Kategoria: Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015

19 stycznia 2015

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach podpisane

Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała dzisiaj nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Nowelizacja określa podstawy programowe dla trzech nowych zawodów – technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych oraz mechanik motocyklowy. O ich wprowadzenie do systemu kształcenia zawodowego wnioskowali pracodawcy. Dzięki podpisanej dziś nowelizacji kształcenie w… czytaj więcej

19 stycznia 2015

Działania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rzecz szkolnictwa zawodowego

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego W odpowiedzi na inicjatywę Ministerstwa Edukacji Narodowej związaną z ustaleniem marca 2015r. jako miesiąca działań kuratoriów oświaty na rzecz szkolnictwa zawodowego (w ramach Roku Szkoły Zawodowców) pragnę poinformować, że Kuratorium Oświaty w Kielcach zaplanowało w wyżej wymienionym okresie następujące działania: Udział… czytaj więcej

19 stycznia 2015

IV edycja konkursu „Energia przyszłości”

W tegorocznej, czwartej edycji konkursu „Energia Przyszłości”, uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej Polski – zmierzą się z tematem  „Czy da się zmagazynować energię?”. Do konkursu mogą przystąpić zespoły ze szkół w całej Polsce składające się z 3 uczniów pod opieką nauczyciela. Każda szkoła może… czytaj więcej

29 grudnia 2014

Oferta szkoleniowa dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Panie i Panowie Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele wychowawcy w gimnazjach województwa świętokrzyskiego. W ramach działalności wspierającej kadry oświatowe w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oferuje dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli gimnazjów na temat „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadr szkół… czytaj więcej

24 grudnia 2014

Projekt „Od ziarenka do bochenka” – publikacja do pobrania

Zasadniczym celem projektu było podniesienie kwalifikacji 264 czynnych zawodowo Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kształcących w systemie oświaty w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z całej Polski. Wartością dodaną było również wypracowanie, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi, nowego podejścia do nauczania praktycznego w branży piekarsko-cukierniczej.… czytaj więcej

22 grudnia 2014

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2014 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – grudzień 2014 r. Informację należy… czytaj więcej

1 grudnia 2014

Podsumowanie spotkania w ramach Projektu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”

W dniach 21-23 listopada 2014 roku w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach Projektu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”. W spotkaniu udział wzięła Pani Joanna Kluzik – Rostkowska , Minister Edukacji Narodowej , pracownicy MEN, przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , Kuratoriów Oświaty, Placówek Doskonalenia Nauczycieli, kierownicy wydziałów… czytaj więcej

27 listopada 2014

Najważniejsze wydarzenia w szkołach zawodowych województwa świętokrzyskiego w związku z Rokiem Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców” zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą o przekazywanie informacji o najważniejszych lokalnych wydarzeniach związanych ze szkolnictwem zawodowym, osiągnięciach najlepszych uczniów i szkół kształcących w zawodzie oraz współpracy z… czytaj więcej