Kategoria: Sport

16 stycznia 2017

„Siedmiu Wspaniałych” – głosowanie

Przed nami dru­gi etap kon­kur­su „Sied­miu Wspa­nia­ły­ch – świę­to­krzy­scy ucznio­wie-spor­tow­cy 2016 roku”.  Komi­sja kon­kur­so­wa, któ­ra obra­do­wa­ła w minio­ny wto­rek już wybra­ła lau­re­atów w kate­go­ria­ch „Spor­to­wiec Nie­peł­no­spraw­ny”, „Spor­to­wa Szko­ła Roku” i „Dru­ży­na Roku”. Wszyst­ki­ch lau­re­atów kon­kur­su pozna­my pod­czas gali, któ­ra odbę­dzie się w lutym. Poni­żej pre­zen­tu­je­my 18 nomi­no­wa­ny­ch kan­dy­da­tów z któ­ry­ch w gło­so­wa­niu inter­ne­to­wym wybra­ny­ch zosta­nie „Sied­miu […]

10 stycznia 2017

Zapraszamy do udziału w Świętokrzyskim Dniu Siatkówki

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le szkół w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty zapra­sza pla­ców­ki oświa­to­we do udzia­łu w akcji pn. „Świę­to­krzy­ski Dzień Siat­ków­ki”. Akcja będzie się skła­da­ła z dwó­ch czę­ści. W pierw­szej czę­ści może wziąć udział każ­da szko­ła, któ­ra w dniu 19 stycz­nia 2017 r. zor­ga­ni­zu­je na swo­im tere­nie impre­zę spor­to­wą zwią­za­ną z siat­ków­ką. Może to być […]

2 stycznia 2017

„Akademia Metodyczna” w powiecie jędrzejowskim

Infor­mu­je­my, że spo­tka­nie w rama­ch „Aka­de­mii Meto­dycz­nej” dla nauczy­cie­li a tere­nu powia­tu jędrze­jow­skie­go odbę­dzie się w Zespo­le Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch w Mią­so­wej w dniu 18 stycz­nia 2017 roku. W godz. 11.30–12.15 zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na lek­cja otwar­ta dla klas I–III, w godz. 12.30–13.15 – lek­cja dla klas IV–VI.

23 grudnia 2016

Dziesiąty sezon Świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Młodzieżowej zakończony

W Kie­lec­kim Cen­trum Bilar­do­wym odbył się finał dzie­sią­tej jubi­le­uszo­wej edy­cji Świę­to­krzy­skiej Mło­dzie­żo­wej Ligi Bilar­do­wej. W czę­ści ofi­cjal­nej dyrek­tor tur­nie­ju Marek Kar­li­kow­ski przed­sta­wił histo­rię roz­gry­wek: „Dzie­się­cio­le­cie mło­dzie­żo­wej ligi bilar­do­wej to waż­ne wyda­rze­nie. Dzię­ki tym roz­gryw­kom bilard sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny w wie­lu miej­sca­ch nasze­go regio­nu. Obec­nie w woje­wódz­twie mamy kil­ka­na­ście szkol­ny­ch sek­cji w któ­ry­ch na […]

23 grudnia 2016

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”

Szkol­ny Zwią­zek Spor­to­wy infor­mu­je, że od stycz­nia 2017 roku w całej Pol­sce, będzie dzia­łał nowy pro­gram Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki „Szkol­ny Klub Spor­to­wy”. Pro­gram pole­ga na umoż­li­wie­niu powsta­nia jed­nej lub dwó­ch grup w każ­dej szko­le i pro­wa­dze­niu z nimi spor­to­wy­ch zajęć poza­lek­cyj­ny­ch. Nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go, któ­ry będzie pro­wa­dził te zaję­cia będzie otrzy­my­wał wyna­gro­dze­nie ze środ­ków MSiT za […]

20 grudnia 2016

Ponad 13 tysięcy uczestników Świętokrzyskiego Dnia Badmintona!

Ponad 13 tysię­cy osób wzię­ło udział w Świę­to­krzy­skim Dniu Bad­min­to­na. Do akcji orga­ni­zo­wa­nej przez Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch oraz Świę­to­krzy­ski Zwią­zek Bad­min­to­na przy­stą­pi­ło 135 szkół na tere­nie któ­ry­ch odby­ły się impre­zy spor­to­we. W bad­min­to­na gra­ły przed­szko­la­ki, ucznio­wie, nauczy­cie­le, rodzi­ce i samo­rzą­dow­cy. W szko­ła­ch, we wszyst­ki­ch powia­ta­ch woje­wódz­twa, 25 listo­pa­da odby­wa­ły się impre­zy spor­to­we zwią­za­ne z bad­min­to­nem. Naj­częst­szą […]

14 grudnia 2016

Siedmiu Wspaniałych – ważny komunikat

W związ­ku z poja­wia­ją­cy­mi się pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi zgło­szeń do kon­kur­su „Sied­miu Wspa­nia­ły­ch – świę­to­krzy­scy ucznio­wie spor­tow­cy” infor­mu­je­my, że: szko­ła może zgło­sić po jed­nym kan­dy­da­cie we wszyst­ki­ch trzech kate­go­ria­ch: Sied­miu Wspa­nia­ły­ch, Spor­to­wiec Nie­peł­no­spraw­ny, Dru­ży­na Roku. do kate­go­rii Spor­to­wa Szko­ła Roku mogą się zgła­szać wszyst­kie gim­na­zja i szko­ły ponad­gim­na­zjal­ne (nie tyl­ko te w któ­ry­ch są kla­sy spor­to­we), któ­ry­ch ucznio­wie […]

30 listopada 2016

Siedmiu Wspaniałych – V edycja konkursu na najlepszego ucznia-sportowca

Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch roz­po­czy­na V edy­cję kon­kur­su „Sied­miu Wspa­nia­ły­ch – świę­to­krzy­scy ucznio­wie-spor­tow­cy”. Celem kon­kur­su jest wyło­nie­nie i uho­no­ro­wa­nie uczniów z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, któ­rzy wyka­za­li się szcze­gól­ny­mi osią­gnię­cia­mi na are­na­ch spor­to­wy­ch w roku 2016. Kon­kurs jest prze­zna­czo­ny dla uczniów dru­gi­ch i trze­ci­ch klas gim­na­zjów oraz uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch. Rywa­li­za­cja kon­kur­so­wa prze­bie­gać będzie w dwó­ch eta­pa­ch. […]