Kategoria: Rządowy program na lata 2014–2016

9 października 2015

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

W związ­ku z reali­za­cją Kra­jo­we­go Pro­gra­mu Prze­ciw­dzia­ła­nia Prze­mo­cy w Rodzi­nie na lata 2014–2020, w tym Dzia­ła­nia 4.2.4. „Podej­mo­wa­nie dzia­łań zmie­rza­ją­cy­ch do nawią­za­nia i wzmoc­nie­nia współ­pra­cy pomię­dzy służ­ba­mi reali­zu­ją­cy­mi zada­nia z zakre­su prze­ciw­dzia­ła­nia prze­mo­cy w rodzi­nie w każ­dym woje­wódz­twie, poprzez utwo­rze­nie i aktu­ali­za­cję bazy”, publi­ku­je­my poni­żej Bazę dany­ch osób nad­zo­ru­ją­cy­ch lub koor­dy­nu­ją­cy­ch dzia­ła­nie służb reali­zu­ją­cy­ch zada­nia […]

29 kwietnia 2015

Komunikat w sprawie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Panie i Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W imie­niu Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej uprzej­mie infor­mu­je­my, że wszyst­kie pro­jek­ty i dzia­ła­nia reali­zo­wa­ne w rama­ch Rzą­do­we­go pro­gra­mu na lata 2014–2016 „Bez­piecz­na i przy­ja­zna szko­ła” finan­so­wa­ne są ze środ­ków prze­zna­czo­ny­ch na jego reali­za­cję. W związ­ku z powyż­szym, szko­ły i pla­ców­ki oświa­to­we przy­stę­pu­ją­ce dobro­wol­nie do udzia­łu w róż­ny­ch […]

24 lutego 2015

Wojewódzki konkurs „Bezpieczeństwo a Ty”

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W rama­ch Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Ogra­ni­cza­nia Prze­stęp­czo­ści i Aspo­łecz­ny­ch Zacho­wań „Razem bez­piecz­niej” oraz Rzą­do­we­go Pro­gra­mu na lata 2014–2016 „Bez­piecz­na i przy­ja­zna szko­ła” Woje­wo­da Świę­to­krzy­ski orga­ni­zu­je kon­kurs dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go pn. „Bez­pie­czeń­stwo a Ty”. Kon­kurs pole­ga na przy­go­to­wa­niu, w mak­sy­mal­nie 3-oso­bo­wy­ch zespo­ła­ch, spo­tu fil­mo­we­go (max. 2 minu­ty) o […]

17 grudnia 2014

Zadanie w ramach Rządowego Programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” – Szkolenie „Liderzy profilaktyki agresji i przemocy”

Szko­le­nia LIDERZY PROFILAKTYKI AGRESJI I PRZEMOCY zosta­ły  zor­ga­ni­zo­wa­ne w listo­pa­dzie i grud­niu przez Ośro­dek Roz­wo­ju Edu­ka­cji. Adre­sa­ta­mi szko­le­nia byli głów­nie spe­cja­li­ści z porad­ni psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­ny­ch oraz nauczy­cie­le – kon­sul­tan­ci z pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczy­cie­li. Głów­nym celem 3-dnio­wy­ch spo­tkań było przy­go­to­wa­nie lide­rów pro­fi­lak­ty­ki agre­sji i prze­mo­cy rówie­śni­czej, któ­rzy następ­nie prze­ka­żą zdo­by­tą wie­dzę i umie­jęt­no­ści nauczy­cie­lom  pod­czas […]

11 grudnia 2014

Badanie ankietowe w ramach rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej wraz z Fun­da­cją Dzie­ci Niczy­je zapra­sza pra­cow­ni­ków szkół oraz przed­szko­li do wypeł­nie­nia ankie­ty na temat poli­ty­ki ochro­ny dzie­ci przed krzyw­dze­niem w pla­ców­ka­ch. Bada­nie reali­zo­wa­ne jest w rama­ch rzą­do­we­go pro­gra­mu na lata 2014–2016 „Bez­piecz­na i Przy­ja­zna Szko­ła”. Dla każ­dej z grup uczest­ni­ków przy­go­to­wa­na zosta­ła oddziel­na wer­sja ankie­ty.

27 listopada 2014

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli

W rama­ch Rzą­do­we­go Pro­gra­mu „Bez­piecz­na i Przy­ja­zna Szko­ła”, na zle­ce­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej, Fun­da­cja Dzie­ci Niczy­je roz­po­czę­ła już reali­za­cję zada­nia publicz­ne­go pn. „Pro­wa­dze­nie przez spe­cja­li­stów ogól­no­pol­skiej info­li­nii inter­wen­cyj­no-infor­ma­cyj­nej dla uczniów, w tym ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi, ich rodzi­ców, nauczy­cie­li oraz inny­ch pod­mio­tów dzia­ła­ją­cy­ch na rze­cz bez­pie­czeń­stwa dzie­ci i mło­dzie­ży”. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: http://www.men.gov.pl/index.php/1630-bezplatna-pomoc-telefoniczna-i-online-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli-juz-dostepna

8 października 2014

Rządowy Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch W związ­ku z wej­ściem w życie uchwa­ły Rady Mini­strów w spra­wie przy­ję­cia Rzą­do­we­go Pro­gra­mu „Bez­piecz­na i przy­ja­zna szko­ła” na lata 2014–2016 uprzej­mie pro­szę Pań­stwa Dyrek­to­rów o aktyw­ne włą­cze­nie się w reali­za­cję Pro­gra­mu poprzez ini­cjo­wa­nie we wła­sny­ch pla­ców­ka­ch róż­no­rod­ny­ch dzia­łań na rze­cz pod­no­sze­nia pozio­mu bez­pie­czeń­stwa dzie­ci i mło­dzie­ży. Celem […]