Kategoria: Programy rządowe

8 sierpnia 2016

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Zgodnie z Porozumieniem nr 68/2015 zawartym pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, w załączeniu przedstawiamy do publicznej wiadomości wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”, którym proponuje się udzielenie wsparcia finansowego na podstawie rozstrzygniętego dodatkowego naboru wniosków konkursowych.

Do pobrania:

5 sierpnia 2016

Wyprawka szkolna 2016 – obowiązujące akty prawne

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin, Dyrektorzy szkół
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

 • 1) słabowidzących,
 • 2) niesłyszących,
 • 3) słabosłyszących,
 • 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy – w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o przekazanie rodzicom uczniów informacji o możliwości skorzystania z przedmiotowej pomocy w roku szkolnym 2016/2017.

W załączeniu:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

22 czerwca 2016

Komunikat w sprawie danych potrzebnych do realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

Nawiązując do komunikatu z dnia 21 czerwca br. znak: KO.III.3121.3.2016 w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że tabela, którą należy uzupełnić znajduje się pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl.

Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego potrzebne do uzupełnienia aplikacji na platformie on-line zostały Państwu przesłane e-mailem podczas przekazywania danych dotyczących dotacji na wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2016 r.

Ponadto uprzejmie proszę, aby wypełniona tabela została podpisana przez osobę upoważnioną i przesłana w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pracownik do kontaktu: Jadwiga Piwowar tel. 41 342-19-06

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

21 czerwca 2016

Komunikat w sprawie programu „Wyprawka szkolna 2016/2017”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Jednocześnie informuję, że pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci uczniowie :

 • 1) słabowidzący,
 • 2) niesłyszący,
 • 3) słabosłyszący,
 • 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

Materiał edukacyjny to materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Materiałami edukacyjnymi dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, materiały do rysowania, uzupełniania i wyklejania.

Kwoty dofinansowania:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają
z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,
a także uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej

do kwoty 225 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających
z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających

z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

Ponadto informuję, że w roku bieżącym dane odnoszące się do programu „Wyprawka szkolna” będą zbierane przy pomocy tabeli on-line. Adres tabeli zostanie Państwu udostępniony w najbliższych dniach ze względu na trwające prace dotyczące potrzebnej aplikacji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

13 czerwca 2016

Rządowy Program "Bezpieczna+" – nabór wniosków

Państwo
Dyrektorzy szkół
oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły
z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

do 20 czerwca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”.

Program przewiduje wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa dla organów prowadzących szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) na realizację działań, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art.2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące przedsięwzięcia:

 • 1) promowanie aktywności uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
 • 2) podejmowanie działań wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
 • 3) podejmowanie działań mających na celu włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;
 • 4) podejmowanie działań umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • 5) podejmowanie działań antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
 • 6) wdrażanie programów mediacji rówieśniczej oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
 • 7) podejmowanie działań mających na celu integrację z lokalnym środowiskiem.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania i złożenie wniosku o dofinansowanie do dnia 20 czerwca 2016r. do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.

Informacji dotyczących Programu „Bezpieczna+” oraz trybu składania wniosków udziela
p. Norbert Krzystanek z Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 342-16-27, e-mail: norbert.krzystanek@kuratorium.kielce.pl

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty jedynie w przypadku otrzymania niezbędnych
do jego realizacji środków finansowych. W przeciwnym wypadku konkurs może zostać unieważniony.

Zachęcam Państwa do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach tego programu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku dyrektora szkoły.
 2. Wzór wniosku organu prowadzącego.
 3. Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu "Bezpieczna +" w wersji papierowej i elektronicznej (na adres e-mail: norbert.krzystanek@kuratorium.kielce.pl)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”
 5. Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
 6. Załącznik do uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.
30 października 2015

Termin 20 listopada dla szkół! Komunikat w sprawie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne
Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że dnia 23 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Program dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Finansowanie edukacji/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Znajduje się tam Baza pytań i odpowiedzi, dotycząca realizacji programu oraz formularz umożliwiający zadanie pytań.

Termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa dnia 20 listopada br.

Termin składania wniosków przez organ prowadzący do Kuratorium Oświaty w Kielcach upływa dnia 15 grudnia br.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

21 października 2015

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek,
Organy prowadzące szkoły oraz placówki
w województwie świętokrzyskim

W związku z pismem p. Urszuli Augustyn Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach znak: DKOW-WWPB.512.3.2015.TSG z dnia 14 października 2015 r. skierowanym do Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania realizuje zadania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Zadania te ukierunkowane są na:

 • upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
 • kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 • zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, w tym samobójstwom,
 • zapobieganie zaburzeniom odżywiania.

Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań o zapewnienie pomocy w stanach kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży.

W zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje podjęcie następujących działań:

 • systematyczną realizację edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach oświatowych z naciskiem na kształtowanie: postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, poczucia własnej wartości, poczucia wpływu na swoje życie, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, a także tolerancji i szacunku wobec mniejszości;
 • włączanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego do programów profilaktyki i szkolnych programów wychowawczych poprzez działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży, a także uczenie ich odpowiedzialności i umiejętności kontrolowania impulsywnych zachowań, budowanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku;
 • monitorowanie realizacji w szkole podstawy programowej w zakresie promocji zdrowia psychicznego;
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie promocji zdrowia psychicznego;
 • realizację działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w szkole, w tym zapobieganie przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, wykluczeniu;
 • zapewnienie pomocy uczniom w stanach kryzysu psychicznego, ich rodzinom i nauczycielom – m. in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • uwzględnienie w działalności profilaktycznej systemu rekomendacji i rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;
 • podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz rodziców – szkolenia dotyczące budowania dobrych, wspierających, opartych na dialogu i szacunku relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym, rozpoznawania zagrożenia i właściwego reagowania w sytuacji kryzysu psychicznego ucznia, przeciwdziałania uzależnieniom, rozpoznawania i udzielania pomocy w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 • prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej poświęconych oddziaływaniu mediów – pozwalające młodym odbiorcom krytycznie oceniać destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu; demaskowanie rzeczywistych intencji reklam i zawartych w nich manipulacji, rozbijanie błędnych przekonań nastolatków na temat siebie i świata.

Ważnym narzędziem wspierającym szkoły i placówki systemu oświaty w realizacji celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są:

 • Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła";
 • System rekomendacji działań profilaktycznych, w tym bank rekomendowanych programów profilaktycznych do realizacji w szkołach i placówkach, a także w lokalnym środowisku dostępny jest na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +".

Uprzejmie proszę Państwa o systematyczną realizację działań mających na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży.

Zwracam się również z prośbą do Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli o wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych w opisanym powyżej zakresie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

26 sierpnia 2015

Komunikat w sprawie danych w programie pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 15 września br. zweryfikowanych danych w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub specjalnego oraz podręczników do kształcenia w zawodach, dotyczy również uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

 • 1) słabowidzących,
 • 2) niesłyszących,
 • 3) słabosłyszących,
 • 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • 5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

Należy zwrócić uwagę, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy – również są objęci programem i mają prawo do zakupu materiałów edukacyjnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

 • 1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynoszące 574 zł.
 • 2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) –poza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • 3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością umysłową z w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – bez względu na kryterium dochodowe.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej, do którego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Rodzice do rozliczenia wydatków poniesionych za zakup podręczników mają prawo złożyć fakturę VAT lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Należy zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych
w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.

Uzupełnioną tabelę należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

 • jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl
 • nr tel. kontaktowego 41 342-19-06

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

21 sierpnia 2015

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Państwo
Dyrektorzy szkół
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

już w sierpniu br. rusza Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Województwo świętokrzyskie na wsparcie tych działań otrzymało 127 848 zł.

W ramach programu o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację działań szkół, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkół, mogą występować organy prowadzące szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych). Wsparciem mogą zostać objęte działania wspierające szkoły w realizacji przedsięwzięć:

 • 1) promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
 • 2) wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
 • 3) włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;
 • 4) umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • 5) antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
 • 6) związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
 • 7) integrujących z lokalnym środowiskiem.

Organy prowadzące będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego również w kolejnych latach – w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. Wnioski należy składać odpowiednio do dnia 1 czerwca 2016 r. oraz do dnia 1 czerwca 2017 r.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania i złożenie wniosku o dofinansowanie do dnia 15 września 2015 r. do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX wieków Kielc 3.

Informacji w tej sprawie udziela pani wizytator Beata Gawęcka-Ajchel, tel. 884 346 482, e-mail: beata.gawecka@kuratorium.kielce.pl

Zachęcam Państwa do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach tego programu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

21 lipca 2015

Kwestionariusz dotyczący realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014 r w zakresie szkolnych placów zabaw

Organy prowadzące szkoły
objęte rządowym programem „Radosna szkoła” w 2014 roku

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadesłanie danych dotyczących realizacji programu „Radosna szkoła” w 2014 roku wyłącznie w zakresie budowy lub modernizacji szkolnych placów zabaw.
Jednocześnie proszę o zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI, a następnie o dokładne wypełnienie kwestionariusza.

Wypełniony formularz w formie pliku MS Excel należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2015 roku.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

16 lipca 2015

Przesiewowe badania słuchu

Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych,
organy prowadzące szkoły podstawowe
z terenu województwa świętokrzyskiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych na terenie gmin wiejskich.

 

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

 

Program obejmie 120 tysięcy dzieci. W pierwszym etapie realizowany będzie w ośmiu województwach Polski wschodniej, w drugim w ośmiu województwach Polski zachodniej. Partnerami programu są:

 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”.

 

Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu na terenie województwa świętokrzyskiego planowana jest na okres od września do grudnia 2015 r. W wyznaczonych terminach (uzgodnionych z dyrektorami placówek) na terenie szkół wyznaczone osoby wykonają przesiewowe badania słuchu u dzieci, których rodzice wyrażą na to pisemną zgodę.

 

Należy przy tym podkreślić, że audiometryczne badania przesiewowe słuchu
są nieinwazyjne i bezpłatne.

 

Do Dyrekcji szkół objętych programem zostaną przesłane odrębne pisma, w których szczegółowo przedstawione będą cele i sposób realizacji Programu na terenie szkoły.

 

Z uwagi na szeroki zakres działań podejmowanych w ramach realizacji Programu zwracam się do Państwa – Dyrektorów szkół oraz Nauczycieli – o wsparcie organizacyjne i aktywną pomoc.

 

Mając na uwadze istotne znaczenie słuchu dla rozwoju dzieci oraz osiąganych przez nie wyników nauczania serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego przyłączenia się do tego Programu.

 

Z poważaniem

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

30 czerwca 2015

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2015 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2015 r.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca br.

Nazwa gminy

Liczba uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne za okres styczeń–czerwiec w br. *

Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki szkolne za okres styczeń–czerwiec w br. *

Razem liczba uczniów objętych pomocą materialną (kol. 2 + kol. 3)

 

 

 

 

Uwaga:

 • * w kolumnie 2 i 3 należy wykazać wyłącznie uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do czerwca 2015 roku.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

23 czerwca 2015

Komunikat w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 29 czerwca br. danych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się:

 • 1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum,
 • 2) uczniów:
  • a) słabowidzących,
  • b) niesłyszących,
  • c) słabosłyszących,
  • d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art.22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o programie „Wyprawka szkolna” w roku 2015 dostępne są pod następującym adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657

Uzupełnioną tabelę należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

Telefon kontaktowy: (41) 342-19-06

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

17 czerwca 2015

MEN informuje: „Wyprawka szkolna – nie ma mowy o mniejszych pieniądzach!”

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie tnie pieniędzy na wyprawkę szkolną. Pojawiające się na ten temat informacje medialne są nieprawdziwe.

Na program „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie zakupu podręczników) w 2015 r. od początku przewidywano 51 mln zł. Nigdy nie planowano kwoty o 20 mln zł wyższej.

Podkreślamy, że każdy uprawniony do skorzystania z programu uczeń będzie mógł otrzymać i wykorzystać maksymalną kwotę wyprawki przewidzianej w programie. Pieniędzy wystarczy.

Kalkulację łącznych środków na realizację programu oparto na danych o odsetku korzystających w ostatnich latach z niego uczniów i średnim wykorzystaniu poszczególnych kwot dofinansowania w skali kraju, która jest niższa od maksymalnej.

Kwota 51 mln zł zabezpieczy, z wystarczająca rezerwą, wszystkie wydatki gmin.

Warto pamiętać, że program „Wyprawka szkolna” to niejedyne wsparcie finansowe uczniów.

Trwa reforma podręcznikowa. W 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. W tym roku 1 września bezpłatne podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.

W związku z wprowadzaniem bezpłatnych podręczników znika konieczność dofinansowywania ich zakupu. Docelowo, w 2017 r. z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych korzystać będą uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Podręczników nie będą kupowali rodzice. Uczniów będzie w nie wyposażała szkoła.

Szczegółowe informacje na temat programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2015/2016 znajdziecie Państwo TUTAJ.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

11 czerwca 2015

Termin 24 czerwca! Program „Książki naszych marzeń” – informacja dla dyrektorów szkół

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych
i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

Projekt rządowego programu „Książki naszych marzeń” zaplanowany jest w porządku najbliższych, wtorkowych (26 maja) obrad Rady Ministrów.

Harmonogram realizacji programu został zaprojektowany tak, aby zapewnić dyrektorom szkół wystarczająco dużo czasu na złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku. Ostateczny termin jego złożenia do organu prowadzącego został wyznaczony na 24 czerwca 2015 r.

Niezwłocznie po przyjęciu programu przez Radę Ministrów organy prowadzące szkół zostaną powiadomione o sposobie jego realizacji. Stosowne informacje zostaną również przesłane do szkół i zamieszczone na stronie internetowej MEN.

Zachęcamy Państwa dyrektorów do wcześniejszego podjęcia działań, mających na celu przygotowanie danych i informacji niezbędnych do udziału w programie.

We wniosku dyrektora szkoły będą musiały się znaleźć następujące informacje:

 1. Nazwa, adres szkoły i numer REGON szkoły oraz liczba uczniów szkoły;
 2. Krótki opis aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej, zawierający tylko najważniejsze dane i informacje np. liczbę książek w bibliotece w postaci papierowej i elektronicznej, roczną liczbę wypożyczeń, informację czy zarządzanie biblioteką jest wsparte wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
 3. Kalkulację kosztów zakupu książek, tj. całkowitą kwotę przeznaczoną na zakup książek,
  na którą składa się:

  • wnioskowana kwota wsparcia z dotacji celowej,
  • kwota wkładu własnego, który musi stanowić co najmniej 20% ogólnej kwoty zakupów,
 4. Maksymalne kwoty dotacji to:
  • 1000 zł, dla szkół o liczbie uczniów do 70,
  • 1300 zł, dla szkół o liczbie uczniów z przedziału 71-170,
  • 2170 zł, dla szkół o liczbie uczniów powyżej 170.
 5. Opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, dotyczące planowanego zakupu książek muszą być dołączone do wniosku.

Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu. Zależy nam na tym, aby zakupy były przemyślane i skonsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.

 1. Przykładowy wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego.
 2. Przykładowy wniosek organu prowadzącego do właściwego wojewody.

Jednocześnie informujemy, że opracowany przez ministerstwo przykładowy wzór wniosku nie jest obligatoryjny i szkoły mogą przygotować wniosek według własnego wzoru, który będzie obejmował wszystkie niezbędne informacje.

Wszystkie uprawnione szkoły, które zostaną ujęte we wnioskach zbiorczych organów prowadzących do właściwych wojewodów, po zapewnieniu wkładu własnego, otrzymają wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup książek do swoich bibliotek.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

20 maja 2015

Komunikat w sprawie danych dotyczących programu „Radosna Szkoła”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie
i inne organy prowadzące szkoły
w woj. świętokrzyskim

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2015 r. znak DJE-WOKO.4023.47.2015.BS dotyczącego zakończenia realizacji rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w tym zakresie.

W związku z powyższym do niniejszego pisma dołączono dwie tabele, w których należy dokonać zestawienia (wszystkich) szkół i organów prowadzących biorących udział w programie w latach 2009 -2014.

 • Tabela 1 – dotyczy utworzonych, zmodernizowanych szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu ,,Radosna szkoła”
 • Tabela 2 – dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw szkole w ramach rządowego programu ,,Radosna szkoła”

Uzupełnione tabele należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (41 342-19-06 ) z dopiskiem „Radosna szkoła 2009-2014”.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Grzegorz Bień

13 maja 2015

20 milionów na „Książki naszych marzeń”!

Nie 15 – jak wcześniej planowano – a 20 milionów zł MEN jeszcze w tym roku przekaże bibliotekom w szkołach podstawowych! Wszystko to w ramach programu „Książki naszych marzeń”!

To doskonała wiadomość w takim dniu jak dziś. 23 kwietnia obchodzimy bowiem Światowy Dzień Książki – mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska. – Ministerstwo Edukacji Narodowej od kilku miesięcy starało się o zwiększenie pierwotnie planowanego budżetu programu. Dzisiaj zgodziła się na to sejmowa Komisja Finansów Publicznych – dodaje szefowa MEN.

W czwartek (23 kwietnia) projekt programu został też skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Realizowany przez MEN w 2015 r. program „Książki naszych marzeń” będzie przedpolem do realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (realizowanego w latach 2016-2020).

Program „Książki naszych marzeń” ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Dotyczył będzie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Dlaczego zaczynamy od szkół podstawowych? Książka w szkole podstawowej ma zupełnie inną rolę niż książka na kolejnych etapach edukacyjnych. Od tego z jaką lekturą, budzącą zainteresowanie czy nie, uczeń zetknie się w podstawówce, zależy to, czy będzie chciał czytać w dorosłym życiu. Książki wybierane dla uczniów szkół podstawowych powinny więc rozbudzać ciekawość ucznia, wciągać, inspirować, wdrażać nawyk czytania.

Udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organom prowadzącym następuje w formie dotacji celowej.

Doświadczenia z realizacji programu ułatwią przygotowanie programu wieloletniego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
 • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych;
 • wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjnych dla nich;
 • urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
 • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • zakup z wykorzystaniem środków z dotacji celowej książek niebędących podręcznikami, zwanych dalej książkami, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej;
 • stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, między innymi przez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych;
 • współpraca bibliotek szkolnych i publicznymi dla lepszej realizacji zadań obu instytucji między innymi poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.
13 lutego 2015

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych, m. in. w zakresie wykorzystania w roku 2014 środków przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego oraz zaangażowanych środków własnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego br. wg wzoru załączonej tabeli.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Nr telefonu kontaktowego: 41 342-19-06 (P. Jadwiga Piwowar) oraz 41 342-16-47 (P. Izabela Bartnik).

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł