Kategoria: Rok szkolny – kalendarium i wydarzenia

17 lutego 2017

Międzynarodowy sukces ucznia Zespołu Szkół w Połańcu

Miło nam poin­for­mo­wać, że Jakub Zyn­gier – uczeń Zespo­łu Szkół im. Oddzia­łu Par­ty­zanc­kie­go AK „Jędru­sie” w Połań­cu zdo­był na mię­dzy­na­ro­do­wy­ch tar­ga­ch IPITEX 2017 (Inter­na­tio­nal Intel­lec­tu­al Pro­per­ty, Inven­tion, Inno­va­tion and Tech­no­lo­gy Expo­si­tion) w Bang­ko­ku dwa zło­te meda­le za pro­jekt „Razem bez­piecz­niej – inno­wa­cyj­na apli­ka­cja na smart­fo­na”. Jed­no z wyróż­nień przy­zna­ło jury kon­kur­su IPITEX 2017, a dru­gie to nagro­da […]

11 stycznia 2017

Wielki sukces szkół świętokrzyskich

10 stycz­nia 2017 roku w gma­chu War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go odbył się finał XIX Ran­kin­gu Szkół Ponad­gim­na­zjal­ny­ch Per­spek­ty­wy 2017. Kry­te­ria­mi oce­ny w ran­kin­ga­ch są wyni­ki matu­ral­ne z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wy­ch i dodat­ko­wy­ch, suk­ce­sy szkół w olim­pia­da­ch oraz w przy­pad­ku tech­ni­ków wyni­ki z egza­mi­nów zawo­do­wy­ch. W woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim, spo­śród lice­ów ogól­no­kształ­cą­cy­ch, naj­le­piej wypa­dło Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. św. Jadwi­gi Kró­lo­wej […]

23 grudnia 2016

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Sza­now­ni Pań­stwo, Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Ucznio­wie, Rodzi­ce Pra­cow­ni­cy oraz Przy­ja­cie­le Oświa­ty Z oka­zji zbli­ża­ją­cy­ch się świąt Boże­go Naro­dze­nia życzę, aby wszyst­kie dni w Nowym Roku były tak pięk­ne i szczę­śli­we, jak ten jedy­ny w swo­im rodza­ju – wigi­lij­ny wie­czór, w któ­rym świą­tecz­ne życze­nia mają moc speł­nie­nia. Nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom oświa­ty życzę aby rok 2017 był dla […]

19 grudnia 2016

Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Połańca

W dnia­ch 1–2 grud­nia 2016 roku w Pra­dze odby­ła się Mię­dzy­na­ro­do­wa Olim­pia­da Infor­ma­tycz­na IT Junior Chal­len­ge 2016. Ucznio­wie Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go z Zespo­łu Szkół im. Oddzia­łu Par­ty­zanc­kie­go AK Jędru­sie w Połań­cu Paweł Małek oraz Woj­cie­ch Fili­po­wi­cz zaję­li I miej­sce dru­ży­no­wo oraz indy­wi­du­al­nie 2 miej­sce Paweł i 5 miej­sce Woj­tek. Opie­ku­nem oraz nauczy­cie­lem infor­ma­ty­ki tych uczniów jest […]

16 grudnia 2016

Pan Mariusz Zyngier – nauczyciel Zespołu Szkół w Połańcu nominowany do prestiżowej nagrody nauczycielskiej Global Teacher Prize

Miło nam poin­for­mo­wać, że Pan Mariu­sz Zyn­gier – nauczy­ciel przed­mio­tów zawo­do­wy­ch w Zespo­le Szkół im. Oddzia­łu Par­ty­zanc­kie­go AK Jędru­sie w Połań­cu – jako jedy­ny Polak został nomi­no­wa­ny do Świa­to­wej Nagro­dy Nauczy­ciel­skiej Glo­bal Teacher Pri­ze, będą­cej „nauczy­ciel­skim Noblem”. Świę­to­krzy­ski nauczy­ciel zna­la­zł się wśród pięć­dzie­się­ciu fina­li­stów z całe­go świa­ta. Tę zaszczyt­ną nomi­na­cję poprze­dzi­ła wie­lo­let­nia pra­ca nauczy­cie­la pasjo­na­ta, […]

12 października 2016

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Z rąk do rąk poda­je­my skrom­nej mądro­ści dar zwy­czaj­ny”. Cze­sław Miło­sz Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Pra­cow­ni­cy oświa­ty świę­to­krzy­ski­ch szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch Sza­now­ni Pań­stwo! Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to szcze­gól­ne świę­to wszyst­ki­ch nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków oświa­ty. Kształ­to­wa­nie mło­dy­ch umy­słów i cha­rak­te­rów nale­ży do naj­trud­niej­szy­ch, ale jed­no­cze­śnie naj­pięk­niej­szy­ch i naj­bar­dziej zaszczyt­ny­ch zadań. Wyma­ga nie tyl­ko umie­jęt­no­ści, ale też szcze­gól­ne­go […]

15 września 2016

Podsumowanie IX edycji przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

W dniu 14 wrze­śnia 2016 r. na sta­dio­nie spor­to­wym przy Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wy­ch w Sit­ków­ce-Nowi­na­ch odby­ła się IX edy­cja przed­się­wzię­cia edu­ka­cyj­no-pro­fi­lak­tycz­ne­go „Kocha­ne Pierw­sza­ki” zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty przy współ­udzia­le Woje­wo­dy Świę­to­krzy­skie­go, Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skie­go, Bisku­pa Pomoc­ni­cze­go Die­ce­zji Kie­lec­kiej, Komen­dan­ta Woje­wódz­kie­go Poli­cji w Kiel­ca­ch, Wój­ta Gmi­ny Sit­ków­ka-Nowi­ny, Naczel­ni­ka Dele­ga­tu­ry IPN w Kiel­ca­ch. Spo­tka­nie uczniów klas […]

9 września 2016

Zaproszenie na IX edycję przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/Panowie Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie, Wój­to­wie, Dyrek­to­rzy szkół pod­sta­wo­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go   W Pol­sce wszyst­kie dzie­ci od siód­me­go roku życia mają już usta­wo­wy obo­wią­zek uczęsz­cza­nia do szko­ły. Zgod­nie z pra­wem o ruchu dro­go­wym od tego też wie­ku sta­ją się peł­no­praw­ny­mi uczest­ni­ka­mi ruchu dro­go­we­go. Dro­ga dziec­ka do szko­ły jest więc waż­nym pro­ble­mem komu­ni­ka­cyj­nym i edu­ka­cyj­nym. Dla­te­go wła­śnie edu­ka­cja […]

2 września 2016

Relacja z Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017

1 wrze­śnia br. w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­ny­ch nr 1 w Kiel­ca­ch odby­ła się Woje­wódz­ka Inau­gu­ra­cja Roku Szkol­ne­go 2016/2017. Orga­ni­za­to­ra­mi uro­czy­sto­ści byli: Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty i Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­ny­ch nr 1 w Kiel­ca­ch. To waż­ne wyda­rze­nie swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li: par­la­men­ta­rzy­ści, wła­dze woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, przed­sta­wi­cie­le orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch szko­ły i nauczy­ciel­ski­ch związ­ków zawo­do­wy­ch, dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek […]

1 września 2016

MEN informuje: Co nowego w roku szkolnym 2016/2017

1 wrze­śnia 2016 r. naukę we wszyst­ki­ch typa­ch szkół podej­mie ok. 4 626 tys. dzie­ci i mło­dzie­ży oraz 383 tys. osób doro­sły­ch, w ok. 28,5 tys. szko­ła­ch dla dzie­ci i mło­dzie­ży i 3,8 tys. szkół dla doro­sły­ch. Według sza­cun­ko­wy­ch dany­ch* licz­ba uczniów w kla­sie I szko­ły pod­sta­wo­wej w roku szkol­nym 2016/2017 wynie­sie ok. 210 tys., […]