Kategoria: Najczęściej zadawane pytania – Reforma edukacji

10 marca 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 5

Czy jeżeli chodzi o wydawanie zgody przez dyrektora na drugie zatrudnienie nauczyciela – to czy umowa zlecenie (najczęstsza forma zatrudnienia w szkole prywatnej) też jest podstawą do zgłoszenia zatrudnienia przez nauczyciela? Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia […]

7 marca 2017

Reforma edukacji – Rozwiązania dla nauczycieli, które będą miały zastosowanie w okresie przejściowym

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, które zostały zmodyfikowane i wprowadzone do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe: Instytucja przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub w tej samej szkole na inne stanowisko. Uzupełnianie etatu nauczyciela. Stan nieczynny. Ograniczenie zatrudnienia.

7 marca 2017

Dyrektorzy w okresie przejściowym w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum – zajmuje stanowisko do końca okresu na jaki mu je powierzono – jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. (a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – do dnia 31 sierpnia 2020 r.). Organ prowadzący ma możliwość przedłużenia […]

1 marca 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 3

Szkoły działające w schroniskach dla nieletnich i aresztach śledczych,  miasto na prawach powiatu chce ująć w swojej sieci.  Z informacji uzyskanych przez urzędników przygotowujących uchwałę wynika, iż nie rozpoczęto jeszcze  przekształceń w tych szkołach. Czy  je należy ująć w uchwale, o której mowa w art. 206 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy […]

15 lutego 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 2

Czy w myśl art. 118 szkoła musi stworzyć z tej samej liczby klas VI taką samą liczbę klas VII kiedy przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową? Czy np. można połączyć dwie klasy VI i będzie to jedna klasa VII? W myśl art. 118 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uczniowie klas I-VI stają się […]

7 lutego 2017

Pytania i odpowiedzi KO w Kielcach

Czy gmina może z dniem 1 września 2017r. zlikwidować szkołę podstawową bądź przekształcić ją w filię ( np. I-III, ew. I-IV) nowej szkoły podstawowej, która powstać ma z przekształcenia gimnazjum? Tak. Gmina może zlikwidować szkołę z dniem 01 września 2017 r. na podstawie art.59 ustawy o systemie oświaty (art.89 ustawy Prawo oświatowe). W okresie przejściowym […]

7 lutego 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 1

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność? Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.: na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, na okres […]

7 lutego 2017

Odpowiedzi na pytania kierowane do MEN w sprawie m.in. zmian w oświacie dotyczące m.in. nauczycieli, finansowania, wsparcia szkół, nauczania, przekształcania szkół, tworzenia oddziałów zamiejscowych szkół lub filii.

Załączniki Odpowiedz na opinie uwagi i pytania dot. reformy oświaty Data: 2017-02-07, rozmiar: 11 MB