Kategoria: Rekrutacja 2019/​20

5 grudnia 2018

Rekrutacja 2019/​2020 – materiały informacyjne MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/​2020:

Załączniki

PDF Plakat A4
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 397 KB
PDF Prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2019/​2020
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 2 MB
JPG Plakat A4
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 3 MB
PDF Plakat A3 (do druku)
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 475 KB
PDF List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 2 MB
6 listopada 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo,
Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego
oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego,

Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia i dotychczasowych gimnazjów poprzez wypełnienie Formularza „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły”, dotyczącego organizowanych form współzawodnictwa
w roku szkolnym 2018/​2019.

Proszę Dyrektorów o przypomnienie organizatorom o możliwości zgłoszenia konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/​2020.

O wpisie konkursu do wykazu decydować będą kryteria zamieszczone w załączniku nr 1.

Formularz „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły” dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach od dnia 5 listopada 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/​2020 w województwie świętokrzyskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach zostanie umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do końca lutego 2019 roku.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Załącznik nr 1 – Kryteria ogólne oceny konkursów
Data: 2018‐​11‐​06, rozmiar: 74 KB
10 września 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2019/​2020  – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Do kogo należy obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej?

Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc to zadanie samorządu, który jest odpowiedzialny za ustalenie sieci szkół na danym terenie. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Czy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum będą rywalizowali ze sobą w postępowaniu rekrutacyjnym o te same miejsca?

Postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/​2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizowali o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Czy szkoły przygotowują się już do przyjęcia uczniów po szkole podstawowej i gimnazjum?

Tak. Z danych przekazanych przez kuratoria oświaty wynika, że w rekrutacji na rok szkolny 2017/​2018 szkoły ponadgimnazjalne (w szczególności te najpopularniejsze) przyjęły zbliżoną liczbę uczniów jak w latach 2014/2015–2016/2017. Te same szkoły na rok szkolny 2019/​2020 planują przygotować porównywalną liczbę miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i ośmioletniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że przygotowują się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów.

Ilu uczniów wybiera obecnie naukę w liceum, technikum lub branżowej szkole?

1 września 2017 roku naukę w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego rozpoczęło 45% uczniów, a w technikum i branżowej szkole I stopnia 55% uczniów.

Czy są już znane zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020?

Tak, ponieważ kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
    lub gimnazjum,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

Czy są już pierwsze szacunki dotyczące liczby osób ubiegających się o przyjęcie do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2019/​2020?

W roku szkolnym 2004/​2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży wynosiła 746 tys. W roku szkolnym 2017/​2018 było to 474 tys. (mniej o 272 tys., tj. o 36%). Jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego, liczba uczniów w liceach w roku szkolnym 2018/​2019 może wynieść 476 tys.

Szacujemy, że roku szkolnym 2019/​2020 liczba uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie poziom z 2010 r., tj. 632 tys. (jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego).

Czy szkoły zapewnią odpowiednią liczbę miejsc absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum?

Tak, szkoły publiczne zapewnią miejsce wszystkim uczniom, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą szkołę podstawową i gimnazjum.

Więcej informacji: www​.men​.gov​.pl/​p​l​/​r​e​k​r​u​t​a​c​ja/

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

10 września 2018

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/​2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020.

Na stronie www​.men​.gov​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​cja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020. Będą to kolejne materiały  informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalnepunkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www​.men​.gov​.pl/​r​e​k​u​t​a​c​j​a​/​k​o​n​t​a​k​t​y​-​d​o​-​k​u​r​a​t​o​r​iow.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnychbędą ubiegali się pierwsi absolwenci 8‐​letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca  w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

 Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4‐​letniego liceum ogólnokształcącego, 5‐​letniego technikum lub 3‐​letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3‐​letniego liceum ogólnokształcącego, 4‐​letniego technikum lub 3‐​letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same,
ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalny plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www​.men​.gov​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​cja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji 

Załączniki

Plakat – rekrutacja
Data: 2018‐​09‐​10, rozmiar: 397 KB
6 września 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2019/​2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/​2020.