Kategoria: Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015

16 października 2015

Sukces starachowickiej SSE w światowym rankingu stref

Finan­cial Times fDi’s Maga­zi­ne ogło­sił raport Glo­bal Free Zones of the Year 2015. SSE „Sta­ra­cho­wi­ce”, jako jed­na z sze­ściu stref na świe­cie otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie w kate­go­rii umie­jęt­no­ści / szko­le­nia. Głów­ną przy­czy­ną przy­zna­nia wyróż­nie­nia jest aktyw­na dzia­łal­no­ść stre­fy w zakre­sie wspie­ra­nia szkol­nic­twa zawo­do­we­go. Uza­sad­nie­nie brzmi: Wyróż­nie­nie dla Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej „Sta­ra­cho­wi­ce” za utwo­rze­nie Świę­to­krzy­skie­go Kla­stra Edu­ka­cji Zawo­do­wej, […]

23 września 2015

Sprawozdanie z wojewódzkiej konferencji podsumowującej działania podjęte na terenie województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Rok Szkoły Zawodowców”

Z ini­cja­ty­wy Pani Mał­go­rza­ty Muzoł, Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty w dniu 21.09.2015r. na tere­nie Wyż­szej Szko­ły Eko­no­mii, Pra­wa i Nauk Medycz­ny­ch w Kiel­ca­ch odby­ła się woje­wódz­ka kon­fe­ren­cja, któ­rej celem było pod­su­mo­wa­nie dzia­łań Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch, szkół zawo­do­wy­ch i sze­re­gu insty­tu­cji wspie­ra­ją­cy­ch cele pro­jek­tu ogło­szo­ne­go we wrze­śniu 2014r. przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej pn. „Rok Szko­ły Zawo­dow­ców” […]

31 sierpnia 2015

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek kształ­cą­cy­ch zawo­do­wo oraz Przed­sta­wi­cie­le orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch ww. pla­ców­ki Mini­ster­stwo Gospo­dar­ki we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej w okre­sie od paź­dzier­ni­ka 2015 r. do mar­ca 2017 r. reali­zo­wać będzie pro­jekt „Kształ­ce­nie zawo­do­we dla potrzeb gospo­dar­ki”. W rama­ch tego pro­jek­tu zosta­nie opra­co­wa­ny model współ­pra­cy pra­co­daw­ców funk­cjo­nu­ją­cy­ch w spe­cjal­ny­ch stre­fa­ch eko­no­micz­ny­ch ze […]

3 lipca 2015

Diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów

Panie i Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Wyż­sza Szko­ła Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie reali­zu­jąc pro­jekt „Wyspa zawo­dów”, któ­re­go celem jest zwięk­sze­nie szans na pra­wi­dło­we dia­gno­zo­wa­nie poten­cja­łu, pla­no­wa­nie i moni­to­ro­wa­nie karie­ry zawo­do­wej uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch opra­co­wa­ła i udo­stęp­ni­ła do powszech­ne­go korzy­sta­nia na stro­nie inter­ne­to­wej www.wyspazawodow.wspa.pl narzę­dzie dia­gno­stycz­ne i mate­ria­ły meto­dycz­no-infor­ma­cyj­ne, tzn: Kwe­stio­na­riu­sz Zain­te­re­so­wań i Pre­dys­po­zy­cji […]

2 lipca 2015

WAŻNE! Działania podjęte przez szkoły zawodowe w ramach akcji „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”

Panie i Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół zawo­do­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go . W związ­ku z ogło­sze­niem przez MEN bie­żą­ce­go roku szkol­ne­go 2014/2015 „Rokiem Szko­ły Zawo­dow­ców”, na tere­nie woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go reali­zo­wa­ne­go pod hasłem „Rok Szkol­nic­twa Zawo­do­we­go 2014/2015”, uprzej­mie pro­szę Pań­stwa o nad­sy­ła­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną infor­ma­cji na temat dzia­łań pod­ję­ty­ch w Pań­stwa szko­ła­ch w rama­ch ww. akcji. Infor­ma­cje pro­szę prze­sy­łać […]

2 lipca 2015

Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach przez pracodawców!

Panie i Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół zawo­do­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej z dniem 01.07.2015 r. zapra­sza pra­co­daw­ców do wspól­ne­go prze­glą­du aktu­al­nie reali­zo­wa­nej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia w zawo­da­ch. Mię­dzy inny­mi dzię­ki opi­niom pra­co­daw­ców ww. pod­sta­wa pro­gra­mo­wa ma szan­sę stać się nowo­cze­snym doku­men­tem odpo­wia­da­ją­cym na aktu­al­ne potrze­by ryn­ku pra­cy. Zwra­cam się zatem z uprzej­mą proś­bą o zachę­ce­nie […]

25 czerwca 2015

Piękny finał „roku zawodowców”

Raper nie zawsze do koń­ca jest rape­rem / Może być kucha­rzem lub kel­ne­rem / Ja wybra­łem kuch­nię i w ogó­le nie narze­kam / Lecz jestem cie­ka­wy, co dalej mnie cze­ka. To refren pio­sen­ki „Chcę być kucha­rzem, zwie­rze­nia rape­ra” , któ­rą napi­sał Maciej Trep­ka, uczeń Śro­do­wi­sko­we­go Huf­ca Pra­cy w Jędrze­jo­wie. Tek­st zdo­był pierw­sze miej­sce w kra­jo­wym […]

24 czerwca 2015

Przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji na temat realizacji wycieczek zawodoznawczych przez uczniów klas III gimnazjów

Panie i Pano­wie Dyrek­to­rzy gim­na­zjów woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go W nawią­za­niu do tre­ści komu­ni­ka­tu „Wyciecz­ki zawo­do­znaw­cze uczniów klas III gim­na­zjów” zamiesz­czo­ne­go na stro­nie inter­ne­to­wej Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch dnia 24.03.2015r. w zakład­ce „Rok Szkol­nic­twa Zawo­do­we­go 2014/2015” – „ Rok Szkol­nic­twa Zawodowego–Aktualności”, bar­dzo pro­szę o prze­sła­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną naj­póź­niej do dnia 06.07.2015r. wypeł­nio­nej „Kar­ty infor­ma­cyj­nej wyciecz­ki zawo­do­znaw­czej” (do […]

22 czerwca 2015

Porozumienie o współpracy w ramach „Roku szkoły zawodowców” w powiecie jędrzejowskim

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Ucznio­wie gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch orga­ny pro­wa­dzą­ce woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Miło mi poin­for­mo­wać, że w dniu 11 czerw­ca 2015 r. w Jędrze­jo­wie zosta­ło pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy na rze­cz popra­wy sta­nu i jako­ści kształ­ce­nia zawo­do­we­go, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie ści­ślej­sze­go powią­za­nia kształ­ce­nia teo­re­tycz­ne­go z prak­tycz­ną nauką zawo­du uczniów szkół zawo­do­wy­ch z powia­tu […]