Kategoria: BIP: Prowadzone rejestry

14 grudnia 2016

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Reje­str zarzą­dzeń Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty. Reje­str skarg i wnio­sków. Reje­str upo­waż­nień i peł­no­moc­nic­tw. Reje­str dele­ga­cji pra­cow­ni­ków. Reje­str pra­cow­ni­ków odcho­dzą­cy­ch na eme­ry­tu­rę. Reje­str pie­czę­ci. Książ­ka środ­ków trwa­ły­ch. Książ­ka inwen­ta­rzo­wa. Książ­ka dru­ków ści­słe­go zara­cho­wa­nia. Książ­ka wyj­ść służ­bo­wy­ch i pry­wat­ny­ch pra­cow­ni­ków. Księ­ga kon­tro­li zewnętrz­ny­ch. Dzien­ni­ki kore­spon­den­cyj­ne. Ewi­den­cja aktów nada­nia stop­nia nauczy­cie­la dyplo­mo­wa­ne­go. Ewi­den­cja nad­zo­ro­wa­ny­ch szkół i pla­có­wek. Ewi­den­cja […]