Kategoria: Projekty, programy, akcje organizowane przez zewnętrzne organizacje

20 lutego 2017

Bezpłatny projekt „Uniwersytet Odkrywczego Sześciolatka”

Uni­wer­sy­tet Dzie­cię­cy UJK w Kiel­ca­ch zapra­sza dzie­ci sze­ścio­let­nie do uczest­nic­twa w bez­płat­nym pro­jek­cie „Uni­wer­sy­tet Odkryw­cze­go Sze­ścio­lat­ka” finan­so­wa­nym ze środ­ków MNi­SW w rama­ch pro­gra­mu: „Uni­wer­sy­tet Mło­de­go Odkryw­cy”, któ­ry trwa od. 25.02.2017 do 10.06.2017. Rekru­ta­cja elek­tro­nicz­na od 06.02.2017 (do wyczer­pa­nia miej­sc – limit miej­sc: 80 osób) przez stro­nę: http://dzieciecy.ujk.edu.pl/uniwersytetodkrywczegoszesciolatka/rekrutacja/ Wszel­kie infor­ma­cje, ter­mi­ny zjaz­dów, tema­ty­ka zajęć są dostęp­ne […]

20 lutego 2017

Kampania informacyjna popularyzująca funkcjonowanie numeru alarmowego 112 oraz zasady prawidłowego korzystania z tego numeru

Wydział Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go Kujaw­sko-Pomor­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Byd­gosz­czy roz­po­czął w 2016 r. kam­pa­nię infor­ma­cyj­ną popu­la­ry­zu­ją­cą funk­cjo­no­wa­nie nume­ru alar­mo­we­go 112 oraz zasa­dy pra­wi­dło­we­go korzy­sta­nia z tego nume­ru. Celem kam­pa­nii jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej w przed­mio­to­wym zakre­sie, w szcze­gól­no­ści wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, a tak­że ogra­ni­cze­nie ska­li nega­tyw­ny­ch zacho­wań obej­mu­ją­cy­ch fał­szy­we i bez­za­sad­ne zgło­sze­nia, któ­re sku­tecz­nie blo­ku­ją […]

17 lutego 2017

Nauczyciel Kraju Ojczystego

„Świat taki­ch nauczy­cie­li chwa­lił i chwa­li, któ­rzy ucząc cho­dzi­li, a cho­dząc naucza­li” (Józef Mina­so­wi­cz) Nauczy­ciel Kra­ju Ojczy­ste­go to wyróż­nie­nie hono­ro­we w posta­ci tytu­łu i meda­lu, nada­wa­ne przez Zarząd Głów­ny  Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Tury­stycz­no-Kra­jo­znaw­cze­go  w uzna­niu szcze­gól­ny­ch  zasług  zwią­za­ny­ch  z  pro­wa­dze­niem  sys­te­ma­tycz­nej  mini­mum 10-let­niej pra­cy zwią­za­nej z upo­wszech­nia­niem tury­sty­ki i kra­jo­znaw­stwa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży. Nauczy­ciel Kra­ju Ojczy­ste­go to nauczy­ciel, któ­ry przy­bli­ża […]

17 lutego 2017

Koncert „Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci”

28 lute­go 2017 r. w Kie­lec­kim Cen­trum Kul­tu­ry odbę­dzie się kon­cert zaty­tu­ło­wa­ny „Waszej Pamię­ci Żoł­nie­rze Wyklę­ci”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Dele­ga­tu­ra Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej w Kiel­ca­ch we współ­pra­cy ze Sto­wa­rzy­sze­niem PASSIONART. Kon­cert jest inte­gral­ną czę­ścią obcho­dów Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­ty­ch”. Wyda­rze­nie jest for­mą przy­po­mnie­nia o nie­złom­no­ści i odwa­dze pol­ski­ch żoł­nie­rzy pod­zie­mia anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go i nie­pod­le­gło­ścio­we­go a […]

10 lutego 2017

Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

O dofi­nan­so­wa­nie posił­ków przez Pol­ską Fun­da­cję Pomo­cy Dzie­ciom „Maciuś” mogą ubie­gać się tym razem szko­ły pod­sta­wo­we i gim­na­zja. Celem pro­jek­tu jest obej­mo­wa­nie doży­wia­niem dzie­ci, któ­re ze wzglę­du na trud­ną sytu­ację mate­rial­ną powin­ny otrzy­my­wać bez­płat­ne posił­ki. Insty­tu­cje chcą­ce wystą­pić o środ­ki na doży­wia­nie dzie­ci mogą to uczy­nić tyl­ko za pomo­cą wnio­sku dostęp­ne­go na stro­nie fun­da­cji. For­mu­la­rze moż­na uzy­skać […]

10 lutego 2017

Wernisaż wystawy fotografii autorstwa Kamila Olechwirowicza pt. „Złote Jabłko” 

15 lute­go 2017 roku o godz. 18 w sie­dzi­bie Mazo­wiec­kie­go Insty­tu­tu Kul­tu­ry przy ul. Elek­to­ral­nej 12 w War­sza­wie, odbę­dzie się czwar­ta i ostat­nia w Pol­sce odsło­na wysta­wy foto­gra­fii „Zło­te Jabł­ko” Kami­la Ole­chwi­ro­wi­cza, mło­de­go dobrze zapo­wia­da­ją­ce­go się arty­sty. Tym razem zdję­cia zosta­ły pod­da­ne audio­de­skryp­cji i wysta­wa będzie dostęp­na dla osób nie­wi­do­my­ch i sła­bo­wi­dzą­cy­ch. Za pomo­cą nagrań […]

10 lutego 2017

Zaproszenie do programów Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fun­da­cja CEO pro­wa­dzi warsz­ta­ty i kur­sy dla dyrek­to­rów, nauczy­cie­li i uczniów, orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje, two­rzy i udo­stęp­nia w inter­ne­cie mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne. Fun­da­cja CEO jest orga­ni­za­cją pożyt­ku publicz­ne­go. Co roku pro­po­nu­je szko­łom kil­ka­na­ście pro­gra­mów edu­ka­cyj­ny­ch z róż­ny­ch obsza­rów. Aktu­al­ne pro­gra­my: Weź Odde­ch – szko­le­nia, jak sku­tecz­nie zaan­ga­żo­wać mło­dzież do dzia­łań na temat czy­sto­ści powie­trza w ich miej­sco­wo­ści Stu­dia […]

10 lutego 2017

VI konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”

  Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia ogła­sza VI edy­cję kon­kur­su na dofi­nan­so­wa­nie przed­się­wzięć podej­mo­wa­ny­ch na rze­cz dia­lo­gu i poro­zu­mie­nia w sto­sun­ka­ch pol­sko-rosyj­ski­ch „Pol­sko-Rosyj­ska Wymia­na Mło­dzie­ży 2017”. Bedą wspie­ra­ne i finan­so­wa­ne pro­jek­ty, któ­ry­ch inte­gral­ną czę­ścią są ele­men­ty edu­ka­cyj­ne, przy­bli­ża­ją­ce wie­dzę o współ­cze­snej Pol­sce i Rosji oraz pogłę­bia­ją­ce wie­dzę o histo­rii i kul­tu­rze obu naro­dów. Wnio­ski moż­na skła­dać […]

10 lutego 2017

Bezpłatny program Szkoła Dialogu

Forum Dia­lo­gu infor­mu­je, że roz­po­czy­na rekru­ta­cję szkół do bez­płat­ne­go pro­gra­mu Szko­ła Dia­lo­gu. Celem pro­gra­mu jest posze­rza­nie wie­dzy na temat wie­lo­wie­ko­wej obec­no­ści Żydów w Pol­sce oraz ich wkła­du w roz­wój spo­łecz­ny, kul­tu­ral­ny i gospo­dar­czy nasze­go kra­ju. Pro­jekt kie­ro­wa­ny jest do gim­na­zja­li­stów i uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch, któ­rzy samo­dziel­ne odkry­wa­ją i upa­mięt­nia­ją histo­rię przed­wo­jen­nej spo­łecz­no­ści żydow­skiej w swo­jej […]

10 lutego 2017

Zapisy dla nauczycieli na bezpłatne, multimedialne scenariusze zajęć

Rusza­ją zapi­sy na naj­now­szą edy­cję sce­na­riu­szy zajęć „Wiem. Czu­ję… Poma­gam!” przy­go­to­wa­ną przez Kul­czyk Foun­da­tion. Zada­nie prze­zna­czo­ne dla nauczy­cie­li, ale i ODN-ów, biblio­tek czy ośrod­ków aka­de­mic­ki­ch. Pro­jekt objął hono­ro­wym patro­na­tem Rzecz­nik Praw Dziec­ka. Wystar­czy zgło­sić akces i wypeł­nić for­mu­la­rz, a mul­ti­me­dial­ne sce­na­riu­sze wkrót­ce przyj­dą pocz­tą. Sam mate­riał oraz wysył­ka są cał­ko­wi­cie bez­płat­ne ponie­waż rze­cz doty­czy pro­gra­mu […]