Kategoria: Aktualności – Reforma edukacji

26 kwietnia 2017

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wyłącznie w ściśle określonych przypadkach

Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy oraz nowa ustawa Prawo oświatowe wykluczają możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne zatem jest ogłoszenie konkursu. Jednak w związku z reformą oświaty, na podstawie… czytaj więcej

24 kwietnia 2017

Szkolenia dla nauczycieli z nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim Ośrodek Rozwoju Edukacji od 27 lutego br. rozpoczął cykl konferencji dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej. Udział w nich biorą dyrektorzy i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, a także nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni. Celem konferencji jest zapoznanie pracowników systemu doskonalenia ze zmianami wynikającymi z reformy… czytaj więcej

19 kwietnia 2017

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim, informuję, że obecnie w resorcie edukacji trwają ostatnie prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania z dniem 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających regulacje zawarte w przepisach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów… czytaj więcej

3 kwietnia 2017

Konferencje informacyjno-szkoleniowe przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Od roku szkolnego 2017/2018 – równolegle z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych – rozpocznie się stopniowe wdrażanie… czytaj więcej

22 marca 2017

MEN informuje: Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

Rozpoczęła się emisja nowego spotu dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem pokazujemy, w jaki sposób reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach. Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Korzystająca z taksówki mama… czytaj więcej

17 marca 2017

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018–2019/2020 dla absolwentów gimnazjum – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Podpisane rozporządzenie określa: sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych; sposób ustalania punktacji w przypadku osób… czytaj więcej

17 marca 2017

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i placówek – rozporządzenie podpisane

Dziś, 16 marca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolnym 2017/2018 do przedszkoli, szkół i placówek. Wejście w życie… czytaj więcej

17 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – podpisane

Dziś, 16 marca br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Rozporządzenie określa: sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez… czytaj więcej

17 marca 2017

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona. Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe. Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i… czytaj więcej

14 marca 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich… czytaj więcej

6 marca 2017

Zasady zachowania patrona szkoły po reformie edukacji

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli zawiera przepisy przejściowe dotyczące zachowywania dotychczasowych imion przez szkoły podlegające zmianom organizacyjnym od roku szkolnego 2017/2018. W § 21 projektu rozporządzenia zaproponowano rozwiązanie umożliwiające szkołom (podlegającym zmianom organizacyjnym w związku z reformą ustroju szkolnego), które posiadają imię… czytaj więcej

27 lutego 2017

Dofinansowanie kosztów zadań j.s.t. związanych z reformą edukacji

  W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.), przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie… czytaj więcej

15 lutego 2017

Harmonogram spotkań informacyjnych dla NAUCZYCIELI I RODZICÓW – reforma edukacji

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice Szanowni Państwo, w związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniach 20.02.2017 r. – 9.03.2017 r. odbędą się spotkania dla nauczycieli oraz rodziców uczniów świętokrzyskich szkół/placówek. Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz… czytaj więcej

10 lutego 2017

Harmonogram spotkań informacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – reforma edukacji

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, w dniach 15-17 lutego 2017 r. odbędą się spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego w związku z wdrażaniem reformy edukacji. Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia… czytaj więcej

8 lutego 2017

Komunikat w sprawie informacji udzielonych przez centrale reprezentatywnych organizacji związkowych na temat struktur związkowych, do których należy kierować do zaopiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Uprzejmie informuję, iż w związku z listem Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej do central związkowych, przedstawiam w załączeniu informacje udzielone przez centrale reprezentatywnych organizacji związkowych na temat struktur związkowych, do których należy kierować do zaopiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci… czytaj więcej

3 lutego 2017

Spotkania informacyjne dotyczące reformy edukacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

W dniach 24-27 stycznia 2017 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się zorganizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spotkania informacyjne poświęcone zadaniom wynikającym z wejścia w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.… czytaj więcej

1 lutego 2017

Objaśnienie dotyczące podejmowania działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że obowiązujące przepisy przejściowe umożliwiają podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe. W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości stosowania przed dniem 1 września 2017 r. nowych przepisów oświatowych, które wchodzą w życie z dniem… czytaj więcej

30 stycznia 2017

Treść listu ŚKO do Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kielce, 30.01.2017r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostwie   W związku z przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego informuję, że wzór uchwał opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest dokumentem o charakterze ogólnym i może podlegać modyfikacji celem dostosowania do rzeczywistego stanu. Jednocześnie bardzo… czytaj więcej