Kategoria: Programy rządowe

16 grudnia 2014

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2014 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” , zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie rozliczenia zadania.

W związku z powyższym do niniejszego pisma dołączono dwie tabele, w których należy dokonać zestawienia liczby uczniów uczestniczących w programie oraz jego kosztów.

 • Tabela nr 1 – dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym – z podziałem na poszczególne typy szkół oraz klasy, w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Tabela nr 2 – określa wysokość dotacji wydatkowanej na poszczególne grupy uczniów z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczęszczają uczniowie, zaś w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również ze względu na typ niepełnosprawności.

Uzupełnione tabele należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (nr tel. kontaktowego: 41 342-19-06).

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

1 grudnia 2014

Raport NIK w sprawie programu rządowego „Wyprawka szkolna” w latach 2012-2013

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że Najwyższa Izba Kontroli dokonała weryfikacji programu rządowego „Wyprawka szkolna” w latach 2012–2013. Efektem kontroli jest raport pozwalający ocenić jego realizację, znajdujący się na stronie www.nik.gov.pl.

Wykonanie programu i wykorzystanie dotacji było w ocenie NIK mało skuteczne. Wskazano, że w większości gminy prawidłowo realizowały zadania związane z udzieleniem pomocy uprawnionym uczniom, których rodzice złożyli wnioski o dofinansowanie i udokumentowali poniesione koszty. Programem nie zostali jednak objęci wszyscy uprawnieni uczniowie: …”niska skuteczność́ realizacji Programu w kontrolowanych gminach mogła wynikać́ ze zbędnego formalizmu, polegającego na wymaganiu od rodziców nadmiernie szczegółowego udokumentowania sytuacji materialnej i życiowej, spełnienia więcej niż̇ jednego kryterium warunkującego uzyskanie pomocy oraz wyznaczania terminów składnia wniosków, które w większości pozostawiały zbyt mało czasu rodzicom na zgromadzenie rozbudowanej dokumentacji, a pracownikom szkół na pełną diagnozę̨ sytuacji rodzinnej i życiowej uczniów. Rodziny wielodzietne lub znajdujące się̨ w trudnej sytuacji życiowej w niskim stopniu korzystały z możliwości uzyskania pomocy, a gminy nie czyniły skutecznych starań́ by pomóc tym rodzinom w aplikowaniu o środki w ramach Programu. Kontrolowane gminy nie wykorzystały dostępnych możliwości informowania o zasadach udzielania wsparcia, nie wskazywały także wszystkim uprawnionym, w tym rodzinom wielodzietnym i uczniom niepełnosprawnym możliwości ubiegania się̨ o pomoc”…

Zaznaczono, że badane szkoły diagnozowały sytuację materialną i życiową uczniów w sposób rzetelny. Powinny one jednakże bardziej aktywnie zabiegać o zwiększenie liczby beneficjentów programu m.in. poprzez składanie wniosków do prezydenta/burmistrza/wójta o przesunięcie terminów w celu dokonania pełnej diagnozy potrzeb. Ponadto rodzice i nauczyciele wskazywali szkoły, jako główne źródło informacji o Programie. Wzmianki o nim były tam kierowane do ogółu uczniów, najczęściej w związku z zakończeniem roku szkolnego lub na początku krótko przed upływem terminu składania wniosków. Wskazano, że koncentrowały się one na potrzebie udokumentowania sytuacji materialnej uczniów nawet wówczas, kiedy mogli oni ubiegać się o dofinansowanie na podstawie kryterium niezależnego od sytuacji materialnej.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że formularze wniosków udostępniane w szkołach nie były prawidłowo opracowane. Powinny one jednocześnie informować o wszystkich możliwościach dostępnych w ramach Programu.

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji. Polegały one na wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem na podręczniki do kształcenia zawodowego (program nie przewidywał możliwości refundowania kosztów podręczników do kształcenia w zawodach, a jedynie dofinansowanie do podręczników kształcenia ogólnego), zbiory zadań, tablice matematyczne, atlasy. Zapisano przypadki niewłaściwego dokumentowania zakupu podręczników lub udzielania pomocy nieuprawnionym uczniom niepełnosprawnym (np. rodzaj niepełnosprawności nie uprawniał do udziału w Programie)

Przykład dobrej praktyki przywołano w przypadku Urzędu Gminy w Opatowie. We współpracy m.in. z ośrodkiem pomocy społecznej dokonano tam pogłębionej analizy potrzeb w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych. Dane konfrontowano z liczbą uczniów pobierających stypendia szkolne.

Kolejną dobrą praktykę wskazano w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna. W toku otrzymywanych informacji o zgłaszaniu się dodatkowych osób uprawnionych do dofinansowania prezydent Skarżyska-Kamiennej przedłużał terminy składania wniosków stosownie do potrzeb. W związku z powyższym sprzyjały one złożeniu pełnej dokumentacji.

Podsumowanie wyników kontroli pozwoliło Najwyższej Izbie Kontroli sformułować następujące zalecenia:

 • udostępnianie precyzyjnych i terminowych informacji o możliwościach skorzystania z programu „Wyprawka szkolna” poprzez zastosowanie różnorodnych form przekazu, pozwalających na dotarcie do wszystkich beneficjentów
 • dokonywanie kompleksowej diagnozy potrzeb w zakresie dofinansowania do zakupu podręczników, mających na celu udzielenie pomocy rodzinom znajdującym się̨ w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • monitorowanie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Programu
 • przeprowadzanie rzetelnej weryfikacji wniosków, dowodów zakupu podręczników oraz wymaganych przepisami prawa dokumentów, potwierdzających uprawnienia do skorzystania z pomocy
 • właściwe kwalifikowanie do objęcia pomocą w ramach programu uczniów w oparciu o kryterium związane z niepełnosprawnościami

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

18 listopada 2014

Komunikat w sprawie nieprawidłowości dotyczących wypłat refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów w zakresie rozliczeń zakupu ćwiczeń, repetytoriów, słowników itp. w programie „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

W nawiązaniu do pisma Pana Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” informuję, że pojawiły się nieprawidłowości dotyczące wypłat refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów w zakresie rozliczeń zakupu ćwiczeń, repetytoriów, słowników, itp.

Przypominam, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024):

– pomoc realizowana jest wyłącznie w formie w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; przewidziana jest ona dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Jednocześnie pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Ewentualne dofinansowanie do zeszytów ćwiczeń, które stanowią integralną część kupowanego zestawu podręczników ( tzw. box’y ) dotyczy tylko uczniów klasy II i III szkoły podstawowej.

W związku z powyższym zwracam się o uważną weryfikację przez Państwa rozliczeń, aby uniknąć konieczności zwrotu nienależnie pobranych dotacji na realizację programu.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

17 lipca 2014

Informacja dotycząca VI edycji rządowego programu ,,Radosna szkoła”- dodatkowy nabór maj 2014 r.

Szanowni Państwo

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na:

 • zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
 • urządzenie szkolnego placu zabaw.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

8 maja 2014

Program rządowy „Radosna szkoła” – dodatkowy nabór wniosków 2014 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach publikuje w załączeniu Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie dodatkowego naboru wniosków na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na utworzenie, modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” dla szkół podstawowych.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na pozostającą w dyspozycji kwotę w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w br. mogą składać wyłącznie osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

11 grudnia 2013

Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z drugiej połowy roku szkolnego 2012/2013

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie oraz Wójtowie
województwa świętokrzyskiego

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE –WSEiWU-JD-045-21/2013, z dnia 2 grudnia 2013 roku zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Sprawozdanie powinno zawierać dane z okresu drugiej połowy roku szkolnego 2012/2013.

Do zbierania danych opracowano trzy tabele dotyczące różnych aspektów realizacji Programu:

 • Tabela 1Struktura jednostek systemu oświaty uczestniczących w programie w II połowie roku szkolnego 2012/2013.
 • Tabela 2 Liczba dzieci i młodzieży objętych programem w II połowie roku szkolnego 2012/2013 z podziałem na typy szkół oraz formy wydawanych posiłków.
 • Tabela 3Organizacja dożywiania w jednostkach systemu oświaty w II połowie roku szkolnego 2012/2013.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, bardzo proszę o przesłanie pliku w wersji elektronicznej na adres anna.bilewska@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2013 roku.

Proszę o terminowe przekazanie danych.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

6 grudnia 2013

Rozliczenie programu "Wyprawka szkolna" 2013

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dokonanie pogłębionej analizy jego wykonania. Będzie ona podstawą do ewentualnej weryfikacji w kolejnych latach.

W związku z powyższym do niniejszego pisma dołączono dwie tabele, w których należy dokonać zestawienia liczby uczniów uczestniczących w programie oraz jego kosztów. Tabela nr 1 dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym, natomiast tabela nr 2 określa wysokość dotacji wydatkowanej na poszczególne grupy uczniów z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczniowie uczęszczają oraz uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uzupełnione tabele należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl, nr tel. kontaktowego: 041-342-19-06; 041-342-16- 47).

Z poważaniem,
Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Małgorzata Muzoł

4 września 2013

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 nabór wniosków dla szkół filialnych

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009 -2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na:

 • zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkół filialnych w zakresie miejsc zabaw w szkole.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

3 lipca 2013

Radosna szkoła – informacja dotycząca kontroli szkolnych placów zabaw w 2013 r.

Organy prowadzące oraz Dyrektorzy szkół i placówek
uczestniczący w programie rządowym „Radosna szkoła” w 2013 roku

Szanowni Państwo,

W związku z podpisaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej umów z firmami kontrolującymi, Kuratorium Oświaty w Kielcach przekazuje informację o firmie, która będzie kontrolowała szkolne place zabaw w województwie świętokrzyskim w 2013 roku.

 • Nazwa firmy kontrolującej: Andrzej Buszek – Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji
 • Osoba do kontaktu: Andrzej Buszek
 • Adres firmy: ul. W. S. Reymonta 17 30-059 Kraków
 • Kontakt: biuro@bezpieczneplace.pl tel. 502-702-134.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

27 czerwca 2013

Zmiany w zasadach realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” w 2013 roku – dodatkowy nabór dla szkół filialnych

Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem w dniu 20 czerwca 2013 roku uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia przekazuję pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowane do organów prowadzących szkoły oraz Dyrektorów Szkół Podstawowych, którym organizacyjnie podporządkowane są szkoły filialne.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

5 czerwca 2013

Komunikat w sprawie programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 14 czerwca br. danych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do klasy I-III i V szkoły podstawowej, klasy I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających i szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jednocześnie informuję, że projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2013 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Akty prawne/Rządowe programy i projekty. W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkoły muzycznej I-go kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Kryterium dochodowe w przypadku uczniów pozostałych klas objętych programem w wynosi 456 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

W roku 2013 pomoc dla dodatkowej grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego może stanowić 5% uczniów uprawnionych.

Uzupełnioną tabelę należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (nr tel. kontaktowego: 041-342-19-06; 041-342-16-47).

Z poważaniem,
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

20 września 2012

Komunikat w sprawie programu „Wyprawka szkolna” 2012

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z apelem Pana Macieja Jakubowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczącym realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie wszelkich i zdecydowanych działań mających na celu zwiększenie odbioru programu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Bardzo proszę o dokonanie ponownej analizy liczby uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę w klasie I szkół ponadgimnazjalnych oraz nadesłanie uzupełnionej tabeli na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl (nr tel. kontaktowego: 041-342-16-47) do dnia 25 września br. wyłącznie drogą elektroniczną.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

18 września 2012

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” na rok 2013

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”( Dz. U. nr 187, poz.1253) zawiadamiam o naborze wniosków na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

Szkoły składają wnioski do właściwego organu prowadzącego w terminie do 10 października br., natomiast organy prowadzące składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie do 2 listopada 2012 r.

Wnioski należy składać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu wojewódzkiego w Kielcach (budynek A, piętro VII, pokój 740).

Wojewoda Świętokrzyski
Bożentyna Pałka-Koruba

19 lipca 2012

Komunikat MEN: „E-podręcznik – nowa jakość w polskiej szkole”

Potrzeba zbliżenia szkoły do otaczającej ją rzeczywistości cyfrowej jest już koniecznością. Poza lekcjami uczniowie korzystają ze smartfonów, laptopów, coraz częściej tabletów. Najwyższy czas umieścić je oficjalnie na szkolnych ławkach i wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji. To kluczowe zadanie ma być realizowane poprzez rozpoczęty w tym roku rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła. Jest on pilotażem, który pozwoli na przetestowanie najlepszej ścieżki wykorzystania zarysowanej właśnie szansy na cywilizacyjną zmianę. Zapewnienie powodzenia realizacji tego przedsięwzięcia jest zatem jednym z najważniejszych zadań stojących przed ministrem edukacji narodowej.

Projekt Cyfrowa Szkoła składa się z 4 zasadniczych komponentów:

 • e-szkoła – czyli wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt taki jak mobilne pracownie komputerowe
 • e-nauczyciel – czyli szkolenia nauczycieli
 • e-zasoby edukacyjne – czyli między innymi stworzenie e-podręczników
 • e-uczeń – czyli zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Wszystkie komponenty Cyfrowej szkoły są wyjątkowo ważne i istotne. Kluczowym jest, aby wprowadzane były razem i się uzupełniały. Ze względu na wagę tego projektu dla kształcenia kompetencji polskich uczniów, jest ważne aby społeczeństwo było na bieżąco informowane o podjętych i zrealizowanych działaniach w każdym z tych obszarów.

Do tej pory w ramach programu Cyfrowa szkoła podjęto następujące zadania:

1. e-szkoła

W ramach tego komponentu wybrano szkoły, które będą uczestniczyły w pilotażu do sierpnia 2013 roku. O udział w pilotażu ubiegało się aż 3513 szkół. Program cieszył się również dużym zainteresowaniem samorządów. Prawie połowa uprawnionych jednostek (46%) zadeklarowała chęć udziału w pilotażu, mimo konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości projektu.

W wyniku przeprowadzonego przez wojewodów losowania do programu zostały zakwalifikowane 402 szkoły podstawowe, w tym:

 • 140 szkół małych (do 100 uczniów);
 • 165 szkół średnich (od 101 do 300 uczniów);
 • 97 szkół dużych (powyżej 300 uczniów).

Warto podkreślić, że większość wybranych szkół – 230 szkół (57% zakwalifikowanych), to szkoły z terenów wiejskich.

Program przewiduje dwa warianty wykorzystania komputerów w pilotażu. Wariant I, w którym przenośne komputery dla uczniów są wykorzystywane w szkole wybrało 312 szkół (78% zakwalifikowanych). Pozostałe szkoły – 90 (22% zakwalifikowanych) wybrało II wariant, w którym przenośne komputery dla uczniów są udostępniane uczniom oddziałów klas IV do korzystania również w domu.

2. e-nauczyciel

Cyfrowa szkoła zmienia dotychczasowy model przygotowania nauczycieli do korzystania z nowoczesnych narzędzi nauczania. Zamiast jednorazowych szkoleń pojedynczych nauczycieli program zakłada udzielanie wsparcia nauczycielom w ramach sieci współpracy kierowanych przez przygotowanych moderatorów.

Planuje się, że w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego zainaugurowane zostaną szkolenia dla dyrektorów szkół i e-koordynatorów w projekcie.

3. e-zasoby edukacyjne

Jedną z ważniejszych części tego komponentu są e-podręczniki. W ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków UE, w ciągu 3 lat powstaną podręczniki do 14 przedmiotów, od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej oraz 2500 zasobów edukacyjnych do wykorzystania w procesie nauczania.

E-podręczniki będą stworzone przez instytucje wyłonione zgodnie z zasadami wyboru partnerów, określonymi w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Partnerzy merytoryczni przygotują treści podręcznika do różnych grup tematów:

 • Uniwersytet Wrocławski – przedmioty humanistyczne
 • Politechnika Łódzka – matematyka i przedmioty informatyczne
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – przedmioty przyrodnicze
 • Grupa Edukacyjna S.A. – edukacja wczesnoszkolna

Tzw. partnerem technologicznym jest firma Progress Framework sp. z o.o., której zadaniem będzie zaprojektowanie takich rozwiązań, dzięki którym treści opracowane przez partnerów merytorycznych będą dostępne na różnych nośnikach w formie programów i aplikacji.

Całością projektu „e-podręczniki" zarządza Ośrodek Rozwoju Edukacji, podległy MEN.

Warto zwrócić uwagę, że e-zasoby edukacyjne powstają nie tylko w ramach programu „Cyfrowa szkoła". Na portalu scholaris.pl na bieżąco zamieszczane są materiały edukacyjne i metodyczne dla nauczycieli, które wspierają proces edukacji oraz mogą być wykorzystane do pracy z uczniem na wszystkich etapach edukacji. Ponadto od 2009 roku na zlecenie i ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonywane są adaptacje wskazanych przez szkoły tytułów podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowane do potrzeb uczniów niewidomych i słabo widzących. Wersje elektroniczne tych podręczników zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w specjalnie opracowanym systemie informatycznym, umożliwiającym dyrektorom szkół i placówek bieżące ich pobieranie oraz wydrukowanie w całości lub części, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi niewidomych i słabowidzących uczniów. Ponadto dla polskich uczniów za granicą powstał portal Polska Szkoła, internetowy podręcznik „Włącz Polskę" oraz platforma e-learningowa „Otwarta szkoła". Dzięki tym narzędziom możliwe jest skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii do kształcenia tych polskich dzieci, które nie mają możliwości uczęszczania do polskich szkół za granicą.

Aby poszerzyć wiedzę o programie „Cyfrowa szkoła" warto również zapoznać się z treścią listu MEN do rektorów instytucji partnerskich projektu e-podręczniki, a także z opiniami Koalicji Otwartej Edukacji.

14 maja 2012

Lista szkół z województwa świętokrzyskiego zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa szkoła"

Spośród zgłoszonych wniosków, 11 placówek zostało wybranych w ramach wariantu I (zakupiony sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych) oraz 5 – w ramach wariantu II (gdzie sprzęt może być wykorzystywany w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz udostępniany uczniom oddziałów klas IV do korzystania w domu).

Wnioski wybrane w wariancie I opiewają na łączna kwotę 1.207.629 zł, a w wariacie II – na 513. 540 zł.

26 kwietnia 2012

Cyfrowa szkoła – wnioski

Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła" został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia br. Rządowy program „Cyfrowa szkoła" będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku.

W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać – w trakcie trwania programu pilotażowego – określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.

Wnioski proszę składać w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 706) do 30 kwietnia br.

Punkt konsultacyjny

Informacji o programie udzielają:

 • Anna Bugajniak – inspektor, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach tel. 0-41 342-18-97 e-mail: bzfe18@kielce.uw.gov.pl
 • Emila Machul-Frelik – inspektor, Wydział Funduszy Europejskich I Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach tel. 0-41 342-17-92 e-mail: bzfe31@kielce.uw.gov.pl
17 kwietnia 2012

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) pozytywnie ocenia rządowy program „Cyfrowa Szkoła”

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) pozytywnie ocenia przyjęty 3 kwietnia przez Radę Ministrów rządowy program „Cyfrowa Szkoła”. Wierzymy, że jego realizacja będzie ogromnym krokiem w kierunku unowocześnienia polskiej edukacji i podnoszenia kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów i nauczycieli.

Szczególnie cieszy nas, że Rada Ministrów uznała tworzenie publicznych zasobów materiałów edukacyjnych publikowanych na wolnej licencji za jeden z priorytetów polityki edukacyjnej państwa. Ten krok stawia Polskę w awangardzie krajów modernizujących swoje systemy edukacyjne tak, by sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Chcieliśmy gorąco pogratulować ministrom Michałowi Boniemu, Krystynie Szumilas, Igorowi Ostrowskiemu i Joannie Berdzik oraz ich zespołom osiągniętych wyników. Wiemy, że współpraca międzyresortowa bywa trudna i niewdzięczna. Tym bardziej cieszy nas wspólny wysiłek Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz wspierania dostępności treści edukacyjnych wysokiej jakości.

Cyfrowa Szkoła jest pierwszym w Polsce systemowym projektem rządowym, w ramach którego powstaną Otwarte Zasoby Edukacyjne dostępne na wolnych licencjach. Po pionierskich działaniach w ramach projektu „Włącz Polskę” MEN, programów pomocy rozwojowej MSZ i edukacji kulturalnej MKiDN, jest to logiczny następny krok na rzecz wspierania oferty zasobów edukacyjnych o treści wolne i publiczne. Zabiegaliśmy o taki kształt programu podczas konsultacji społecznych „Cyfrowej Szkoły” oraz powiązanego z nim projektu wprowadzenia e-podręczników. KOED od pięciu lat promuje otwarte rozwiązania w nauce i edukacji, dlatego doceniamy założenia programu, które są zgodne z naszymi priorytetami. Mamy nadzieję, że trend ten będzie kontynuowany, w szczególności w zakresie działania portalu Scholaris, treści edukacyjnych tworzonych przez media publiczne i w ramach konkursów grantowych, w tym ze środków europejskich, realizowanych przez MEN i inne ministerstwa w przypadkach, gdy celem jest wspieranie tworzenia wartościowych materiałów edukacyjnych.

Decyzja rządu polskiego jest pozytywnie komentowana i doceniana przez organizacje zajmujące się edukacją także za granicą. Polska edukacja znalazła się dzięki tym decyzjom na światowej mapie działań i tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych, które są rozwijane przez rządy w Stanach Zjednoczonych od 2009 r. (Kalifornia, Washington, Utah, Floryda), oraz w Holandii, gdzie także w 2009 r. wystartował narodowy portal Wikiwijs otwartych zasobów dydaktycznych opracowywanych przez nauczycieli, jak również wspierane i promowane wśród rządów krajowych przez UNESCO, które postrzega OZE jako praktyczną realizację zasady równości z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

„Cyfrowa Szkoła” jest szansą na rozwój polskiej edukacji, ponieważ przewiduje wdrożenie zasad otwartości zasobów na wielu poziomach: prawnym, technologicznym i finansowym. Dzięki zastosowaniu wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (lub innej kompatybilnej) e-podręczniki będą dostępne dla każdego, za darmo z prawem do wykorzystania w dowolny sposób. Uważamy ze niezmiernie istotny fakt, że podręczniki stworzonej na tej liberalnej licencji będą mogły być nie tylko dostępne za darmo w internecie, ale także drukowane i rozpowszechniane w formie tradycyjnej. Wolna licencja jest narzędziem pozwalającym na swobodne kopiowanie i dostosowanie materiałów do dowolnej formy dystrybucji. W sytuacji w której dopiero wypracowujemy właściwe formy korzystania z treści w formie cyfrowej ta elastyczność jest niezmiernie ważnym atutem.

W przypadku dystrybucji cyfrowej uwzględnienie przynajmniej jednego otwartego formatu lub (w przypadku dostępu w sieci WWW) zachowanie zgodności z wymogami Web Content Accessibility Guidelines (W3C), zapewni większą dostępność zasobów także dla osób niepełnosprawnych. E-podręczniki udostępnione w elektronicznym otwartym formacie stają się automatycznie dostępne dla wielu osób z różnymi dysfunkcjami narządu wzroku lub ruchu, także poprzez ich wydruk na drukarkach braille’owskich i w innych wyspecjalizowanych formach.

Warto zaznaczyć, iż niepokoje, jakie pojawiają się w związku z planowanym wdrożeniem programu, odnoszące się do jakości i ciągłości tworzenia zasobów edukacyjnych oparte są o tradycyjny model tworzenia, druku czy dystrybucji, który jest kosztowny i nakłada ciężary na końcowych odbiorców. Materiały tworzone na wolnych licencjach i aktualizowane w systemie rozproszonym będą tańsze w produkcji, dystrybucji i przystępniejsze w użyciu. Istnieje zatem realna szansa, że wprowadzenie tych zmian spowoduje radykalne obniżenie kosztów dostępu do materiałów dydaktycznych, a jeśli na to nałoży się dotacja publiczna, to edukacja stanie się faktycznie dostępna dla każdego.

Sygnalizujemy równocześnie pewne obawy związane z nieuwzględnieniem części naszych uwag, zgłaszanych w poprzednim stanowisku. Doskonałym, a brakującym niestety, uzupełnieniem zasady zachowania otwartości zasobów edukacyjnych byłby wymóg otwartości w zakresie instalowanego na dofinansowanym przez program „Cyfrowa Szkoła” wyposażeniu sal. W szczególności można by go zrealizować w prosty sposób wymagając, by urządzenia (laptopy, tablety) miały preinstalowany – prócz innych systemów – również jeden system operacyjny oparty na wolnym i otwartym oprogramowaniu. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do zwiększania kompetencji technicznych uczniów, a w dalszej perspektywie do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

KOED i jej eksperci deklarują chęć pomocy w planowaniu działań związanych z realizacją programu oraz jego rozwojem w przyszłości.

Źródło: koed.org.pl