Kategoria: Bezpłatne szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

17 lutego 2017

Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego

Efek­tyw­nie i atrak­cyj­nie? Czy jest to moż­li­we w przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym naucza­niu języ­ka angiel­skie­go? Jak uczyć języ­ka angiel­skie­go, żeby dzie­ci się nauczy­ły? Żeby go polu­bi­ły? Żeby chcia­ły pil­nie pra­co­wać? Żeby odnio­sły suk­ces? Jak uni­kać złe­go zacho­wa­nia dzie­ci na lek­cja­ch? W jaki spo­sób przy­go­to­wać lek­cję, by unik­nąć mono­to­nii? Czy moż­na przy­go­to­wać sku­tecz­ną i przy­jem­ną lek­cję nie […]

10 lutego 2017

Wykład „Najsilniejsza z armii w podziemnej Europie – Armia Krajowa”

14 lute­go 2017 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się kolej­ny wykład w sta­łym cyklu „Histo­ria dla każ­de­go”, w któ­rym histo­ry­cy pre­zen­tu­ją, w przy­stęp­nej for­mie, zagad­nie­nia doty­czą­ce dzie­jów Pol­ski. Wykład dr. Toma­sza Domań­skie­go „Naj­sil­niej­sza z armii w pod­ziem­nej Euro­pie – Armia Kra­jo­wa” poświę­co­ny będzie naj­waż­niej­szym celom i zada­niom AK, takim jak akcja „Burza” […]

10 lutego 2017

Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna” – warsztaty dla uczestników w Kielcach

 Oddzia­ło­we Biu­ro Edu­ka­cji Naro­do­wej Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej w Kra­ko­wie (Dele­ga­tu­ra w Kiel­ca­ch) zapra­sza na warsz­ta­ty przy­go­to­wu­ją­ce do kon­kur­su tema­tycz­ne­go „Bóg, Honor i Ojczy­zna – war­to­ści pol­skie­go zie­miań­stwa”. Warsz­ta­ty prze­zna­czo­ne dla uczniów szkół gim­na­zjal­ny­ch oraz ponad­gim­na­zjal­ny­ch z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go roz­pocz­ną się 16 lute­go o godz. 10.00, przy ul. War­szaw­skiej 5 (par­ter), w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek […]

16 stycznia 2017

Bezpłatne szkolenie: Przez naukę angielskiego do zrozumienia świata! Through English to understanding of the World!

War­szaw­skie Cen­trum Inno­wa­cji Edu­ka­cyj­no-Spo­łecz­ny­ch I Szko­leń & Sto­wa­rzy­sze­nie Nauczy­cie­li Języ­ka Angiel­skie­go IATEFL Pol­ska Region mazo­wiec­ki i Glo­bal Issu­es SIG zapra­sza­ją na glo­bal­ne inspi­ra­cje: Przez naukę angiel­skie­go do zro­zu­mie­nia świa­ta! Thro­ugh Engli­sh to under­stan­ding of the World! Po angiel­sku o tym, jak uczyć o świe­cie, eko­lo­gii i glo­bal­nej odpo­wie­dzial­no­ści na lek­cji języ­ka angiel­skie­go. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Przez-angielski-do-zrozumienia-swiata-Globalne-Inspiracje-dla-nauczycieli-jezyka-angielskiego

10 stycznia 2017

Szkolenie: Rekrutacja liderów regionalnych do programu RedELEProf

Cele pro­jek­tu RedE­LE­Prof: Dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści dydak­tycz­ny­ch ibe­ry­stów i stwo­rze­nie aktyw­nej sie­ci nauczy­cie­li języ­ka hisz­pań­skie­go wspie­ra­ją­cej się w dzia­ła­nia­ch edu­ka­cyj­ny­ch. Dosko­na­le­nie metod naucza­nia języ­ka hisz­pań­skie­go jako obce­go. Obo­wiąz­ki lide­ra regio­nal­ne­go: udział w szko­le­nia­ch cen­tral­ny­ch orga­ni­zo­wa­ny­ch dla lide­rów w cen­trum szko­le­nio­wym ORE w Sule­jów­ku pod War­sza­wą (2 razy w roku), wypra­co­wa­nie w cza­sie szko­leń cen­tral­ny­ch mate­ria­łów na szko­le­nia […]

9 stycznia 2017

Rekrutacja na szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji na temat Zagłady

Amba­sa­da USA oraz Muzeum Histo­rii Żydów Pol­ski­ch POLIN zapra­sza­ją nauczy­cie­li i edu­ka­to­rów do ubie­ga­nia się o uczest­nic­two w szko­le­niu poświę­co­nym edu­ka­cji na temat Zagła­dy, któ­re odbę­dzie się w USA. Semi­na­rium jest oka­zją do zapo­zna­nia się z meto­da­mi naucza­nia o Holo­kau­ście oraz wymia­ny doświad­czeń z nauczy­cie­la­mi ze Sta­nów Zjed­no­czo­ny­ch. Jest też oka­zją do wzbo­ga­ce­nia wie­dzy doty­czą­cej kul­tu­ry […]

27 grudnia 2016

Seminaria dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

Szko­le­nie dla nauczy­cie­li w roku szkol­nym 2016/2017 orga­ni­zo­wa­ne jest we współ­pra­cy Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej (przy wspar­ciu orga­ni­za­cyj­nym i infor­ma­cyj­nym ze stro­ny Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch). Szko­le­nie adre­so­wa­ne jest do nauczy­cie­li przed­mio­tów huma­ni­stycz­ny­ch szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch. Szko­le­nia będą cer­ty­fi­ko­wa­ne. Nauczy­cie­le, któ­rzy wezmą udział w co naj­mniej pię­ciu spo­tka­nia­ch oraz prze­pro­wa­dzą po […]

29 listopada 2016

Szkolenie: Jak uczyć o „Polskim Październiku 1956”. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy  w edukacji historycznej

Naucza­nie histo­rii współ­cze­snej to waż­ny ele­ment edu­ka­cji histo­rycz­nej. Pew­ne fak­ty są wciąż odkry­wa­ne i na nowo przed­sta­wia­ne. War­to w tym pro­ce­sie korzy­stać z dostęp­ny­ch środ­ków audio­wi­zu­al­ny­ch. Szko­le­nie adre­so­wa­ne jest do nauczy­cie­li kon­sul­tan­tów i dorad­ców meto­dycz­ny­ch pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczy­cie­li oraz wszyst­ki­ch nauczy­cie­li przed­mio­tów huma­ni­stycz­ny­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch tema­ty­ką. Pod­czas szko­le­nia będzie uka­za­na gene­za two­rze­nia się pro­ce­sów spo­łecz­ny­ch i […]

4 listopada 2016

Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych – „Dziecko z cukrzycą w szkole”

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, Wycho­waw­cy świe­tlic szkół pod­sta­wo­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Ser­decz­nie zapra­szam na szko­le­nie! Uprzej­mie infor­mu­ję, że 15 listo­pa­da 2016 r. o godz. 12.00, w sali kon­fe­ren­cyj­nej nr 12 (tzw. okrą­glak) Świę­to­krzy­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Kiel­ca­ch, al. IX Wie­ków Kielc 3 odbę­dzie się szko­le­nie dla nauczy­cie­li edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej oraz wycho­waw­ców świe­tlic szkol­ny­ch – […]

13 października 2016

Zmiana terminu konferencji – Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty

Sza­now­ni Pań­stwo, Uprzej­mie infor­mu­ję, iż nastą­pi­ła zmia­na ter­mi­nu kon­fe­ren­cji „Pro­gram wycho­waw­czy i dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne reali­zo­wa­ne w szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch sys­te­mu oświa­ty” w Łodzi. Dla woje­wódz­twa łódz­kie­go i świę­to­krzy­skie­go kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w dniu 9 listo­pa­da 2016 r. Zmia­na ter­mi­nu wyma­ga ponow­nej reje­stra­cji uczest­ni­ków: szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/2535 Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty Kazi­mie­rz Mądzik