Kategoria: Rekrutacja do szkół

14 lutego 2017

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego w roku 2017/2018

Załącz­ni­ki Infor­ma­cja w spra­wie zgło­szeń do wyka­zu zawo­dów wie­dzy, arty­stycz­ny­ch i spor­to­wy­ch na tere­nie woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go. Data: 2017-02-14, roz­miar: 129 KB Wyciąg z usta­wy nt. postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go Data: 2017-02-14, roz­miar: 68 KB Pobie­rz wszyst­kie pli­ki

27 lipca 2016

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnej po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Na pod­sta­wie par. 13 pkt 2 roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 2 listo­pa­da 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942 ze zm.) w spra­wie spo­so­bu prze­li­cza­nia na punk­ty poszcze­gól­ny­ch kry­te­riów uwzględ­nia­ny­ch w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym, skła­du i szcze­gó­ło­wy­ch zadań komi­sji rekru­ta­cyj­nej, szcze­gó­ło­we­go try­bu i ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia […]

16 czerwca 2016

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Dyrek­to­rzy Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Sza­now­ni Pań­stwo, Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty na pod­sta­wie art. 20m usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) został zobo­wią­za­ny, do koń­ca lute­go tego roku, do poda­nia do publicz­nej wia­do­mo­ści wyka­zu zawo­dów wie­dzy, arty­stycz­ny­ch i spor­to­wy­ch, orga­ni­zo­wa­ny­ch […]