Kategoria: Aktualności – Reforma edukacji

26 maja 2017

Komunikat w sprawie obowiązku poinformowania o miejscu realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Panie, Panowie
Starostowie, Prezydenci, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim,

w związku ze zmianami strukturalnymi dostosowującymi sieć szkół do nowego ustroju szkolnego uprzejmie przypominam dyrektorom szkół podstawowych o obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców/opiekunów, aby przed zakończeniem roku szkolnego było wiadomo, w której szkole podstawowej będą realizować obowiązek szkolny w r. szk. 2017/2018.

Dotyczy to głównie zmian dokonywanych na podstawie art. 205 ust. 1 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę ­Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60, dalej: pwuPO), czyli wskazania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas III i VI.

Ze względu na konieczność monitorowania stosowania przepisów przejściowych uprzejmie proszę dyrektora szkoły podstawowej o sukcesywne i bezzwłoczne wpisywanie danych dotyczących przedmiotowej sprawy za pośrednictwem formularza on-line.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

26 maja 2017

Nowe SIO. Komunikat MEN w sprawie zasad wdrożenia reformy edukacji w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

W art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie  ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) uregulowano wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON.

I. W następujących przypadkach numer REGON szkoły jest odpowiednio zachowany:

 1. Ośmioletnia szkoła podstawowa powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 117 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60) zwanej dalej „ustawą wprowadzającą” zachowuje numer REGON dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej;
 2. Branżowa szkoła I stopnia powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;
 3. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 172 ust. 2 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 4. Szkoła policealna powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 174 ust. 2 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej szkoły policealnej;
 5. Szkoła podstawowa dla dorosłych powstała  z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych;
 6. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy wprowadzającej i czteroletnie liceum ogólnokształcące zachowuje numer REGON trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
 7. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum na podstawie art. 152. ust. 1 ustawy wprowadzającej i pięcioletnie technikum zachowuje numer REGON technikum czteroletniego;
 8. Z dniem 1 września 2019 r.  dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy wprowadzającej i czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych zachowuje numer REGON trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
 9. Włączenie  dotychczasowego gimnazjum na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 3, 4, 7, 8, 10 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:
  • ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
  • czteroletniego technikum,
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • pięcioletniego technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON gimnazjum, a szkoła do której dotychczasowe gimnazjum zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;
 10. Włączenie dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych na podstawie art. 182 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:
  • szkoły podstawowej dla dorosłych,
  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON gimnazjum dla dorosłych, a szkoła do której dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;
 11. Włączenie dotychczasowego gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi na podstawie art. 201 ust. 1 pkt 2, 4, 6 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:
  • ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi,
  • liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi,
  • technikum, technikum dwujęzycznego albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi, a szkoła do której to dotychczasowe gimnazjum zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;
 12. Włączenie dotychczasowego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi na podstawie art. 201 ust. 2 pkt 2, 4, 6, 8 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:
  • ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi,
  • liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
  • branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi, a szkoła do której to dotychczasowe gimnazjum zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;
 13. Włączenie dotychczasowego gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi na podstawie art. 201 ust. 3 pkt 2, 4, 6, 8 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:
  • ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego, liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego, technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi, a szkoła do której to dotychczasowe gimnazjum zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;
 14. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy wprowadzającej i ośmioletnia szkoła podstawowa zachowuje numer REGON dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu publicznych szkół;
 15. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy wprowadzającej i branżowa szkoła I stopnia zachowuje numer REGON dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład zespołu publicznych szkół;
 16. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym  na podstawie art. 193 ust 1 ustawy wprowadzającej i czteroletnie liceum ogólnokształcące zachowuje numer REGON dotychczasowego liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład zespołu publicznych szkół;
 17. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum staje się pięcioletnim technikum na podstawie art. 193 ust. 2 ustawy wprowadzającej i pięcioletnie technikum zachowuje numer REGON dotychczasowego technikum wchodzącego w skład zespołu publicznych szkół.

II. Następujące przypadki będą skutkowały nadaniem nowego numeru REGON szkole:

 1. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt. 1, 2, 5, 6, 9 ustawy wprowadzającej w:
  • ośmioletnią szkołę podstawową
  • trzyletnie liceum ogólnokształcące,
  • czteroletnie technikum,
  • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum,
  • branżową szkołę I stopnia
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole;
 2. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy wprowadzającej w:
  • szkołę podstawową dla dorosłych,
  • w liceum ogólnokształcące dla dorosłych
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole;
 3. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi, na podstawie art. 201 ust. 1 pkt 1, 3, 5 ustawy wprowadzającej w:
  • ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi,
  • liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne albo liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi,
  • w technikum, technikum dwujęzyczne albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole;
 4. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi na podstawie art. 201 ust. 2 pkt 1, 3, 5, 7 ustawy wprowadzającej odpowiednio w:
  • ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi,
  • liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi,
  • technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
  • branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi  i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole,
 5. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi, na podstawie art. 201 ust 3 pkt 1, 3, 5, 7 ustawy wprowadzającej odpowiednio w:
  • ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego
   skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole.

III. Sposób dokonywania zmian poprzez Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

W przypadku przekształcenia gimnazjum w inny typ szkoły można już teraz w RSPO składać wnioski o założenie szkoły (tj. wpis do RSPO i nadanie numeru REGON), w którą zostanie przekształcone gimnazjum (z wyjątkiem branżowej szkoły I stopnia, którą będzie można w RSPO utworzyć po 24 lipca br.). We wniosku należy podać datę rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r. Jednakże nie można w trakcie trwania roku szkolnego zlikwidować gimnazjum, gdyż likwidacja szkoły w rejestrze następuje obecnie z dniem złożenia wniosku. Nie byłoby to zgodne z przepisami prawa, gdyż szkoła może być likwidowana z dniem 31 sierpnia.

W przypadku włączenia gimnazjum do innego typu szkoły nie można w trakcie roku szkolnego zlikwidować gimnazjum, gdyż likwidacja szkoły w rejestrze następuje obecnie z dniem złożenia wniosku. Nie byłoby to zgodne z przepisami prawa, gdyż szkoła może być likwidowana z dniem 31 sierpnia.

W przypadku zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie gimnazjum i dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa lub dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, nie można w trakcie roku szkolnego zlikwidować gimnazjum oraz zespołu szkół, gdyż likwidacja szkoły oraz zespołu szkół w rejestrze następuje obecnie z dniem złożenia wniosku. Nie byłoby to zgodne z przepisami prawa, gdyż szkoła oraz zespół szkół mogą być likwidowane z dniem 31 sierpnia.

Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw, tj. 24 lipca br., RSPO zostanie uruchomione w nowej wersji poprzez przeglądarkę internetową. Zostanie wtedy dodatkowo udostępnione usprawnienie w zakresie składania wniosków w związku z przekształceniami i włączeniami gimnazjów. Będzie wtedy także dodana możliwość dokonania likwidacji gimnazjum z datą przyszłą, tj. z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Wszystkie zmiany w związku z likwidacją, przekształceniami i włączeniami szkół w RSPO dokonuje podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO (tj. zmiany nie będą wprowadzane do rejestru automatycznie).

Z poważaniem,

Grzegorz Pochopień
Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej

24 maja 2017

Procedura wydawania opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego z warunkami określonymi w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 35)

Załączniki

24 maja 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia.

Wiedzą już Państwo, do której szkoły będą uczęszczać dzieci. Jestem przekonana, że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.

Reforma edukacji jest częścią spójnej, przemyślanej i zaplanowanej w perspektywie najbliższych lat polityki oświatowej państwa. Dążymy do tego, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziny, miał zapewnioną dobrą edukację i dobrą szkołę.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym (podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół) są przygotowane. Chcę podkreślić, że do końca obecnego roku szkolnego przeszkolimy nauczycieli z nowej podstawy programowej. Z kolei pod koniec kwietnia opublikowaliśmy wstępny projekt nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, która będzie obowiązywała od roku szkolnego 2019/2020.

Wydawnictwa pracują nad nowymi podręcznikami dla klas I, IV, VII, z których od września będą uczyli się uczniowie według nowej podstawy programowej. Jeszcze przed wakacjami będzie gotowa oferta podręczników do tych klas.

Pragnę zapewnić, że każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będą sfinansowane z budżetu państwa.

Szanowni Państwo, chcę, aby dzieci miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole i mogły w spokoju zjeść go podczas jednej dłuższej przerwy „obiadowej”.

Takie rozwiązania planujemy wprowadzić w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo wspólnie z Ministrem Zdrowia przedstawimy wkrótce wstępne założenia programu obejmującego opieką stomatologiczną uczniów. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składające się na dobrą szkołę.

Dziękuję za Państwa aktywny udział we wprowadzaniu reformy edukacji. Zachęcam do kontaktu z nauczycielami, dyrektorami szkół, lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za edukację
w regionach.

Jednocześnie przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W poszczególnych województwach funkcjonują również regionalne zespoły koordynacyjne działające przy Kuratorach Oświaty.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian w systemie edukacji znajdują się na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do dyspozycji są także adresy mailowe, na które można przesyłać pytania dotyczące reformy oświaty. Zachęcam do kontaktu.

Wspólnie zadbamy o dobrą szkołę.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

8 maja 2017

MEN informuje: Aktualny stan wdrażania reformy edukacji. Finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowego prezentuje materiały merytoryczne dotyczące konferencji prasowej w MEN z udziałem minister Anny Zalewskiej na temat aktualnego stanu wdrażania reformy edukacji oraz finansowania oświaty i nowych rozwiązań dla nauczycieli.

Na stronie internetowej MEN znajduje się także komunikat z konferencji oraz nagrania wideo z wypowiedzi minister Anny Zalewskiej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/27344.html

Załączniki

5 maja 2017

Odpowiedź na interpelację nr 11511 w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotycząca tzw. edukacji domowej

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć

Warszawa, 11-04-2017

Szanowni Panowie Posłowie,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek szkolny (obowiązek nauki) może być realizowany poza szkołą, w systemie tzw. edukacji domowej. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego poza przedszkolem bądź obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą. Zezwolenie to może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania po dołączeniu wymaganej przepisami dokumentacji, tj.

 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny/nauki poza szkołą do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych[1].

Do tej pory uczniowie realizujący obowiązek szkolny/nauki poza szkołą mieli prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach dodatkowych, tj. dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. językowych), zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów[2].

Zgodnie z nowymi przepisami[3] zezwolenie to będzie wydawane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Kolejną zmianą jest wymóg dołączenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał stosowane zezwolenie, obejmującego prawo uczestniczenia w tej szkole w zajęciach dodatkowych, zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w zajęcia prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności oraz w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego[4].

Ponadto, uczeń objęty realizacją obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki ma zapewniony dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły[5]. Ma również prawo do udziału w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Przepisy te zaczną obowiązywać z dniem 1 września 2017 r.[6]

Jednocześnie wyjaśniam, że ustawodawca przewidział przepisy przejściowe, zgodnie z którymi zezwolenia na realizowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą wydane przed dniem 1 września 2017 r. pozostają w mocy[7], a do wniosków, które zostaną złożone do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty[8]. Dodatkowo, do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, na podstawie zezwoleń wydanych przed dniem 1 września 2017 r. stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe (możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych, udział w konsultacjach).

Z poważaniem,

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu


[1] Art. 16 ust. 8-14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

[2] Art. 16 ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

[3] Art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

[4] Art. 37 ust.7 pkt 1 cyt. ustawy – Prawo oświatowe.

[5] Art. 37 ust.7 pkt 2 cyt. ustawy – Prawo oświatowe

[6] Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 60).

[7] Art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

[8] Art. 305 ust. 2 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

26 kwietnia 2017

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wyłącznie w ściśle określonych przypadkach

Panie, Panowie
Starostowie, Prezydenci, Dyrektorzy szkół
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy oraz nowa ustawa Prawo oświatowe wykluczają możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne zatem jest ogłoszenie konkursu. (więcej…)

24 kwietnia 2017

Szkolenia dla nauczycieli z nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim

Ośrodek Rozwoju Edukacji od 27 lutego br. rozpoczął cykl konferencji dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej. Udział w nich biorą dyrektorzy i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, a także nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni.

Celem konferencji jest zapoznanie pracowników systemu doskonalenia ze zmianami wynikającymi z reformy edukacji oraz przygotowanie ich do wsparcia nauczycieli i dyrektorów szkół we wdrażaniu nowej podstawy programowej, obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli z województwa świętokrzyskiego zaplanowały szkolenia przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od 1 września 2017 roku nowej podstawy programowej:

19 kwietnia 2017

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie świętokrzyskim,

informuję, że obecnie w resorcie edukacji trwają ostatnie prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania z dniem 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających regulacje zawarte w przepisach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Dyrektorzy szkół i placówek w arkuszach organizacyjnych powinni uwzględniać ramowe plany nauczania dla tej grupy uczniów  na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r.  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

12 kwietnia 2017

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze.

Aby 1 września 2017 r. szkoły mogły rozpocząć funkcjonowanie w nowej zreformowanej strukturze muszą być przeprowadzone i sfinalizowane czynności przygotowujące szkoły po zmianach.

W stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem szkół na nowy rok szkolny 2017/2018 stosuje się nowe przepisy ustawy – Prawo oświatowe oraz nowe rozporządzenia, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649), określające procedurę i terminy opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.

Podstawę prawną do takiego działania stanowi przepis szczególny zawarty w art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami nowej ustawy – Prawo oświatowe, znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz znowelizowanej ustawy – Karta Nauczyciela, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Przepis ten już obowiązuje (wszedł w życie 26 stycznia 2017 r.).

Należy zauważyć, że ww. przepis szczególny art. 307 ust. 2 nie nakazuje stosować nowych przepisów oświatowych do wszystkich podejmowanych obecnie czynności lecz jedynie do tych, które wiążą się z przygotowaniem szkół do funkcjonowania od nowego roku szkolnego 2017/2018, czyli których skutki zaistnieją od dnia 1 września 2017 r.

Czynności dotyczące trwającego roku szkolnego należy podejmować w oparciu o dotychczasowe przepisy (np. zmiana w arkuszu organizacji szkoły dotycząca obecnego roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzana jest bez opinii związków zawodowych), natomiast czynności dotyczące przyszłego roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat podejmowane są w oparciu już o nowe przepisy (np. arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 podlega opiniowaniu przez związki zawodowe). Zasada ta działa zawsze, o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej.

Przyjęta konstrukcja przepisów oświatowych, ich wejścia w życie oraz stosowania jest zamierzona i prawidłowa, a zasygnalizowana wątpliwość co do możliwości stosowania nowych przepisów oświatowych przed 1 września 2017 r. nie jest uzasadniona.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

3 kwietnia 2017

Konferencje informacyjno-szkoleniowe przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Od roku szkolnego 2017/2018 – równolegle z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych – rozpocznie się stopniowe wdrażanie zmian programowych. Nowa podstawa programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356), od 1 września 2017 r. będzie obowiązywała m.in. w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,
 • szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jednym z wyzwań stojących przed nauczycielami uczącymi w reformowanej szkole podstawowej jest zapoznanie się z nową podstawą programową i dostosowanie działań edukacyjnych do nowych wymagań.

W związku z powyższym Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Konferencje adresowane są do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Udział w konferencjach jest nieodpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Szczegółowe informacje: https://www.scdn.pl/index.php/component/content/article/1296

22 marca 2017

MEN informuje: Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

Rozpoczęła się emisja nowego spotu dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem pokazujemy, w jaki sposób reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach.

Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Korzystająca z taksówki mama z dziećmi przywołuje postać Mariana Rejewskiego – wybitnego polskiego szyfranta i matematyka, którego osiągnięcia dokonane wspólnie z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim, umożliwiły odczytanie przez służby francuskie i  brytyjskie zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej. Złamanie przez Polaków kodu „Enigmy”, uznawane jest za jedno z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej, które znacznie skróciło działania wojenne.

Chcemy, aby przykład polskich szyfrantów stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o roli i znaczeniu historii w naszym życiu, w tym o znaczących dokonaniach Polaków, które są mało znane szerokiej opinii publicznej.

W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 godzin do 8.

W nowej podstawie programowej z historii wskazujemy, że jest ona skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się z nią na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach – od poznania przeszłości „małej ojczyzny”, przez losy kraju, jego najbliższych sąsiadów, aż po dzieje zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią przez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Ponadto, historia kształtuje zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania oraz wypowiadania własnych opinii.

W podstawie programowej z historii wskazane jest, że rolą tego przedmiotu jest poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, w szczególności za pomocą dokonań wybitnych postaci historycznych, a także zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi. Zadaniem nauczania historii jest wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie wobec nich szacunku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

17 marca 2017

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018–2019/2020 dla absolwentów gimnazjum – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Podpisane rozporządzenie określa:

 • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych;
 • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
 • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Ponadto rozporządzenie wskazuje jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

 • trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum);
 • szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
 • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wyżej wymienionych szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

 • wynik egzaminu gimnazjalnego;
 • wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz
 • oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Treść rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294451/12408314/dokument279893.pdf

 

17 marca 2017

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i placówek – rozporządzenie podpisane

Dziś, 16 marca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolnym 2017/2018 do przedszkoli, szkół i placówek.

Wejście w życie rozporządzenia wynika z potrzeby wskazania sposobu przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w przypadku postępowania rekrutacyjnego m.in. do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018, tak aby potencjalni kandydaci do tych oddziałów mogli podjąć decyzje odpowiednio wcześniej.

Podpisane rozporządzenie określa:

 1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów;
 2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
 3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy –  Prawo oświatowe oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Rozporządzenie określa także jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

 • szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
 • oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
 • szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe;
 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej;
 • szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wymienionych wcześniej szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie – Prawo oświatowe, tj.:

 • wynik egzaminu ósmoklasisty;
 • oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, w tym:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 • oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub danego zakresu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Treść rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294452/12408347/dokument279939.pdf

17 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – podpisane

Dziś, 16 marca br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozporządzenie określa:

 • sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje
 • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
 • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
 • tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
 • sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

W 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:

 • podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I,
 • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV,
 • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.

Ponadto w zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej. W związku z powyższym w 2017 r. wyposażenie szkół zostanie zrealizowane także w zakresie:

 • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
 • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum,
 • materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.

Rozporządzenie zgodnie z art. 338 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), dotyczy także dotychczasowego gimnazjum, szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego gimnazjum, oraz klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, aż do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum.

W związku z powyższym wzory formularzy określone rozporządzeniem uwzględniają również sytuację, gdy w wyniku przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum funkcjonują w innych typach szkół. W związku z tym we wzorach formularzy, uwzględniono dotację celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas II i III gimnazjów. Natomiast w odniesieniu do klas I gimnazjów, uwzględniono jedynie informacje dotyczące refundacji kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych poniesionych przez szkoły w 2016 r.

Ponadto, w efekcie wprowadzonych zmian w zasadach zapewniania podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, wprowadzono możliwość wyboru w klasach I szkół podstawowych tych podręczników oraz zawnioskowania o dotację celową na te podręczniki z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego lub na materiały edukacyjne, tak jak dotychczasowo w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej.

Treść rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294300/katalog/12407231#12407231

17 marca 2017

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona.

Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania bibliotek szkolnych oraz ich charakter. W ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w szczególności art. 98, 103, 104) wskazaliśmy, że organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami określi statut szkoły.

W ustawie Prawo oświatowe określiliśmy również sposoby organizacji biblioteki, która uwzględnia w szczególności zadania m.in. w zakresie gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.

Warto podkreślić, że zadaniem biblioteki szkolnej jest także tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się. Ponadto rolą biblioteki  jest organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów oraz przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wskazaliśmy, że zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz sprzyjające zwiększeniu ich czytelniczej aktywności. Kształtuje ona postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i innych) oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.

W nowej podstawie programowej podkreśliliśmy, że wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym. Jednocześnie czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.

Przypomnijmy, że w obecnym roku szkolnym 2016/2017 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Świadczy to o tym, jak duże znaczenie ma dla Minister Edukacji Narodowej promowanie czytelnictwa oraz jaką wagę przykłada do roli i znaczenia bibliotek szkolnych.

W ramach realizowanego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, do którego w ubiegłym roku przystąpiło ponad 4 tys. szkół, do bibliotek szkolnych trafiło 1 761 477 książek, a do bibliotek pedagogicznych – 18 213 książek. W sumie księgozbiór został wzbogacony o 1 779 690 pozycji. Jak wynika z deklaracji przekazanych przez szkoły, w 82% z nich nastąpił  wzrost liczby wypożyczeń książek. Program pozytywnie wpłynął na rozwój czytelnictwa w szkołach. Wysoko oceniania została również współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi w zakresie działań promujących czytelnictwo.

 Informujemy również, że obecnie toczące się prace nad zmianami sposobu finansowania zadań oświatowych nie powodują wyłączenia finansowania nauczycieli bibliotekarzy. Nowa koncepcja finansowania opiera się na tej samej co dotychczas puli środków w systemie, zatem nie spowoduje zmniejszenia finansowania w skali całego systemu.

Środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy, zabezpieczone są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Głównym źródłem dochodów jst jest subwencja oświatowa. W subwencji oświatowej uwzględnia się i nadal będzie się uwzględniało wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy.

W przedstawionej przez MEN nowej propozycji podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniony został jako jeden z elementów składowych komponent finansowania na oddział, który dotychczas nie był brany pod uwagę w algorytmie podziału.  Pomysł finansowania w ramach tego komponentu polega na uwzględnieniu w pewnej części kosztów wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ramowych planów nauczania. Oprócz komponentu finansowania na oddział w algorytmie znajda się jeszcze inne elementy, tj. dodatkowa subwencja na oddział, podstawowa subwencja na ucznia, dodatkowa subwencja na ucznia. W ramach środków naliczonych tymi komponentami możliwe będzie finansowanie innych zadań oświatowych, w tym również wynagrodzeń nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, itp. ale i też wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Oceniając obecne prace nad zmianą systemu finansowania należy mieć na uwadze ich roboczy charakter. Przedstawiane w ramach prekonsultacji materiały są propozycjami do dyskusji, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań. Na spotkaniach grupy roboczej propozycje zmian są szeroko omawiane i konsultowane po to, aby pobieżna analiza materiałów nie powodowała wyciągania zbyt pochopnych wniosków. Intencją zaś samych propozycji jest podział środków w sposób bardziej dostosowany do realizowanych zadań.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

14 marca 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.

Do końca marca br. samorządy mają czas na przedstawienie nowej sieci szkół. Przypominam, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa dyspozycji pozostają Kuratorzy Oświaty i powołane przez nich regionalne zespoły koordynacyjne. Ich zadaniem jest  monitorowanie działań związanych z reformą edukacji w regionach i reagowanie na wszystkie pytania i wątpliwości.

Rok 2017 to intensywny, ale i niezwykle istotny czas dla polskiej edukacji, w którym zaplanowałam szereg kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania oświaty. W połowie lutego br. podpisałam rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Od 1 września br. przygotowane na jej bazie programy nauczania będą obejmowały uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia. W powstanie nowej podstawy programowej zaangażowani byli eksperci – praktycy i akademicy, profesjonaliści, osoby z dużym doświadczeniem. Obecnie pracują oni nad podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych.

Nowa podstawa programowa jest nowoczesna, daje dużo swobody nauczycielowi. Kładziemy w niej nacisk na takie elementy jak m.in.: możliwość pracy metodą projektu, naukę programowania i gry w szachy począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych.

Nasze działania nie kończą się jednak na opublikowaniu rozporządzenia. Chcemy być z Państwem na każdym etapie wdrażania zmian w edukacji. Aby w jak najlepszy sposób przygotować kadrę pedagogiczną do realizacji nowej podstawy programowej wypracowaliśmy model doskonalenia nauczycieli opierający się na materiałach przygotowanych wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Obecnie organizowane są konferencje z zakresu nowej podstawy programowej dla konsultantów oraz doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. W kolejnym etapie, do końca czerwca, eksperci będą szkolić nauczycieli ze zmienionej podstawy programowej. Dodatkowo w najbliższym czasie do szkół trafi pakiet materiałów dotyczący podstawy programowej z komentarzem eksperckim.

W ramach opublikowanych ustaw oświatowych w ministerstwie trwają prace związane z kolejnymi rozporządzeniami obejmującymi szczegółowe zapisy dotyczące zmian w systemie edukacji. Wśród najważniejszych z nich wymienić można m.in. dokumenty w sprawie:

 • ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
 • szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
 • oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;
 • udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 • wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Wśród priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej chciałabym wymienić działania na rzecz zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej szkole. W ciągu 2 najbliższych lat będzie to możliwe dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Jestem przekonana, że możliwość wykorzystania nowych technologii, w tym m.in. „aktywnych tablic”, w znaczący sposób poprawi jakość Państwa pracy.

W tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja Państwa wynagrodzeń. Natomiast już w kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażę harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Będzie on efektem prac powołanego w listopadzie 2016 r. Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W jego skład weszli przedstawiciele reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Prace zespołu obejmują kluczowe kwestie, m.in.: finansowanie oświaty i wynagrodzenie nauczycieli.

Zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych do końca lutego br. były również szeroko konsultowane w formie spotkań warsztatowych. Ich cel to poznanie potrzeb, opinii i pomysłów dotyczących finansowania zadań oświatowych we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi doświadczenie praktyczne w jej zakresie. Obecnie ministerstwo podsumowuje spotkania i analizuje wszystkie wnioski. Celem prac jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących zmian w systemie finansowania oświaty w zakresie, m.in.: zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej (np. specyfika małych szkół, zmianowość, kształcenie zawodowe), dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego czy sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Efektem tych prac będzie przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu oświaty.

Chciałabym dodatkowo zwrócić uwagę na to, że w zakresie wprowadzania reformy przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków z tym związanych. Według naszych szacunków w najbliższych 2 latach koszty zmian powinny wynieść około 900 mln zł. Zagwarantowaliśmy te środki w subwencji oświatowej i finansowanie na kolejne lata. Jednocześnie od 2017 r. subwencją oświatową w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko objęliśmy 6-latki w przedszkolach. Na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę 1 mld 430 mln zł.

Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł.

W 2017 r. mamy w subwencji kwotę około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy. Dodatkowo planujemy corocznie pieniądze dla samorządów na te zadania z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. Rocznie kwota tej rezerwy wynosi około 168 mln zł.

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z reformą edukacji.Środki finansowe pochodzące z tej rezerwy, będą mogły zostać przeznaczone m.in. na dofinansowanie gimnazjów publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne (lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi), które od  września 2017 r. będą przekształcone w szkoły podstawowe, na doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w sprzęt, np. ławki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne  do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Obejmie to także dofinansowanie ewentualnych remontów sanitariatów, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.

Pragnę podkreślić, że jednym z głównych założeń zmiany ustroju szkolnego jest złagodzenie skutków niżu demograficznego, w wyniku którego w ostatnich kilku latach ponad 45 tys. nauczycieli straciło pracę.

Wprowadzenie reformy edukacji oznacza zatrzymanie tej tendencji, ponieważ w systemie pojawi się dodatkowo ponad 5 tys. nowych etatów.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przepisach wdrażających reformę, wprowadziliśmy dogodne i elastyczne rozwiązania kadrowe dla nauczycieli. Zasady te stwarzają dodatkową ochronę dla nauczycieli. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie, jak i odpowiedzi na pytania dotyczące wprowadzanych zmian umieszczone zostały na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Wdrażanie reformy w edukacji to długoletni proces, w którym konieczna jest bliska współpraca wszystkich środowisk zainteresowanych zmianami w systemie oświaty, w szczególności dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców. Chcemy być z Państwem.

Do dyspozycji pozostają niezmiennie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorzy Oświaty i ich zespoły koordynacyjne oraz Wojewodowie.

Bardzo liczę na Państwa pomoc we wspólnej pracy na rzecz dobrej szkoły.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Do pobrania:

6 marca 2017

Zasady zachowania patrona szkoły po reformie edukacji

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli zawiera przepisy przejściowe dotyczące zachowywania dotychczasowych imion przez szkoły podlegające zmianom organizacyjnym od roku szkolnego 2017/2018.

W § 21 projektu rozporządzenia zaproponowano rozwiązanie umożliwiające szkołom (podlegającym zmianom organizacyjnym w związku z reformą ustroju szkolnego), które posiadają imię (patrona), zachowanie swojego dotychczasowego imienia (patrona). Przepis ten reguluje również sytuacje zespołów szkół, w których zarówno zespół szkół jak i same szkoły wchodzące w jego skład posiadają odrębne imiona.

 1. 8-letnia szkoła podstawowa zachowuje imię dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w  przypadku, gdy:
 • 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową;
 • szkoła podstawowa dla dorosłych z klasą VI staje się szkołą podstawową dla dorosłych z klasą VII i VIII;
 • szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas 6-letniej szkoły podstawowej staje się 8-letnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
  (art. 117 i art. 176 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 1. 4-letnie liceum ogólnokształcące zachowuje imię dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w przypadku, gdy:
 • 3-letnie liceum ogólnokształcące staje się 4-letnim liceum ogólnokształcącym;
 • 3-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się 4-letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.(art. 146 i art. 184 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)
 1. 5-letnie technikum zachowuje imię dotychczasowego 4-letniego technikum w przypadku, gdy:
 • 4-letnie technikum staje się 5-letnim technikum. (art. 152 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)
 1. Branżowa szkoła I stopnia zachowuje imię dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w przypadku, gdy:
 • zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia. (art. 162 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)
 1. Szkoła, którą przekształcono z dotychczasowego gimnazjum w szkołę innego typu zachowuje imię dotychczasowego gimnazjum w przypadku, gdy następuje:
 • przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową;
 • przekształcenie gimnazjum w dotychczasowe:
  • a) 3-letnie liceum ogólnokształcące,
  • b) 4-letnie technikum;
 • przekształcenie gimnazjum w:
  • a) 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • b) 5-letnie technikum,
  • c) branżową szkołę I stopnia;
 • przekształcenie gimnazjum dla dorosłych w:
  • a) szkołę podstawową dla dorosłych,
  • b) liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
 • przekształcenie gimnazjum specjalnego w 8-letnią szkołę podstawową specjalną obejmującą strukturą organizacyjną część klas tej szkoły;
 • przekształcenie gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi w:
  • a) 8-letnią szkołę podstawową albo 8-letnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi,
  • b) liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne lub liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi,
  • c) technikum, technikum dwujęzyczne lub technikum z oddziałami dwujęzycznymi;
 • przekształcenie gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi w:
  • a) 8-letnią szkołę podstawową albo 8-letnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi,
  • b) liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi,
  • c) technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
  • d) branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi;
 • przekształcenie gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi w:
  • a) 8-letnią szkołę podstawową, 8-letnią szkołę podstawową sportową, 8-letnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo 8-letnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • b) liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • c) technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
  • d) branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

(art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

 1. Szkoła innego typu, do której włączono dotychczasowe gimnazjum, zachowuje swoje imię w przypadku, gdy następuje:
  • 1) włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej,
  • 2)  włączenie gimnazjum do dotychczasowych:
   • a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
   • b) 4-letniego technikum;
  • 3)  włączenie gimnazjum do:
   • a) 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
   • b) 5-letniego technikum,
   • c) branżowej szkoły I stopnia;
  • 4)  włączenie gimnazjum dla dorosłych do:
   • a) szkoły podstawowej dla dorosłych,
   • b) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
  • 5)  włączenie gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi do:
   • a) 8-letniej szkoły podstawowej lub 8-letniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi,
   • b) liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego lub liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi,
   • c) technikum, technikum dwujęzycznego lub technikum z oddziałami dwujęzycznymi;
  • 6)  włączenie gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi do:
   • a) 8-letniej szkoły podstawowej albo 8-letniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi,
   • b) liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi,
   • c) technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
   • d) branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi;
  • 7)  włączenie gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi do:
   • a) 8-letniej szkoły podstawowej, 8-letniej szkoły podstawowej sportowej, 8-letniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo 8-letniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
   • b) liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
   • c) technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,
   • d) branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

(art. 129, art. 182 i art. 201 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Zespoły Szkół

 1. W przypadku:
  • 1)  zespołu publicznych szkół składającego się z 6-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum, który staje się 8-letnią szkołą podstawową,
  • 2)  zespołu publicznych szkół składającego się z gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego, który staje się 4-letnim liceum ogólnokształcącym,
  • 3)  zespołu publicznych szkół składającego się z gimnazjum i technikum, który staje się 5-letnim technikum,
  • 4)  zespołu publicznych szkół składającego się z gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, który staje się branżową szkołą I stopnia

– szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącemu, technikum i branżowej szkole I stopnia, imię wskazuje organ prowadzący spośród imienia zespołu szkół lub imion szkół wchodzących w skład tego zespołu (art. 191, art. 193 i art.196 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

 1. W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół składającego się z co najmniej 3 szkół, do imion tych szkół wchodzących w skład zespołu stosuje się przepisy dotyczące zachowywania imion, takie jak w przypadku zachowywania imion przez samodzielne szkoły publiczne (określone w § 21 ust. 1–6 projektu rozporządzenia).

Zamiana imienia, uchylenie nadania imienia.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono także przepis przesądzający, w jaki sposób można dokonać zmiany lub uchylenia imienia nadanego przez organ prowadzący.

 • 2 ust. 9 projektu rozporządzenia stanowi, że do zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu przepisy § 2 ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że procedura przy uchyleniu nadania lub zmianie imienia (patrona) szkoły będzie taka sama jak przy nadawaniu imienia szkole, tzn. imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.