowany jest w porządku najbliższych, wtorkowych (26 maja) obrad Rady Ministrów.

Harmonogram realizacji programu został zaprojektowany tak, aby zapewnić dyrektorom szkół wystarczająco dużo czasu na złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku. Ostateczny termin jego złożenia do organu prowadzącego został wyznaczony na 24 czerwca 2015 r.

Niezwłocznie po przyjęciu programu przez Radę Ministrów organy prowadzące szkół zostaną powiadomione o sposobie jego realizacji. Stosowne informacje zostaną również przesłane do szkół i zamieszczone na stronie internetowej MEN.

Zachęcamy Państwa dyrektorów do wcześniejszego podjęcia działań, mających na celu przygotowanie danych i informacji niezbędnych do udziału w programie.

We wniosku dyrektora szkoły będą musiały się znaleźć następujące informacje:

 1. Nazwa, adres szkoły i numer REGON szkoły oraz liczba uczniów szkoły;
 2. Krótki opis aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej, zawierający tylko najważniejsze dane i informacje np. liczbę książek w bibliotece w postaci papierowej i elektronicznej, roczną liczbę wypożyczeń, informację czy zarządzanie biblioteką jest wsparte wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
 3. Kalkulację kosztów zakupu książek, tj. całkowitą kwotę przeznaczoną na zakup książek,
  na którą składa się:

  • wnioskowana kwota wsparcia z dotacji celowej,
  • kwota wkładu własnego, który musi stanowić co najmniej 20% ogólnej kwoty zakupów,
 4. Maksymalne kwoty dotacji to:
  • 1000 zł, dla szkół o liczbie uczniów do 70,
  • 1300 zł, dla szkół o liczbie uczniów z przedziału 71-170,
  • 2170 zł, dla szkół o liczbie uczniów powyżej 170.
 5. Opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, dotyczące planowanego zakupu książek muszą być dołączone do wniosku.

Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu. Zależy nam na tym, aby zakupy były przemyślane i skonsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.

 1. Przykładowy wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego.
 2. Przykładowy wniosek organu prowadzącego do właściwego wojewody.

Jednocześnie informujemy, że opracowany przez ministerstwo przykładowy wzór wniosku nie jest obligatoryjny i szkoły mogą przygotować wniosek według własnego wzoru, który będzie obejmował wszystkie niezbędne informacje.

Wszystkie uprawnione szkoły, które zostaną ujęte we wnioskach zbiorczych organów prowadzących do właściwych wojewodów, po zapewnieniu wkładu własnego, otrzymają wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup książek do swoich bibliotek.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

20 maja 2015

Komunikat w sprawie danych dotyczących programu „Radosna Szkoła”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie
i inne organy prowadzące szkoły
w woj. świętokrzyskim

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2015 r. znak DJE-WOKO.4023.47.2015.BS dotyczącego zakończenia realizacji rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w tym zakresie.

W związku z powyższym do niniejszego pisma dołączono dwie tabele, w których należy dokonać zestawienia (wszystkich) szkół i organów prowadzących biorących udział w programie w latach 2009 -2014.

 • Tabela 1 – dotyczy utworzonych, zmodernizowanych szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu ,,Radosna szkoła”
 • Tabela 2 – dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw szkole w ramach rządowego programu ,,Radosna szkoła”

Uzupełnione tabele należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (41 342-19-06 ) z dopiskiem „Radosna szkoła 2009-2014”.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Grzegorz Bień

13 maja 2015

20 milionów na „Książki naszych marzeń”!

Nie 15 – jak wcześniej planowano – a 20 milionów zł MEN jeszcze w tym roku przekaże bibliotekom w szkołach podstawowych! Wszystko to w ramach programu „Książki naszych marzeń”!

To doskonała wiadomość w takim dniu jak dziś. 23 kwietnia obchodzimy bowiem Światowy Dzień Książki – mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska. – Ministerstwo Edukacji Narodowej od kilku miesięcy starało się o zwiększenie pierwotnie planowanego budżetu programu. Dzisiaj zgodziła się na to sejmowa Komisja Finansów Publicznych – dodaje szefowa MEN.

W czwartek (23 kwietnia) projekt programu został też skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Realizowany przez MEN w 2015 r. program „Książki naszych marzeń” będzie przedpolem do realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (realizowanego w latach 2016-2020).

Program „Książki naszych marzeń” ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Dotyczył będzie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Dlaczego zaczynamy od szkół podstawowych? Książka w szkole podstawowej ma zupełnie inną rolę niż książka na kolejnych etapach edukacyjnych. Od tego z jaką lekturą, budzącą zainteresowanie czy nie, uczeń zetknie się w podstawówce, zależy to, czy będzie chciał czytać w dorosłym życiu. Książki wybierane dla uczniów szkół podstawowych powinny więc rozbudzać ciekawość ucznia, wciągać, inspirować, wdrażać nawyk czytania.

Udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organom prowadzącym następuje w formie dotacji celowej.

Doświadczenia z realizacji programu ułatwią przygotowanie programu wieloletniego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
 • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych;
 • wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjnych dla nich;
 • urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
 • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • zakup z wykorzystaniem środków z dotacji celowej książek niebędących podręcznikami, zwanych dalej książkami, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej;
 • stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, między innymi przez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych;
 • współpraca bibliotek szkolnych i publicznymi dla lepszej realizacji zadań obu instytucji między innymi poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.
13 lutego 2015

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych, m. in. w zakresie wykorzystania w roku 2014 środków przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego oraz zaangażowanych środków własnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego br. wg wzoru załączonej tabeli.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Nr telefonu kontaktowego: 41 342-19-06 (P. Jadwiga Piwowar) oraz 41 342-16-47 (P. Izabela Bartnik).

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

6 lutego 2015

Pilne! Termin 10 lutego! Dane o dożywianiu uczniów ze środków pomocy społecznej

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie oraz Wójtowie
województwa świętokrzyskiego

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DKOW.WOKO.514.1.2015.AAS z dnia 4 lutego 2015 roku zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat organizowania dożywienia uczniów ze środków pomocy społecznej w organach prowadzących szkołę.

Informacja powinna zawierać dane z okresu roku szkolnego 2013/2014 wg stanu na dzień 30 czerwca 2014. Do zbierania danych opracowano tabelę (w załączeniu).

Po uzupełnieniu wszystkich danych, bardzo proszę o przesłanie pliku w wersji elektronicznej na adres grazyna.kobus@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2015 roku.

Proszę o terminowe przekazanie danych.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

16 grudnia 2014

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2014 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” , zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie rozliczenia zadania.

W związku z powyższym do niniejszego pisma dołączono dwie tabele, w których należy dokonać zestawienia liczby uczniów uczestniczących w programie oraz jego kosztów.

 • Tabela nr 1 – dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym – z podziałem na poszczególne typy szkół oraz klasy, w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Tabela nr 2 – określa wysokość dotacji wydatkowanej na poszczególne grupy uczniów z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczęszczają uczniowie, zaś w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również ze względu na typ niepełnosprawności.

Uzupełnione tabele należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (nr tel. kontaktowego: 41 342-19-06).

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

1 grudnia 2014

Raport NIK w sprawie programu rządowego „Wyprawka szkolna” w latach 2012-2013

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że Najwyższa Izba Kontroli dokonała weryfikacji programu rządowego „Wyprawka szkolna” w latach 2012–2013. Efektem kontroli jest raport pozwalający ocenić jego realizację, znajdujący się na stronie www.nik.gov.pl.

Wykonanie programu i wykorzystanie dotacji było w ocenie NIK mało skuteczne. Wskazano, że w większości gminy prawidłowo realizowały zadania związane z udzieleniem pomocy uprawnionym uczniom, których rodzice złożyli wnioski o dofinansowanie i udokumentowali poniesione koszty. Programem nie zostali jednak objęci wszyscy uprawnieni uczniowie: …”niska skuteczność́ realizacji Programu w kontrolowanych gminach mogła wynikać́ ze zbędnego formalizmu, polegającego na wymaganiu od rodziców nadmiernie szczegółowego udokumentowania sytuacji materialnej i życiowej, spełnienia więcej niż̇ jednego kryterium warunkującego uzyskanie pomocy oraz wyznaczania terminów składnia wniosków, które w większości pozostawiały zbyt mało czasu rodzicom na zgromadzenie rozbudowanej dokumentacji, a pracownikom szkół na pełną diagnozę̨ sytuacji rodzinnej i życiowej uczniów. Rodziny wielodzietne lub znajdujące się̨ w trudnej sytuacji życiowej w niskim stopniu korzystały z możliwości uzyskania pomocy, a gminy nie czyniły skutecznych starań́ by pomóc tym rodzinom w aplikowaniu o środki w ramach Programu. Kontrolowane gminy nie wykorzystały dostępnych możliwości informowania o zasadach udzielania wsparcia, nie wskazywały także wszystkim uprawnionym, w tym rodzinom wielodzietnym i uczniom niepełnosprawnym możliwości ubiegania się̨ o pomoc”…

Zaznaczono, że badane szkoły diagnozowały sytuację materialną i życiową uczniów w sposób rzetelny. Powinny one jednakże bardziej aktywnie zabiegać o zwiększenie liczby beneficjentów programu m.in. poprzez składanie wniosków do prezydenta/burmistrza/wójta o przesunięcie terminów w celu dokonania pełnej diagnozy potrzeb. Ponadto rodzice i nauczyciele wskazywali szkoły, jako główne źródło informacji o Programie. Wzmianki o nim były tam kierowane do ogółu uczniów, najczęściej w związku z zakończeniem roku szkolnego lub na początku krótko przed upływem terminu składania wniosków. Wskazano, że koncentrowały się one na potrzebie udokumentowania sytuacji materialnej uczniów nawet wówczas, kiedy mogli oni ubiegać się o dofinansowanie na podstawie kryterium niezależnego od sytuacji materialnej.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że formularze wniosków udostępniane w szkołach nie były prawidłowo opracowane. Powinny one jednocześnie informować o wszystkich możliwościach dostępnych w ramach Programu.

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji. Polegały one na wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem na podręczniki do kształcenia zawodowego (program nie przewidywał możliwości refundowania kosztów podręczników do kształcenia w zawodach, a jedynie dofinansowanie do podręczników kształcenia ogólnego), zbiory zadań, tablice matematyczne, atlasy. Zapisano przypadki niewłaściwego dokumentowania zakupu podręczników lub udzielania pomocy nieuprawnionym uczniom niepełnosprawnym (np. rodzaj niepełnosprawności nie uprawniał do udziału w Programie)

Przykład dobrej praktyki przywołano w przypadku Urzędu Gminy w Opatowie. We współpracy m.in. z ośrodkiem pomocy społecznej dokonano tam pogłębionej analizy potrzeb w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych. Dane konfrontowano z liczbą uczniów pobierających stypendia szkolne.

Kolejną dobrą praktykę wskazano w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna. W toku otrzymywanych informacji o zgłaszaniu się dodatkowych osób uprawnionych do dofinansowania prezydent Skarżyska-Kamiennej przedłużał terminy składania wniosków stosownie do potrzeb. W związku z powyższym sprzyjały one złożeniu pełnej dokumentacji.

Podsumowanie wyników kontroli pozwoliło Najwyższej Izbie Kontroli sformułować następujące zalecenia:

 • udostępnianie precyzyjnych i terminowych informacji o możliwościach skorzystania z programu „Wyprawka szkolna” poprzez zastosowanie różnorodnych form przekazu, pozwalających na dotarcie do wszystkich beneficjentów
 • dokonywanie kompleksowej diagnozy potrzeb w zakresie dofinansowania do zakupu podręczników, mających na celu udzielenie pomocy rodzinom znajdującym się̨ w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • monitorowanie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Programu
 • przeprowadzanie rzetelnej weryfikacji wniosków, dowodów zakupu podręczników oraz wymaganych przepisami prawa dokumentów, potwierdzających uprawnienia do skorzystania z pomocy
 • właściwe kwalifikowanie do objęcia pomocą w ramach programu uczniów w oparciu o kryterium związane z niepełnosprawnościami

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

18 listopada 2014

Komunikat w sprawie nieprawidłowości dotyczących wypłat refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów w zakresie rozliczeń zakupu ćwiczeń, repetytoriów, słowników itp. w programie „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

W nawiązaniu do pisma Pana Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” informuję, że pojawiły się nieprawidłowości dotyczące wypłat refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów w zakresie rozliczeń zakupu ćwiczeń, repetytoriów, słowników, itp.

Przypominam, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024):

– pomoc realizowana jest wyłącznie w formie w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; przewidziana jest ona dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Jednocześnie pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Ewentualne dofinansowanie do zeszytów ćwiczeń, które stanowią integralną część kupowanego zestawu podręczników ( tzw. box’y ) dotyczy tylko uczniów klasy II i III szkoły podstawowej.

W związku z powyższym zwracam się o uważną weryfikację przez Państwa rozliczeń, aby uniknąć konieczności zwrotu nienależnie pobranych dotacji na realizację programu.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

17 lipca 2014

Informacja dotycząca VI edycji rządowego programu ,,Radosna szkoła”- dodatkowy nabór maj 2014 r.

Szanowni Państwo

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na:

 • zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
 • urządzenie szkolnego placu zabaw.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

8 maja 2014

Program rządowy „Radosna szkoła” – dodatkowy nabór wniosków 2014 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach publikuje w załączeniu Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie dodatkowego naboru wniosków na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na utworzenie, modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” dla szkół podstawowych.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na pozostającą w dyspozycji kwotę w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w br. mogą składać wyłącznie osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

11 grudnia 2013

Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z drugiej połowy roku szkolnego 2012/2013

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie oraz Wójtowie
województwa świętokrzyskiego

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE –WSEiWU-JD-045-21/2013, z dnia 2 grudnia 2013 roku zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Sprawozdanie powinno zawierać dane z okresu drugiej połowy roku szkolnego 2012/2013.

Do zbierania danych opracowano trzy tabele dotyczące różnych aspektów realizacji Programu:

 • Tabela 1Struktura jednostek systemu oświaty uczestniczących w programie w II połowie roku szkolnego 2012/2013.
 • Tabela 2 Liczba dzieci i młodzieży objętych programem w II połowie roku szkolnego 2012/2013 z podziałem na typy szkół oraz formy wydawanych posiłków.
 • Tabela 3Organizacja dożywiania w jednostkach systemu oświaty w II połowie roku szkolnego 2012/2013.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, bardzo proszę o przesłanie pliku w wersji elektronicznej na adres anna.bilewska@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2013 roku.

Proszę o terminowe przekazanie danych.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

6 grudnia 2013

Rozliczenie programu "Wyprawka szkolna" 2013

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dokonanie pogłębionej analizy jego wykonania. Będzie ona podstawą do ewentualnej weryfikacji w kolejnych latach.

W związku z powyższym do niniejszego pisma dołączono dwie tabele, w których należy dokonać zestawienia liczby uczniów uczestniczących w programie oraz jego kosztów. Tabela nr 1 dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym, natomiast tabela nr 2 określa wysokość dotacji wydatkowanej na poszczególne grupy uczniów z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczniowie uczęszczają oraz uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uzupełnione tabele należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl, nr tel. kontaktowego: 041-342-19-06; 041-342-16- 47).

Z poważaniem,
Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Małgorzata Muzoł

4 września 2013

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 nabór wniosków dla szkół filialnych

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009 -2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na:

 • zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkół filialnych w zakresie miejsc zabaw w szkole.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

3 lipca 2013

Radosna szkoła – informacja dotycząca kontroli szkolnych placów zabaw w 2013 r.

Organy prowadzące oraz Dyrektorzy szkół i placówek
uczestniczący w programie rządowym „Radosna szkoła” w 2013 roku

Szanowni Państwo,

W związku z podpisaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej umów z firmami kontrolującymi, Kuratorium Oświaty w Kielcach przekazuje informację o firmie, która będzie kontrolowała szkolne place zabaw w województwie świętokrzyskim w 2013 roku.

 • Nazwa firmy kontrolującej: Andrzej Buszek – Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji
 • Osoba do kontaktu: Andrzej Buszek
 • Adres firmy: ul. W. S. Reymonta 17 30-059 Kraków
 • Kontakt: biuro@bezpieczneplace.pl tel. 502-702-134.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

27 czerwca 2013

Zmiany w zasadach realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” w 2013 roku – dodatkowy nabór dla szkół filialnych

Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem w dniu 20 czerwca 2013 roku uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia przekazuję pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowane do organów prowadzących szkoły oraz Dyrektorów Szkół Podstawowych, którym organizacyjnie podporządkowane są szkoły filialne.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

5 czerwca 2013

Komunikat w sprawie programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 14 czerwca br. danych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do klasy I-III i V szkoły podstawowej, klasy I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających i szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jednocześnie informuję, że projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2013 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Akty prawne/Rządowe programy i projekty. W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkoły muzycznej I-go kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Kryterium dochodowe w przypadku uczniów pozostałych klas objętych programem w wynosi 456 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

W roku 2013 pomoc dla dodatkowej grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego może stanowić 5% uczniów uprawnionych.

Uzupełnioną tabelę należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (nr tel. kontaktowego: 041-342-19-06; 041-342-16-47).

Z poważaniem,
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

20 września 2012

Komunikat w sprawie programu „Wyprawka szkolna” 2012

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z apelem Pana Macieja Jakubowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczącym realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie wszelkich i zdecydowanych działań mających na celu zwiększenie odbioru programu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Bardzo proszę o dokonanie ponownej analizy liczby uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę w klasie I szkół ponadgimnazjalnych oraz nadesłanie uzupełnionej tabeli na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl (nr tel. kontaktowego: 041-342-16-47) do dnia 25 września br. wyłącznie drogą elektroniczną.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł