Kategoria: BIP: Struktura organizacyjna

31 maja 2016

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty w Kielcach

Pra­cą Kura­to­rium kie­ru­je Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty przy pomo­cy Świę­to­krzy­skie­go Wice­ku­ra­to­ra Oświa­ty oraz kie­row­ni­ków komó­rek orga­ni­za­cyj­ny­ch. Świę­to­krzy­ski Wice­ku­ra­tor Oświa­ty: kie­ru­je i koor­dy­nu­je pra­cą oraz spra­wu­je nad­zór mery­to­rycz­ny i służ­bo­wy nad pod­po­rząd­ko­wa­ny­mi mu komór­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi; pono­si przed kura­to­rem służ­bo­wą odpo­wie­dzial­no­ść za reali­za­cję zadań przy­dzie­lo­ny­ch komór­kom orga­ni­za­cyj­nym wcho­dzą­cym w skład kie­ro­wa­ne­go przez nie­go pio­nu; współ­dzia­ła z Świę­to­krzy­skim Kura­to­rem […]