Kategoria: Sport

20 lutego 2017

Gala konkursu „Siedmiu Wspaniałych – świętokrzyscy uczniowie-sportowcy 2016 roku”

27 lute­go o godzi­nie 12.00 w Sali Komin­ko­wej Woje­wódz­kie­go Domu Kul­tu­ry w Kiel­ca­ch roz­pocz­nie się gala kon­kur­su „Sied­miu Wspa­nia­ły­ch – świę­to­krzy­scy ucznio­wie-spor­tow­cy 2016 roku. Pod­czas uro­czy­sto­ści opró­cz tytu­ło­wej „sió­dem­ki” nagro­dze­ni zosta­ną lau­re­aci wybra­ni przez komi­sję kon­kur­so­wą w kate­go­ria­ch „Spor­to­wiec Nie­peł­no­spraw­ny”, „Dru­ży­na Roku” i „Spor­to­wa Szko­ła Roku”.

14 lutego 2017

Akademia Metodyczna w powiecie włoszczowskim

Infor­mu­je­my, że spo­tka­nie w rama­ch „Aka­de­mii Meto­dycz­nej” dla nauczy­cie­li z tere­nu powia­tu włosz­czow­skie­go odbę­dzie się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 we Włosz­czo­wie w dniu 20 lute­go 2017 roku. W godz. 11.30–12.15 zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na lek­cja otwar­ta dla klas I– III, w godz. 12.30–13.15 – lek­cja dla klas IV–VI.

24 stycznia 2017

„Siedmiu Wspaniałych” – głosowanie

Przed nami dru­gi etap kon­kur­su „Sied­miu Wspa­nia­ły­ch – świę­to­krzy­scy ucznio­wie-spor­tow­cy 2016 roku”.  Komi­sja kon­kur­so­wa, któ­ra obra­do­wa­ła w minio­ny wto­rek już wybra­ła lau­re­atów w kate­go­ria­ch „Spor­to­wiec Nie­peł­no­spraw­ny”, „Spor­to­wa Szko­ła Roku” i „Dru­ży­na Roku”. Wszyst­ki­ch lau­re­atów kon­kur­su pozna­my pod­czas gali, któ­ra odbę­dzie się w lutym. Poni­żej pre­zen­tu­je­my 18 nomi­no­wa­ny­ch kan­dy­da­tów z któ­ry­ch w gło­so­wa­niu inter­ne­to­wym wybra­ny­ch zosta­nie „Sied­miu […]

10 stycznia 2017

Zapraszamy do udziału w Świętokrzyskim Dniu Siatkówki

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le szkół w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty zapra­sza pla­ców­ki oświa­to­we do udzia­łu w akcji pn. „Świę­to­krzy­ski Dzień Siat­ków­ki”. Akcja będzie się skła­da­ła z dwó­ch czę­ści. W pierw­szej czę­ści może wziąć udział każ­da szko­ła, któ­ra w dniu 19 stycz­nia 2017 r. zor­ga­ni­zu­je na swo­im tere­nie impre­zę spor­to­wą zwią­za­ną z siat­ków­ką. Może to być […]

2 stycznia 2017

„Akademia Metodyczna” w powiecie jędrzejowskim

Infor­mu­je­my, że spo­tka­nie w rama­ch „Aka­de­mii Meto­dycz­nej” dla nauczy­cie­li a tere­nu powia­tu jędrze­jow­skie­go odbę­dzie się w Zespo­le Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch w Mią­so­wej w dniu 18 stycz­nia 2017 roku. W godz. 11.30–12.15 zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na lek­cja otwar­ta dla klas I–III, w godz. 12.30–13.15 – lek­cja dla klas IV–VI.

23 grudnia 2016

Dziesiąty sezon Świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Młodzieżowej zakończony

W Kie­lec­kim Cen­trum Bilar­do­wym odbył się finał dzie­sią­tej jubi­le­uszo­wej edy­cji Świę­to­krzy­skiej Mło­dzie­żo­wej Ligi Bilar­do­wej. W czę­ści ofi­cjal­nej dyrek­tor tur­nie­ju Marek Kar­li­kow­ski przed­sta­wił histo­rię roz­gry­wek: „Dzie­się­cio­le­cie mło­dzie­żo­wej ligi bilar­do­wej to waż­ne wyda­rze­nie. Dzię­ki tym roz­gryw­kom bilard sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny w wie­lu miej­sca­ch nasze­go regio­nu. Obec­nie w woje­wódz­twie mamy kil­ka­na­ście szkol­ny­ch sek­cji w któ­ry­ch na […]

23 grudnia 2016

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”

Szkol­ny Zwią­zek Spor­to­wy infor­mu­je, że od stycz­nia 2017 roku w całej Pol­sce, będzie dzia­łał nowy pro­gram Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki „Szkol­ny Klub Spor­to­wy”. Pro­gram pole­ga na umoż­li­wie­niu powsta­nia jed­nej lub dwó­ch grup w każ­dej szko­le i pro­wa­dze­niu z nimi spor­to­wy­ch zajęć poza­lek­cyj­ny­ch. Nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go, któ­ry będzie pro­wa­dził te zaję­cia będzie otrzy­my­wał wyna­gro­dze­nie ze środ­ków MSiT za […]