Kategoria: Stare SIO

28 listopada 2016

Weryfikacja danych SIO wg stanu na 30 września 2016 zlecona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sza­now­ni Pań­stwo Kie­row­ni­cy jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, w związ­ku z wery­fi­ka­cją dany­ch otrzy­ma­ny­ch w rama­ch spi­su SIO na dzień 30 wrze­śnia 2016 r., Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej zwra­ca się do Pań­stwa z proś­bą o spraw­dze­nie budzą­cy­ch wąt­pli­wo­ści dany­ch, doty­czą­cy­ch: 1. Licz­by uczniów nie­bę­dą­cy­ch oby­wa­te­la­mi pol­skim: w arku­szu [cudzo­ziem­cy] zamiesz­czo­no szko­ły i przed­szko­la, w któ­ry­ch w […]

18 listopada 2016

Stare SIO. Komunikat dotyczący zaniżanych danych w SIO w zakresie deklaracji o złożeniu wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Przy­po­mi­nam, że zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o sys­te­mie infor­ma­cji oświa­to­wej (Dz. U. z 2011 r. nr 139, poz. 814 z późn. zm.) są Pań­stwo zobo­wią­za­ni do prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji w sys­te­mie infor­ma­cji oświa­to­wej w zakre­sie: dekla­ra­cji poszcze­gól­ny­ch nauczy­cie­li zatrud­nio­ny­ch w szko­le […]

21 października 2016

Stare SIO! Nagminny błąd przy wypełnianiu tabeli „U3.3. Dzieci w przedszkolach według oddziałów”

W związ­ku z nagmin­nie wystę­pu­ją­cym błę­dem przy wypeł­nia­niu tabli U3.3 zwra­cam uwa­gę, że: w wier­szu 2 („0”) nale­ży wyka­zać dzie­ci reali­zu­ją­ce pro­gram rocz­ne­go przy­go­to­wa­nia przed­szkol­ne­go, w wier­szu 1 (Poni­żej „0”) nale­ży wyka­zać pozo­sta­łe dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce do przed­szko­la, oddzia­łu przed­szkol­ne­go czy innej for­my wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go. w tej tabe­li mogą wystą­pić ułam­ko­we war­to­ści oddzia­łów, w sytu­acji, gdy do […]

11 października 2016

Stare SIO. Komunikat w sprawie uczniów kontynuujących naukę w klasie I (lub w klasie II) na wniosek rodziców

Uczniów uro­dzo­ny­ch w roku 2009, któ­rzy w roku szkol­nym 2015/2016 uczy­li się w kla­sie I (lub uczniów uro­dzo­ny­ch w I poło­wie roku 2008 uczą­cy­ch się w roku szkol­nym 2015/2016 w kla­sie II) szko­ły pod­sta­wo­wej i któ­rzy na wnio­sek rodzi­ców, zło­żo­ny do 31 mar­ca 2016 r. [1], kon­ty­nu­ują naukę w kla­sie I (lub w kla­sie II) szko­ły […]

6 października 2016

Stare SIO. Wyjaśnienia najczęstszych problemów związanych z działaniem programu 3.21

Zało­żo­na w tym roku kon­tro­la doty­czą­ca oddzia­łów inte­gra­cyj­ny­ch dzia­ła­ła nie­po­praw­nie, więc zosta­ła wyłą­czo­na, żeby nie blo­ko­wać moż­li­wo­ści two­rze­nia pli­ków EXP. Szko­ły, któ­re mają pro­blem z oddzia­ła­mi inte­gra­cyj­ny­mi, muszą ponow­nie pobrać i zain­sta­lo­wać pro­gram SIO ze stro­ny: https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html Po zain­sta­lo­wa­niu i wczy­ta­niu wcze­śnie przy­go­to­wa­ne­go pli­ku SIO, pro­ble­mu z oddzia­ła­mi inte­gra­cyj­ny­mi już nie powin­no być. Dru­gi sygna­li­zo­wa­ny czę­sto pro­blem […]

30 września 2016

Stare SIO. Projekt ustawy przedłużającej istnienie „starego” SIO do końca 2017 roku

Wg pro­jek­tu usta­wy z dnia 23 wrze­śnia 2016 r. o szcze­gól­ny­ch roz­wią­za­nia­ch słu­żą­cy­ch reali­za­cji usta­wy budże­to­wej na rok 2017 ist­nie­nie „sta­re­go” SIO ma zostać prze­dłu­żo­ne do koń­ca 2017 roku: Art. 17. W usta­wie z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o sys­te­mie infor­ma­cji oświa­to­wej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.) wpro­wa­dza się […]

30 września 2016

Dane „starego” SIO będą użyte do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Sza­now­ni Pań­stwo Przed­sta­wi­cie­le Jed­no­stek Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go, Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej infor­mu­je, że w dniu 26 wrze­śnia 2016 r. został skie­ro­wa­ny na Radę Mini­strów pro­jekt usta­wy z dnia 23 wrze­śnia 2016 r. o szcze­gól­ny­ch roz­wią­za­nia­ch słu­żą­cy­ch reali­za­cji usta­wy budże­to­wej na rok 2017, zawie­ra­ją­cy m.in. prze­pi­sy doty­czą­ce podzia­łu czę­ści oświa­to­wej sub­wen­cji […]

16 września 2016

Stare SIO. Ważna zmiana dotycząca w szkół policealnych

UWAGA! W ostat­niej chwi­li MEN zde­cy­do­wał się na pozo­sta­wie­nie sta­re­go spo­so­bu reje­stro­wa­nia szkół poli­ce­al­ny­ch, któ­ry teraz ist­nie­je obok nowe­go spo­so­bu. Szko­ły poli­ce­al­ne dzia­ła­ją wg nastę­pu­ją­ce­go algo­ryt­mu: Jeśli szko­ła poli­ce­al­na jest wyłącz­nie dla doro­sły­ch może korzy­stać ze sta­re­go spo­so­bu wybie­ra­jąc kate­go­rię uczniów „doro­śli”, Jeśli szko­ła poli­ce­al­na jest wyłącz­nie dla dzie­ci lub mło­dzie­ży może korzy­stać ze sta­re­go spo­so­bu […]

8 września 2016

Stare SIO. Zmiana dotycząca tabeli DO1 w wersji 3.21.1

W opu­bli­ko­wa­nej już apli­ka­cji SIO doko­na­no zmia­ny w tabe­li DO1. Doda­ny został wier­sz 29 – Licz­ba uczniów nie­bę­dą­cy­ch oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi oraz uczniów będą­cy­ch oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi, któ­rzy nie zna­ją języ­ka pol­skie­go albo zna­ją go na pozio­mie nie­wy­star­cza­ją­cym do korzy­sta­nia z nauki, któ­rzy uczą się w oddzia­ła­ch przy­go­to­waw­czy­ch. Doda­nie tego wier­sza wią­że się z przy­go­to­wy­wa­ną regu­la­cją doty­czą­cą […]

26 sierpnia 2016

Stare SIO. Zmiany w aplikacji 3.21

Zmia­ny wyróż­nio­ne: Doda­na zosta­ła tabe­la ZD6. „Ucznio­wie w ogni­ska­ch arty­stycz­ny­ch”, do wypeł­nie­nia przez pla­ców­ki arty­stycz­ne (ogni­ska arty­stycz­ne), któ­re dotych­czas nie poda­wa­ły dany­ch o swo­jej dzia­łal­no­ści. Nale­ży wyka­zać licz­bę uczniów wg sta­nu na 30 wrze­śnia 2016 r., z podzia­łem na spe­cjal­no­ści i rok nauki, osob­no dla dzia­łu dzie­cię­ce­go i dzia­łu mło­dzie­żo­we­go, zgod­nie z zał. 14 do […]