Kategoria: Wypoczynek

2 lutego 2017

Wypoczynek, ważne informacje

Na stro­nie inter­ne­to­wej http://wypoczynek.men.gov.pl  na bie­żą­co publi­ko­wa­ne są infor­ma­cje o nume­ra­ch wyda­ny­ch zaświad­czeń, dany­ch orga­ni­za­to­ra, licz­bie uczest­ni­ków oraz ter­mi­nie i loka­li­za­cji wypo­czyn­ku. Stro­na umoż­li­wia tak­że zgła­sza­nie uwag, któ­re wpły­wa­ją bez­po­śred­nio na skrzyn­kę MEN. W sytu­acji stwier­dze­nia jakich­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści orga­ni­za­cyj­ny­ch infor­ma­cję o nich moż­na tak­że zgła­szać odpo­wied­nie­mu kura­to­ro­wi oświa­ty lub innym służ­bom (komen­da powiatowa/miejska Pań­stwo­wej Stra­ży […]

30 stycznia 2017

Wypoczynek zimowy. Telefon interwencyjny

Od 30 stycz­nia 2017 r., przez cały okres trwa­nia ferii zimo­wy­ch na tere­nie woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, uru­cho­mio­ny zosta­nie tele­fon inter­wen­cyj­ny 512 172 140 dla uczest­ni­ków wypo­czyn­ku, rodzi­ców i nauczy­cie­li, któ­ry daje moż­li­wo­ść zgło­sze­nia do Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch uwag i wnio­sków, w sytu­acji stwier­dze­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści w orga­ni­za­cji form wypo­czyn­ku dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

30 czerwca 2015

Rodzicu sprawdź autobus wiozący Twoje dziecko

Bez­piecz­ny Auto­bus to uru­cho­mio­na przez Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­ny­ch e-usłu­ga, dzię­ki któ­rej moż­na szyb­ko i w łatwy spo­sób spraw­dzić w Inter­ne­cie infor­ma­cje o auto­bu­sie lub auto­ka­rze, któ­rym pla­no­wa­na jest waka­cyj­na podróż lub któ­rym codzien­nie jeź­dzi­my do szko­ły lub do pra­cy. Wystar­czy wpi­sać numer reje­stra­cyj­ny auto­bu­su na stro­nie ser­wi­su www.bezpiecznyautobus.gov.pl, aby uzy­skać dostęp do infor­ma­cji. Dzię­ki e-usłu­dze […]

22 czerwca 2015

Priorytetowe odprawy autobusów z dziećmi wyjeżdżającymi na wypoczynek za granicę

Służ­by gra­nicz­ne reali­zu­ją za pomo­cą elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu rezer­wa­cji odpraw eBo­oking BUS usłu­gę prio­ry­te­to­wy­ch odpraw auto­bu­sów z dzieć­mi wyjeż­dża­ją­cy­mi na wypo­czy­nek za gra­ni­cę oraz moż­li­wo­ść rezer­wa­cji dokład­nej godzi­ny prze­kro­cze­nia gra­ni­cy. Usłu­ga doty­czy auto­ka­rów i busów prze­wo­żą­cy­ch ponad 70% dzie­ci i mło­dzie­ży do sie­dem­na­ste­go roku życia. Dodat­ko­wo rodzi­ce, prze­wod­ni­cy, biu­ra podró­ży lub inni orga­ni­za­to­rzy wyjaz­dów mają moż­li­wo­ść […]

22 czerwca 2015

Ważne informacje. Komunikat MEN w sprawie wypoczynku letniego

Sza­now­ni Pań­stwo! W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cym się sezo­nem waka­cyj­nym Mini­ster Spor­tu i Tury­sty­ki we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej i Pol­ską Orga­ni­za­cją Tury­stycz­ną, przy wspar­ciu Mini­ster­stwa Zdro­wia, Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­ny­ch, Komen­dy Głów­nej Poli­cji i Cen­trum Tury­sty­ki Wod­nej Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Tury­stycz­no-Kra­jo­znaw­cze­go reali­zu­je Akcję „Bez­piecz­na Woda”. Akcja „Bez­piecz­na Woda” jest ini­cja­ty­wą skie­ro­wa­ną przede wszyst­kim do dzie­ci i mło­dzie­ży […]

18 maja 2015

Informacja dla organizatorów kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku

Pro­ce­du­ra wyra­ża­nia zgo­dy na orga­ni­za­cję kur­sów przy­go­to­waw­czy­ch dla kan­dy­da­tów na wycho­waw­ców wypo­czyn­ku oraz kur­sów instruk­ta­żo­wy­ch dla kie­row­ni­ków wypo­czyn­ku Kur­sy przy­go­to­waw­cze dla kan­dy­da­tów na wycho­waw­ców wypo­czyn­ku oraz kur­sy instruk­ta­żo­we dla kie­row­ni­ków wypo­czyn­ku orga­ni­zo­wa­ne są w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce akty praw­ne: Usta­wa z dnia 7 wrze­śnia 1991ro­ku o sys­te­mie oświa­ty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572, […]

13 lutego 2015

Wypoczynek. Zima 2015. Telefon interwencyjny

Od dnia 16 lute­go 2015 r., przez cały okres trwa­nia ferii zimo­wy­ch na tere­nie woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go, uru­cho­mio­ny zosta­nie tele­fon inter­wen­cyj­ny 884–346–486 dla uczest­ni­ków wypo­czyn­ku, rodzi­ców i nauczy­cie­li, któ­ry daje moż­li­wo­ść zgło­sze­nia do Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch uwag i wnio­sków, w sytu­acji stwier­dze­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści w orga­ni­za­cji form wypo­czyn­ku dla dzie­ci i mło­dzie­ży.