Kategoria: Programy rządowe

5 stycznia 2017

Komunikat w sprawie realizacji programu „Wyprawka szkolna 2016”

Sza­now­ni Pań­stwo, Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie Gmin w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim W związ­ku z pismem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 2 stycz­nia 2017 r. znak: DWKI-SPR.419.1.2017.CZ w spra­wie reali­za­cji rzą­do­we­go pro­gra­mu pomo­cy uczniom „Wypraw­ka szkol­na” w 2016 r. Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o uzu­peł­nie­nie infor­ma­cji w zakre­sie reali­za­cji pro­gra­mu. Stwier­dzo­no, że w […]

4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie Gmin w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch uprzej­mie przy­po­mi­na o obo­wiąz­ku roz­li­cze­nia dota­cji udzie­lo­nej gmi­nom w 2016 roku na reali­za­cję zadań wła­sny­ch w zakre­sie wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go. Zgod­nie z § 4 ust. 3 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 13 sierp­nia 2013 roku w spra­wie udzie­la­nia gmi­nom dota­cji celo­wej z budże­tu […]

4 stycznia 2017

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – grudzień  w 2016 roku

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie Mia­st i Gmin, Wój­to­wie Gmin w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o spo­rzą­dze­nie infor­ma­cji doty­czą­cej licz­by uczniów obję­ty­ch pomo­cą mate­rial­ną w zakre­sie wypła­ty sty­pen­diów i zasił­ków szkol­ny­ch za okres sty­czeń – gru­dzień  2016 r. Infor­ma­cję nale­ży prze­ka­zać w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres:  jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 11 stycz­nia br. […]

23 grudnia 2016

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2016 rok

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie w woj. świę­to­krzy­skim W związ­ku z zakoń­cze­niem reali­za­cji rzą­do­we­go pro­gra­mu pomo­cy uczniom w 2016 roku „Wypraw­ka szkol­na” zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o roz­li­cze­nie ww. zada­nia w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 10 stycz­nia 2017 r. W związ­ku z powyż­szym nale­ży uzu­peł­nić 2 tabe­le z zesta­wie­niem licz­by uczniów uczest­ni­czą­cy­ch w pro­gra­mie oraz […]

21 grudnia 2016

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2016 r.

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci Mia­st Bur­mi­strzo­wie Mia­st i Gmin Wój­to­wie Gmin w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o roz­li­cze­nie środ­ków Fun­du­szu Pra­cy prze­zna­czo­ny­ch dla gmin na dofi­nan­so­wa­nie pra­co­daw­com kosz­tów kształ­ce­nia mło­do­cia­ny­ch pra­cow­ni­ków w 2016 roku. Roz­li­cze­nie nale­ży spo­rzą­dzić na załą­czo­nym dru­ku i prze­słać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 10 stycz­nia 2017 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl Jed­no­cze­śnie […]

7 grudnia 2016

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – sprawozdania

Sza­now­ni Pań­stwo Mar­sza­łek Woje­wódz­twa, Sta­ro­sto­wie Powia­tów, Pre­zy­den­ci i Bur­mi­strzo­wie Mia­st, Wój­to­wie Gmin, Orga­ny pro­wa­dzą­ce szko­ły i biblio­te­ki peda­go­gicz­ne woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Zwra­cam się do Pań­stwa z uprzej­mą proś­bą o przed­ło­że­nie spra­woz­da­nia z reali­za­cji Prio­ry­te­tu 3: „Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa”, któ­ry doty­czy wspie­ra­nia w lata­ch 2016 – 2020 orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch szko­ły oraz biblio­te­ki peda­go­gicz­ne w zakre­sie roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań […]

29 listopada 2016

Program – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim, Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej prze­pro­wa­dzi­ło bada­nie doty­czą­ce nie­chę­ci korzy­sta­nia z pro­gra­mu „Pomoc pań­stwa w zakre­sie doży­wia­nia”. Z badań wyni­ka, że w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim dzie­ci i mło­dzież nie chcą korzy­stać z pomo­cy w for­mie posił­ku m.in. z powo­du stra­chu przed nazna­cze­niem w szko­le i […]

13 października 2016

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –   II edycja nabór wniosków

Sza­now­ni Pań­stwo Mar­sza­łek Woje­wódz­twa, Sta­ro­sto­wie Powia­tów, Pre­zy­den­ci Mia­st, Bur­mi­strzo­wie i Wój­to­wie Gmin Orga­ny pro­wa­dzą­ce szko­ły i biblio­te­ki peda­go­gicz­ne Dyrek­to­rzy Szkół i Biblio­tek Peda­go­gicz­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Uprzej­mie infor­mu­ję, że dnia 22 paź­dzier­ni­ka 2015 r. weszło w życie roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 6 paź­dzier­ni­ka 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wy­ch warun­ków, form i try­bu reali­za­cji Prio­ry­te­tu 3 „Naro­do­we­go […]

2 września 2016

Komunikat w sprawie weryfikacji danych w programie „Wyprawka szkolna”

Sza­now­ni Pań­stwo Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim W związ­ku z reali­za­cją rzą­do­we­go pro­gra­mu pomo­cy uczniom w 2016 roku „Wypraw­ka szkol­na” usta­no­wio­ne­go uchwa­łą nr 82/2016 Rady Mini­strów z dnia 5 lip­ca 2016 r. zwra­cam się z uprzej­mą proś­bą o prze­ka­za­nie do dnia 20 wrze­śnia br. zwe­ry­fi­ko­wa­ny­ch dany­ch o licz­bie uczniów upraw­nio­ny­ch do obję­cia pro­gra­mem oraz […]