Kategoria: Sprawy socjalne

29 listopada 2016

Sprawy socjalne – wzory druków

Wzór wnio­sku o przy­zna­nie pożycz­ki z zakła­do­we­go fun­du­szu świad­czeń socjal­ny­ch (wzór zak­tu­ali­zo­wa­ny w roku 2016) (24.02.2016 – 0,11MB) Wzór umo­wy w spra­wie udzie­le­nia pożycz­ki ze scen­tra­li­zo­wa­ne­go fun­du­szu świad­czeń socjal­ny­ch (wzór zak­tu­ali­zo­wa­ny w roku 2015) (25.11.2015 – 0,09MB) Wzór wnio­sku o skie­ro­wa­nie dziec­ka na lecze­nie uzdro­wi­sko­we (13.01.2011 – 0,14MB) Wzór skie­ro­wa­nia na lecze­nie uzdro­wi­sko­we (29.11.2016 – […]

29 listopada 2016

Propozycja organizacji wypoczynku i leczenia profilaktycznego dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty oraz ich dzieci, które będą realizowane w 2017 r. ze scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Do pobra­nia: Pro­po­zy­cja orga­ni­za­cji wypo­czyn­ku i lecze­nia pro­fi­lak­tycz­ne­go dla czyn­ny­ch i eme­ry­to­wa­ny­ch pra­cow­ni­ków oświa­ty oraz ich dzie­ci, któ­re będą reali­zo­wa­ne w 2017 r. ze scen­tra­li­zo­wa­ne­go Fun­du­szu Świad­czeń Socjal­ny­ch (29.11.2016 – 0,16MB)

29 kwietnia 2016

Informacja o wynikach III postępowania na „Zorganizowanie wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty w Kołobrzegu, Sarbinowie, Rabce Zdroju oraz obozu młodzieżowego w Mielnie w 2016”

Do pobra­nia: Infor­ma­cja o wyni­ka­ch III postę­po­wa­nia na „Zor­ga­ni­zo­wa­nie wcza­sów pro­fi­lak­tycz­no-lecz­ni­czy­ch dla czyn­ny­ch i eme­ry­to­wa­ny­ch pra­cow­ni­ków oświa­ty w Koło­brze­gu, Sar­bi­no­wie, Rab­ce Zdro­ju oraz obo­zu mło­dzie­żo­we­go w Miel­nie w 2016” (29.04.2016 – 0,05MB)