Kategoria: Programy rządowe

8 czerwca 2017

Komunikat w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 – 2021, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.). Dofinansowanie to odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1943 ze zm.): od 1 września 2017 r. na podstawie art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym informacji dotyczącej wysokości prognozowanych środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w  latach 2018-2021 i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca br. wg załączonego wzoru.

Do obliczeń  należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik do pisma - wzór tabeli
Data: 2017-06-08, rozmiar: 69 KB
2 czerwca 2017

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko 2 do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych,
z terenu województwa świętokrzyskiego

W związku z realizacją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania dotyczącego finansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się  z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręcznik NIKO 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej, Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o. do kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym (dopuszczony do użytku szkolnego w 2017 r.; nr ewid. 776/2/2017).

Prosimy o wypełnienie tabeli (wzór tabeli w załączeniu) poprzez wskazanie:

 1. liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na poziomie klasy II szkoły podstawowej;
 2. liczby nauczycieli prowadzących zajęcia z ww. zakresu.

Informację, wraz z wypełnioną tabelą, proszę przesłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl.

Zbigniew Wojciechowski
dyrektor wydziału
Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

Załączniki

23 maja 2017

Komunikat w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów,
województwa świętokrzyskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 691) w związku z art. 22 ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości ww. dotacji

Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym wnioski o udzielenie dotacji wypełniane będą na platformie online.  Uprzejmie proszę o wypełnienie wniosku (załącznik  nr 4 i 5), który wyświetli się po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl  w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. Następnie aplikacja online zostanie zablokowana.

Loginy i hasła do zalogowania się dla jednostki samorządu terytorialnego pozostają bez zmian.

W celu aktualizacji wniosku aplikacja zostanie odblokowana dla Państwa ponownie w sierpniu br.

Uwagi do wypełnienia aplikacji w celu wygenerowania załącznika nr 4 i 5 na platformie online:

 1.  Krok I:
  • dodać szkoły lub usunąć np. zlikwidowane szkoły – dotyczy załącznika nr 1 i 2
  • określić niepełnosprawności występujące w poszczególnych szkołach – wtedy   wygeneruje się załącznik nr 2 przy danej szkole
 2. Krok II
  • wpisać dane w załączniku nr 1 i 2 dla wszystkich szkół – wygeneruje to załącznik nr 4 i 5 (zsumowane zostaną wszystkie szkoły)
 3. Krok III
  • należy dokonać podziału wnioskowanej kwoty dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej
 4. Krok IV
  • wydruk załącznika nr 4 i 5.

Uwaga:

 • dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wydrukować osobny formularz nr 5,
 • w przypadku korekty np. dodania szkoły, usunięcia szkoły, trzeba uzupełnić ponownie załącznik 4 i 5  oraz kwoty w rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
 • aplikacja przeznaczona jest dla jednostki samorządu terytorialnego i nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom.

Ponadto uprzejmie proszę, aby wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i 5) zostały podpisane przez osobę reprezentującą urząd oraz niezwłocznie przekazane w formie  papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pracownik do kontaktu:  Izabela Bartnik: tel.: 41-342-16-47

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

8 maja 2017

Program „Bezpieczna+” – nabór wniosków

Do 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. (więcej…)

Załączniki

17 lutego 2017

Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie w 2017 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych z dnia 6 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1667) przedstawiamy listę podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w 2017 roku. W załączniku: Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie.

 

Załączniki

27 stycznia 2017

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w terminie do dnia 1 lutego 2017 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. z dnia 14 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2016 r. przypada na 31 stycznia br.

Informację należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy. 

Nr telefonu kontaktowego: 041-342-19-06 (P. Jadwiga Piwowar).

 Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Rozliczenie dotacji 2016
Data: 2017-01-27, rozmiar: 109 KB
Zał do rozlicz. dział 801
Data: 2017-01-27, rozmiar: 27 KB
Zał do rozlicz. dział 854
Data: 2017-01-27, rozmiar: 28 KB
5 stycznia 2017

Komunikat w sprawie realizacji programu „Wyprawka szkolna 2016”

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2017 r. znak: DWKI-SPR.419.1.2017.CZ w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji w zakresie realizacji programu.

Stwierdzono, że w roku 2016 roku występowały rozbieżności pomiędzy maksymalnymi kwotami dotacji dla poszczególnych grup uczniów, a kwotami zgłaszanymi w trakcie realizacji programu do rozliczeń przez szkoły. Ponadto część szkół i samorządów oprócz podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonywała zwrotu za zakupione ćwiczenia, atlasy, zbiory zadań itp. W wielu przypadkach zgłaszano również zakup materiałów edukacyjnych dla innych grup uczniów niż uprawnione w programie. Nie respektowano zapisu o wyższych kwotach dotacji wyłącznie na podręczniki dopuszczone do kształcenia specjalnego a nie na podręczniki używane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji podstawy programowej w szkołach specjalnych.

W związku z powyższym Kuratorium zwraca się z prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej skali tych zjawisk i ich przyczyn oraz sposobu rozwiązywania nieprawidłowości w realizacji pomocy w ramach programu oraz przesłanie jej w wersji papierowej w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Wyprawka szkolna realizacja programu 2016
Data: 2017-01-05, rozmiar: 136 KB
4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2017 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w załączniku nr 2 znajduje się nieaktualny przypis dotyczący przekształcania się oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektóryrzch innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 35) istnienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało przedłużone do dnia 1 września 2019 roku. Ponadto w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą Prawo oświatowe planuje się stałe włączenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do systemu oświaty.

Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska

Załączniki

Wzór rozliczenia
Data: 2017-01-04, rozmiar: 254 KB
4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – grudzień  w 2016 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – grudzień  2016 r.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres:  jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia br.

Nazwa gminy Liczba uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne za okres styczeń – grudzień  w ub.r. * Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki szkolne za okres styczeń – grudzień  w ub.r. * Razem liczba uczniów objętych pomocą materialną
(kol.2 + kol.3)

Uwaga:

* należy wykazać wyłącznie uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do grudnia 2016 roku.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska

23 grudnia 2016

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2016 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie ww. zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym należy uzupełnić 2 tabele z zestawieniem liczby uczniów uczestniczących w programie oraz jego kosztów.

Tabela nr 1 – dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym z podziałem na poszczególne typy szkół oraz klasy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tabela nr 2 – określa wysokość dotacji wydatkowanej poszczególnym grupom uczniów, również z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczęszczają uczniowie.

W celu przekazania danych należy zalogować się na stronie internetowej pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl z wykorzystaniem loginów i haseł używanych poprzednio, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

21 grudnia 2016

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2016 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2017 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z umową Nr DF-I.3230.13.1.2016 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2016 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia zawartą w dniu 25 stycznia 2016 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewodą Świętokrzyskim, Wojewoda jest zobowiązany zwrócić niewykorzystane w 2016 roku środki jak również odsetki od środków Funduszu Pracy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot niewykorzystanych środków oraz odsetek od środków Funduszu Pracy naliczonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Państwa jednostek do dnia 10 stycznia 2017 roku. Zwrot powyższych środków po upływie terminu określonego w ww. umowie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

7 grudnia 2016

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – sprawozdania

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zgodnie z załączonymi wzorami.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że do sprawozdania należy dołączyć kopie opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/rachunków/innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Ww. rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2017 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516, al. IX Wieków Kielc 3 oraz w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

29 listopada 2016

Program – "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło badanie dotyczące niechęci korzystania z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Z badań wynika, że w województwie świętokrzyskim dzieci i młodzież nie chcą korzystać z pomocy w formie posiłku m.in. z powodu strachu przed naznaczeniem w szkole i wśród rówieśników, "niesmacznymi" posiłkami, które przygotowywane są zgodnie z normami krajowymi i nie są przyprawiane oraz brak przyzwyczajenia dzieci do jedzenia zup.

Ponadto w wielu szkołach brak jest stołówek szkolnych.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań, które umożliwią zmianę nawyków uczniów w zakresie spożywania posiłków w szkołach. Proszę także o podjęcie starań, aby w każdej szkole wydawany był gorący posiłek.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

13 października 2016

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –   II edycja nabór wniosków

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne
Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że dnia 22 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia :

 • termin złożenia przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej do organu prowadzącego upływa dnia 31 października br.
 • termin złożenia przez organ prowadzący wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z zestawieniem zbiorczym do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25- 516 Kielce upływa dnia 20 listopada br. ( decyduje data wpływu)

Wersję elektroniczną zestawienia szkół/bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek w ramach programów formacie Excel należy przesłać na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Finansowanie edukacji/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Znajduje się tam baza pytań i odpowiedzi, która dotyczy realizacji programu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

2 września 2016

Komunikat w sprawie weryfikacji danych w programie „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 20 września br. zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem oraz wysokości środków niezbędnych do sfinansowania tego zadania w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

W celu przekazania danych należy wypełnić tabele poprzez zalogowanie się na stronie internetowej pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl z wykorzystaniem loginów i haseł używanych przy składaniu szacunkowych danych, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

23 sierpnia 2016

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosku o dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 22af pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.poz.811 ze zm.) w sprawie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne jednostka samorządu terytorialnego aktualizuje wniosek w terminie do 31 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół.

W związku z powyższym proszę o aktualizację wniosku do dnia 31 sierpnia br. (również w przypadku braku zmian) – załącznika nr 4 i 5 poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl z wykorzystaniem loginów i haseł używanych przy składaniu pierwszych wniosków.

Jednocześnie przypominam, że jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie do 7 września 2016 r. zwraca wojewodzie część dotacji równą różnicy między kwotą, która jednostka samorządu terytorialnego otrzymała do dnia 31 sierpnia 2016 r., a kwotą wynikającą z aktualizacji. Zwroty powinny być dokonane z rozdziału, na który otrzymano środki. Jeżeli w innym rozdziale kwota wnioskowana będzie wyższa od otrzymanej, to nastąpi dopłata w danym rozdziale.

Ponadto uprzejmie proszę, aby zaktualizowane wnioski (załącznik nr 4 i 5) zostały podpisane przez osobę reprezentującą urząd oraz przesłane w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Panią Izabelą Bartnik, tel. 41-342-16-47.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

8 sierpnia 2016

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Zgodnie z Porozumieniem nr 68/2015 zawartym pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, w załączeniu przedstawiamy do publicznej wiadomości wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”, którym proponuje się udzielenie wsparcia finansowego na podstawie rozstrzygniętego dodatkowego naboru wniosków konkursowych.

Do pobrania: