Kategoria: Programy rządowe

23 sierpnia 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca br. uprzejmie informuję, że z dniem 19 sierpnia 2017 r. weszły w życie:

 • uchwała Nr 127/2017 Rady  Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych

w 2017 r.

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. poz. 1554)

Powyższy program umożliwia udzielenie pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dzieciom realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, których rodziny w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, na podstawie art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz.930, z późn.zm. ), otrzymały zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł.

W związku z wystąpieniem na terenie kraju znacznych strat materialnych spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi zwracam się o ponowne przeanalizowanie potrzeb wśród dzieci i uczniów w zakresie pomocy przewidzianej ww. programem i przekazanie informacji o obecnie występujących potrzebach wg następującej tabeli:

 

województwo

 

świętokrzyskie

 

Pomoc w formie zasiłku losowego

 

Liczba dzieci
i uczniów uprawnionych do  otrzymania zasiłkuw wys. 500 zł
Kwota dotacji na wypłatę zasiłku w wys. 500 zł Liczba dzieci
i uczniów uprawnionych do  otrzymania zasiłkuw wys. 1 000 zł
Kwota dotacji na wypłatę zasiłku

w wys.1000 zł

Łączna kwota dotacji w zł
Pomoc
w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego
Liczba dzieci i uczniów zgłoszonych do wyjazdu Kwota dotacji na organizację wyjazdu x x x
x x
Pomoc
w formie zajęć opiekuńczych
i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych
Liczba dzieci i uczniów zgłoszonych do zajęć Kwota dotacji na organizację zajęć x x x
x x
Ogółem kwota dotacji na realizację pomocy

Ze względu na pilny tryb uruchamiania środków bardzo proszę o przekazanie danych w formie powyższej tabeli do dnia dzisiejszego do godz. 13:00

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

22 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o dotację na podręczniki

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin,
województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o zapisach art. 22af ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). Zgodnie z ww. artykułem jednostka samorządu terytorialnego, która złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne przed dniem 31 sierpnia ma obowiązek zaktualizować ww. wniosek w terminie do dnia 31 sierpnia br., uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół. Jednocześnie ww. dane winny być przedstawione jednostce samorządu terytorialnego przez szkoły do dnia 25 sierpnia br.

Aktualizacja wniosków odbywa się na platformie on-line. Należy zalogować się na stronie internetowej: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl

Po wypełnieniu danych, proszę wydrukować wnioski, podpisać i przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach

Jednocześnie przypominamy, że stosownie do art. 22af ust. 8 – jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie do 7 września br.  zwraca  do wojewody część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Zwroty powinny być dokonywane na rachunek Wojewody Świętokrzyskiego o nr: 89 1010 1238 0853 3913 9135 0000 z dopiskiem: „pozycja rezerwy celowej nr 26; rozdział:…; paragraf:…”

Tomasz Pleban
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

17 sierpnia 2017

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017-2019 – składanie wniosków

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz.1401),
 2. Uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica

został przyjęty Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program będzie realizowany w latach 2017-2019.

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia wsparcia finansowego udziela się następującym organom prowadzącym szkoły i szkoły za granicą:

 • jednostkom samorządu terytorialnego
 • osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego
 • osobom fizycznym

Wnioski można składać:

 • osobiście w godz. 7;30 – 15;30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Aktywna tablica”,
 • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25 -516 Kielce, z dopiskiem na kopercie:  Wniosek organu prowadzącego -„Aktywna tablica”.

Harmonogram realizacji Programu w 2017 r.

L.p. Termin Zadania
1 do 31 sierpnia 2017 r. wystąpienie dyrektora szkoły z wnioskiem  o udział w Programie do organu prowadzącego;
2 do 15 września 2017 r. przyjmowanie przez Kuratora Oświaty wniosków o udzielenie wsparcia finansowego od organów prowadzących;
3 do 27 września 2017 r. kwalifikacja wniosków o udzielenie wsparcia finansowego  przez zespół powołany przez Kuratora Oświaty;
4 do  31 października 2017 r. przekazanie organom prowadzącym środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu jest posiadanie przez szkołę dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s oraz spełnienie wymogów określonych w §2 ust 7 pkt. 2-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

W ramach Programu Organy prowadzące szkoły mogą zakupić następujące pomoce dydaktyczne:

 1. tablicę interaktywną:
 2.   tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
 3. tablicę interaktywną  bez projektora ultrakrótkoogniskowego

2 . projektor  lub projektor ultrakrótkoogniskowy

 1. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 2. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne muszą spełniać warunki określone w §2 ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Finansowanie

Organ prowadzący zapewnia (w odniesieniu do każdej wnioskującej szkoły) wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
 2. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla szkoły na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 tys. zł. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W przypadku otrzymania wsparcia finansowego organy prowadzące szkoły są zobowiązane do wypełnienia zapisów § 5 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Zasady przygotowania wniosku

 • Złożone wnioski muszą zawierać dane określone w 9 ust. 2, a w przypadku wniosków szkół dane określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
 • Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie –Załącznik 1 oraz oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie. Wzór wniosku organu prowadzącego, wniosku szkoły oraz Załącznik 1 do Wniosku w załączeniu.

W przypadku przekształcenia szkoły np. gimnazjum w szkołę podstawową należy dołączyć dokumenty potwierdzające przekształcenie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Ocena złożonych wniosków

 1. Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niekompletne, czyli niezawierające danych, o których mowa w § 9 ust 2 (oraz w przypadku wniosków szkół danych, o których mowa § 8 ust 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
 2. Ocena dokonywana będzie odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
 3. Zespół powołany przez Kuratora Oświaty dokona kwalifikacji wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając zapisy § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
 4. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia finansowego złożonych wniosków będzie wyższa od kwoty środków budżetu państwa, Zespół powołany przez Kuratora będzie kwalifikował do objęcia wsparciem szkoły w drodze losowania, mając na uwadze zapewnienie wszystkim szkołom równych szans do objęcia wsparciem.
 5. Na podstawie oceny dokonanej przez Zespół, Świętokrzyski Kurator Oświaty podejmie decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które otrzymują środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.
 6. Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły zostanie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Do pobrania :

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl
 2. Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie – Załącznik 1 do Wniosku
 3. Wniosek szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl
26 lipca 2017

Rządowy program „Aktywna tablica” – list minister edukacji narodowej

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu „Aktywna tablica” Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała dziś do wojewodów, organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół pismo z prośbą o pilne przekazanie publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym informacji o uruchomieniu programu.

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

W piśmie minister Anna Zalewska podkreśla, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich umiejętności wśród dzieci i młodzieży, aby przygotować ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Minister edukacji podkreśla, że wprowadzana obecnie reforma sytemu oświaty ma na celu upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Szefowa MEN zwróciła się z prośbą do wszystkich instytucji o udzielnie pomocy szkołom biorącym udział w programie.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Do pobrania:

18 lipca 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie,
Wójtowie w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., który skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych. (więcej…)

Załączniki

załącznik do uchwały - program
Data: 2017-07-18, rozmiar: 59 KB
Projekt uchwaly
Data: 2017-07-18, rozmiar: 43 KB
Projekt rozporządzenia
Data: 2017-07-18, rozmiar: 58 KB
Tabela
Data: 2017-07-18, rozmiar: 11 KB
28 czerwca 2017

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2017 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec  2017 r

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres:  jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca br.

                 

Nazwa gminy

 

Liczba uczniów objętych pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych  za okres styczeń – czerwiec 2017 roku
   

 

Uwaga:

* należy wykazać wyłącznie uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do czerwca 2017 roku.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

8 czerwca 2017

Komunikat w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 – 2021, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.). Dofinansowanie to odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1943 ze zm.): od 1 września 2017 r. na podstawie art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym informacji dotyczącej wysokości prognozowanych środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w  latach 2018-2021 i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca br. wg załączonego wzoru.

Do obliczeń  należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik do pisma - wzór tabeli
Data: 2017-06-08, rozmiar: 69 KB
2 czerwca 2017

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko 2 do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych,
z terenu województwa świętokrzyskiego

W związku z realizacją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania dotyczącego finansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się  z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręcznik NIKO 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej, Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o. do kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym (dopuszczony do użytku szkolnego w 2017 r.; nr ewid. 776/2/2017).

Prosimy o wypełnienie tabeli (wzór tabeli w załączeniu) poprzez wskazanie:

 1. liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na poziomie klasy II szkoły podstawowej;
 2. liczby nauczycieli prowadzących zajęcia z ww. zakresu.

Informację, wraz z wypełnioną tabelą, proszę przesłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl.

Zbigniew Wojciechowski
dyrektor wydziału
Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

Załączniki

23 maja 2017

Komunikat w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów,
województwa świętokrzyskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 691) w związku z art. 22 ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości ww. dotacji

Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym wnioski o udzielenie dotacji wypełniane będą na platformie online.  Uprzejmie proszę o wypełnienie wniosku (załącznik  nr 4 i 5), który wyświetli się po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl  w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. Następnie aplikacja online zostanie zablokowana.

Loginy i hasła do zalogowania się dla jednostki samorządu terytorialnego pozostają bez zmian.

W celu aktualizacji wniosku aplikacja zostanie odblokowana dla Państwa ponownie w sierpniu br.

Uwagi do wypełnienia aplikacji w celu wygenerowania załącznika nr 4 i 5 na platformie online:

 1.  Krok I:
  • dodać szkoły lub usunąć np. zlikwidowane szkoły – dotyczy załącznika nr 1 i 2
  • określić niepełnosprawności występujące w poszczególnych szkołach – wtedy   wygeneruje się załącznik nr 2 przy danej szkole
 2. Krok II
  • wpisać dane w załączniku nr 1 i 2 dla wszystkich szkół – wygeneruje to załącznik nr 4 i 5 (zsumowane zostaną wszystkie szkoły)
 3. Krok III
  • należy dokonać podziału wnioskowanej kwoty dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej
 4. Krok IV
  • wydruk załącznika nr 4 i 5.

Uwaga:

 • dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wydrukować osobny formularz nr 5,
 • w przypadku korekty np. dodania szkoły, usunięcia szkoły, trzeba uzupełnić ponownie załącznik 4 i 5  oraz kwoty w rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
 • aplikacja przeznaczona jest dla jednostki samorządu terytorialnego i nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom.

Ponadto uprzejmie proszę, aby wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i 5) zostały podpisane przez osobę reprezentującą urząd oraz niezwłocznie przekazane w formie  papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pracownik do kontaktu:  Izabela Bartnik: tel.: 41-342-16-47

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

8 maja 2017

Program „Bezpieczna+” – nabór wniosków

Do 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. (więcej…)

Załączniki

17 lutego 2017

Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie w 2017 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych z dnia 6 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1667) przedstawiamy listę podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w 2017 roku. W załączniku: Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie.

 

Załączniki

27 stycznia 2017

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w terminie do dnia 1 lutego 2017 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. z dnia 14 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2016 r. przypada na 31 stycznia br.

Informację należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy. 

Nr telefonu kontaktowego: 041-342-19-06 (P. Jadwiga Piwowar).

 Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Rozliczenie dotacji 2016
Data: 2017-01-27, rozmiar: 109 KB
Zał do rozlicz. dział 801
Data: 2017-01-27, rozmiar: 27 KB
Zał do rozlicz. dział 854
Data: 2017-01-27, rozmiar: 28 KB
5 stycznia 2017

Komunikat w sprawie realizacji programu „Wyprawka szkolna 2016”

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2017 r. znak: DWKI-SPR.419.1.2017.CZ w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji w zakresie realizacji programu.

Stwierdzono, że w roku 2016 roku występowały rozbieżności pomiędzy maksymalnymi kwotami dotacji dla poszczególnych grup uczniów, a kwotami zgłaszanymi w trakcie realizacji programu do rozliczeń przez szkoły. Ponadto część szkół i samorządów oprócz podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonywała zwrotu za zakupione ćwiczenia, atlasy, zbiory zadań itp. W wielu przypadkach zgłaszano również zakup materiałów edukacyjnych dla innych grup uczniów niż uprawnione w programie. Nie respektowano zapisu o wyższych kwotach dotacji wyłącznie na podręczniki dopuszczone do kształcenia specjalnego a nie na podręczniki używane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji podstawy programowej w szkołach specjalnych.

W związku z powyższym Kuratorium zwraca się z prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej skali tych zjawisk i ich przyczyn oraz sposobu rozwiązywania nieprawidłowości w realizacji pomocy w ramach programu oraz przesłanie jej w wersji papierowej w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Wyprawka szkolna realizacja programu 2016
Data: 2017-01-05, rozmiar: 136 KB
4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2017 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w załączniku nr 2 znajduje się nieaktualny przypis dotyczący przekształcania się oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektóryrzch innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 35) istnienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało przedłużone do dnia 1 września 2019 roku. Ponadto w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą Prawo oświatowe planuje się stałe włączenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do systemu oświaty.

Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska

Załączniki

Wzór rozliczenia
Data: 2017-01-04, rozmiar: 254 KB
4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – grudzień  w 2016 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – grudzień  2016 r.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres:  jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia br.

Nazwa gminy Liczba uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne za okres styczeń – grudzień  w ub.r. * Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki szkolne za okres styczeń – grudzień  w ub.r. * Razem liczba uczniów objętych pomocą materialną
(kol.2 + kol.3)

Uwaga:

* należy wykazać wyłącznie uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do grudnia 2016 roku.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska