Kategoria: Bezpłatne szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

16 stycznia 2017

Bezpłatne szkolenie: Przez naukę angielskiego do zrozumienia świata! Through English to understanding of the World!

War­szaw­skie Cen­trum Inno­wa­cji Edu­ka­cyj­no-Spo­łecz­ny­ch I Szko­leń & Sto­wa­rzy­sze­nie Nauczy­cie­li Języ­ka Angiel­skie­go IATEFL Pol­ska Region mazo­wiec­ki i Glo­bal Issu­es SIG zapra­sza­ją na glo­bal­ne inspi­ra­cje: Przez naukę angiel­skie­go do zro­zu­mie­nia świa­ta! Thro­ugh Engli­sh to under­stan­ding of the World! Po angiel­sku o tym, jak uczyć o świe­cie, eko­lo­gii i glo­bal­nej odpo­wie­dzial­no­ści na lek­cji języ­ka angiel­skie­go. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Przez-angielski-do-zrozumienia-swiata-Globalne-Inspiracje-dla-nauczycieli-jezyka-angielskiego

10 stycznia 2017

Szkolenie: Rekrutacja liderów regionalnych do programu RedELEProf

Cele pro­jek­tu RedE­LE­Prof: Dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści dydak­tycz­ny­ch ibe­ry­stów i stwo­rze­nie aktyw­nej sie­ci nauczy­cie­li języ­ka hisz­pań­skie­go wspie­ra­ją­cej się w dzia­ła­nia­ch edu­ka­cyj­ny­ch. Dosko­na­le­nie metod naucza­nia języ­ka hisz­pań­skie­go jako obce­go. Obo­wiąz­ki lide­ra regio­nal­ne­go: udział w szko­le­nia­ch cen­tral­ny­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch dla lide­rów w cen­trum szko­le­nio­wym ORE w Sule­jów­ku pod War­sza­wą (2 razy w roku), wypra­co­wa­nie w cza­sie szko­leń cen­tral­ny­ch mate­ria­łów na szko­le­nia […]

9 stycznia 2017

Rekrutacja na szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji na temat Zagłady

Amba­sa­da USA oraz Muzeum Histo­rii Żydów Pol­ski­ch POLIN zapra­sza­ją nauczy­cie­li i edu­ka­to­rów do ubie­ga­nia się o uczest­nic­two w szko­le­niu poświę­co­nym edu­ka­cji na temat Zagła­dy, któ­re odbę­dzie się w USA. Semi­na­rium jest oka­zją do zapo­zna­nia się z meto­da­mi naucza­nia o Holo­kau­ście oraz wymia­ny doświad­czeń z nauczy­cie­la­mi ze Sta­nów Zjed­no­czo­ny­ch. Jest też oka­zją do wzbo­ga­ce­nia wie­dzy doty­czą­cej kul­tu­ry […]

27 grudnia 2016

Seminaria dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

Szko­le­nie dla nauczy­cie­li w roku szkol­nym 2016/2017 orga­ni­zo­wa­ne jest we współ­pra­cy Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej (przy wspar­ciu orga­ni­za­cyj­nym i infor­ma­cyj­nym ze stro­ny Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch). Szko­le­nie adre­so­wa­ne jest do nauczy­cie­li przed­mio­tów huma­ni­stycz­ny­ch szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch. Szko­le­nia będą cer­ty­fi­ko­wa­ne. Nauczy­cie­le, któ­rzy wezmą udział w co naj­mniej pię­ciu spo­tka­nia­ch oraz prze­pro­wa­dzą po […]

29 listopada 2016

Szkolenie: Jak uczyć o „Polskim Październiku 1956”. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy  w edukacji historycznej

Naucza­nie histo­rii współ­cze­snej to waż­ny ele­ment edu­ka­cji histo­rycz­nej. Pew­ne fak­ty są wciąż odkry­wa­ne i na nowo przed­sta­wia­ne. War­to w tym pro­ce­sie korzy­stać z dostęp­ny­ch środ­ków audio­wi­zu­al­ny­ch. Szko­le­nie adre­so­wa­ne jest do nauczy­cie­li kon­sul­tan­tów i dorad­ców meto­dycz­ny­ch pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczy­cie­li oraz wszyst­ki­ch nauczy­cie­li przed­mio­tów huma­ni­stycz­ny­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch tema­ty­ką. Pod­czas szko­le­nia będzie uka­za­na gene­za two­rze­nia się pro­ce­sów spo­łecz­ny­ch i […]

4 listopada 2016

Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych – „Dziecko z cukrzycą w szkole”

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, Wycho­waw­cy świe­tlic szkół pod­sta­wo­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Ser­decz­nie zapra­szam na szko­le­nie! Uprzej­mie infor­mu­ję, że 15 listo­pa­da 2016 r. o godz. 12.00, w sali kon­fe­ren­cyj­nej nr 12 (tzw. okrą­glak) Świę­to­krzy­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Kiel­ca­ch, al. IX Wie­ków Kielc 3 odbę­dzie się szko­le­nie dla nauczy­cie­li edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej oraz wycho­waw­ców świe­tlic szkol­ny­ch – […]

13 października 2016

Zmiana terminu konferencji – Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty

Sza­now­ni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­mu­ję, iż nastą­pi­ła zmia­na ter­mi­nu kon­fe­ren­cji „Pro­gram wycho­waw­czy i dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne reali­zo­wa­ne w szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch sys­te­mu oświa­ty” w Łodzi. Dla woje­wódz­twa łódz­kie­go i świę­to­krzy­skie­go kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w dniu 9 listo­pa­da 2016 r. Zmia­na ter­mi­nu wyma­ga ponow­nej reje­stra­cji uczest­ni­ków: szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/2535 Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty Kazi­mie­rz Mądzik

11 października 2016

Konferencja „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży”

W imie­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Inte­gra­cja i Roz­wój zapra­sza­my nauczy­cie­li, tre­ne­rów, coachów, pra­cow­ni­ków mło­dzie­żo­wy­ch na pierw­szą kon­fe­ren­cję upo­wszech­nia­ją­cą rezul­ta­tu pro­jek­tu „Robo­edu­ka­cja spo­so­bem na roz­wój przed­się­bior­czo­ści wśród mło­dzie­ży”, któ­ra odbę­dzie się 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Kiel­ca­ch, w Grand West Hotel (ul. H. Sien­kie­wi­cza 78) w godzi­na­ch 10–14. Pod­czas spo­tka­nia eks­per­ci przy­bli­żą infor­ma­cje na temat pro­jek­tu, podzie­lą się […]

10 października 2016

Zaproszenie dla nauczycieli na darmowe seminarium online „Jak uczyć, żeby nauczyć? Nauczyciel przyszłości – mentor”

Aka­de­mia Webi­na­ru orga­ni­zu­je dar­mo­we semi­na­rium onli­ne „Jak uczyć, żeby nauczyć? Nauczy­ciel przy­szło­ści – men­tor”. Spo­tka­nie odbę­dzie się przez Inter­net – w wir­tu­al­nym poko­ju, jest bez­płat­ne i nie zobo­wią­zu­je uczest­ni­ków do jakich­kol­wiek aktyw­no­ści po jego zakoń­cze­niu. Pod­czas semi­na­rium przed­sta­wio­ne zosta­ną tren­dy i prze­mia­ny w edu­ka­cji oraz zapre­zen­to­wa­ne inno­wa­cyj­ne meto­dy naucza­nia, typu gry­wa­li­za­cja, webqu­est, quizy onli­ne. W […]

7 września 2016

Seminarium „Uczeń a wartości etyczne języka”

Ostat­nie dzie­się­cio­le­cia przy­nio­sły w Pol­sce wie­le pozy­tyw­ny­ch zmian, np. szyb­ki prze­kaz infor­ma­cji, swo­bo­dę wyra­ża­nia myśli, opi­nii i poglą­dów. Jed­nak z obser­wa­cji wyni­ka, że nasi­la­ją się zja­wi­ska nega­tyw­ne w sfe­rze komu­ni­ka­cji języ­ko­wej. W obro­nie języ­ka, któ­ry sta­no­wi fun­da­ment całej kul­tu­ry, 13 stycz­nia 2016 r. ukon­sty­tu­ował się, powo­ła­ny przez Radę Języ­ka Pol­skie­go PAN, Zespół Ety­ki Sło­wa. Celem […]