Kategoria: Programy rządowe

17 lutego 2017

Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie w 2017 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”

W rama­ch reali­za­cji pro­gra­mu „Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów w spra­wie szcze­gó­ło­wy­ch warun­ków, form i try­bu reali­za­cji Prio­ry­te­tu 3 „Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” doty­czą­ce­go wspie­ra­nia w lata­ch 2016- 2020 orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch szko­ły oraz biblio­te­ki peda­go­gicz­ne w zakre­sie roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań uczniów przez pro­mo­cję i wspie­ra­nie czy­tel­nic­twa dzie­ci i mło­dzie­ży, w tym zakup […]

27 stycznia 2017

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Sza­now­ni Pań­stwo Mar­sza­łek Woje­wódz­twa, Sta­ro­sto­wie Powia­tów, Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie i Wój­to­wie Gmin Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zwra­ca się do wszyst­ki­ch Pań­stwa z uprzej­mą proś­bą o spo­rzą­dze­nie infor­ma­cji według załą­czo­ne­go wzo­ru, w ter­mi­nie do dnia 1 lute­go 2017 roku w zakre­sie wyko­rzy­sta­ny­ch i roz­li­czo­ny­ch dota­cji udzie­lo­ny­ch z budże­tu Woje­wo­dy Świę­to­krzy­skie­go w roku 2016. Nale­ży pod­kre­ślić, że zgod­nie z art. […]

5 stycznia 2017

Komunikat w sprawie realizacji programu „Wyprawka szkolna 2016”

Sza­now­ni Pań­stwo, Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie Gmin w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim W związ­ku z pismem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 2 stycz­nia 2017 r. znak: DWKI-SPR.419.1.2017.CZ w spra­wie reali­za­cji rzą­do­we­go pro­gra­mu pomo­cy uczniom „Wypraw­ka szkol­na” w 2016 r. Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o uzu­peł­nie­nie infor­ma­cji w zakre­sie reali­za­cji pro­gra­mu. Stwier­dzo­no, że w […]

4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie Gmin w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch uprzej­mie przy­po­mi­na o obo­wiąz­ku roz­li­cze­nia dota­cji udzie­lo­nej gmi­nom w 2016 roku na reali­za­cję zadań wła­sny­ch w zakre­sie wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go. Zgod­nie z § 4 ust. 3 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 13 sierp­nia 2013 roku w spra­wie udzie­la­nia gmi­nom dota­cji celo­wej z budże­tu […]

4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – grudzień  w 2016 roku

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie Mia­st i Gmin, Wój­to­wie Gmin w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o spo­rzą­dze­nie infor­ma­cji doty­czą­cej licz­by uczniów obję­ty­ch pomo­cą mate­rial­ną w zakre­sie wypła­ty sty­pen­diów i zasił­ków szkol­ny­ch za okres sty­czeń – gru­dzień  2016 r. Infor­ma­cję nale­ży prze­ka­zać w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres:  jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 11 stycz­nia br. […]

23 grudnia 2016

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2016 rok

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie w woj. świę­to­krzy­skim W związ­ku z zakoń­cze­niem reali­za­cji rzą­do­we­go pro­gra­mu pomo­cy uczniom w 2016 roku „Wypraw­ka szkol­na” zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o roz­li­cze­nie ww. zada­nia w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 10 stycz­nia 2017 r. W związ­ku z powyż­szym nale­ży uzu­peł­nić 2 tabe­le z zesta­wie­niem licz­by uczniów uczest­ni­czą­cy­ch w pro­gra­mie oraz […]

21 grudnia 2016

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2016 r.

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci Mia­st Bur­mi­strzo­wie Mia­st i Gmin Wój­to­wie Gmin w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o roz­li­cze­nie środ­ków Fun­du­szu Pra­cy prze­zna­czo­ny­ch dla gmin na dofi­nan­so­wa­nie pra­co­daw­com kosz­tów kształ­ce­nia mło­do­cia­ny­ch pra­cow­ni­ków w 2016 roku. Roz­li­cze­nie nale­ży spo­rzą­dzić na załą­czo­nym dru­ku i prze­słać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 10 stycz­nia 2017 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl Jed­no­cze­śnie […]

7 grudnia 2016

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – sprawozdania

Sza­now­ni Pań­stwo Mar­sza­łek Woje­wódz­twa, Sta­ro­sto­wie Powia­tów, Pre­zy­den­ci i Bur­mi­strzo­wie Mia­st, Wój­to­wie Gmin, Orga­ny pro­wa­dzą­ce szko­ły i biblio­te­ki peda­go­gicz­ne woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Zwra­cam się do Pań­stwa z uprzej­mą proś­bą o przed­ło­że­nie spra­woz­da­nia z reali­za­cji Prio­ry­te­tu 3: „Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa”, któ­ry doty­czy wspie­ra­nia w lata­ch 2016 – 2020 orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch szko­ły oraz biblio­te­ki peda­go­gicz­ne w zakre­sie roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań […]