Kategoria: Projekty, programy, akcje organizowane przez zewnętrzne organizacje

16 stycznia 2017

II edycja klasówka powstańczej 2017

Dyrek­to­rzy Szkół Gim­na­zjal­ny­ch i Ponad­gim­na­zjal­ny­ch Zapra­sza­my uczniów do II edy­cji kla­sów­ki powstań­czej, zapla­no­wa­nej na 20 mar­ca 2017 roku. Szcze­gó­ły poni­żej.   Załącz­ni­ki Kla­sów­ka powstan­cza str. 2 Data: 2017-01-16, roz­miar: 345 KB Kla­sów­ka powstań­cza str. 1 Data: 2017-01-16, roz­miar: 495 KB Pobie­rz wszyst­kie pli­ki

13 stycznia 2017

„Cicho” z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Tele­wi­zja Pol­ska S.A. wró­ci­ła  z kolej­nym sezo­nem  Inter­ne­to­we­go Teatru TVP dla szkół. Wspól­nie z Teatrem Dzie­ci Zagłę­bia w Będzi­nie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia spek­ta­klu „Cicho”. Opró­cz zgro­ma­dzo­nej w teatrze widow­ni, to wyjąt­ko­we przed­sta­wie­nie w wyko­na­niu ślą­ski­ch akto­rów, zoba­czą  na żywo ucznio­wie w wie­lu szko­ła­ch w całej Pol­sce. Będzie to moż­li­we dzię­ki reali­zo­wa­ne­mu przez Tele­wi­zję Pol­ską […]

10 stycznia 2017

Projekt edukacyjny „Kamienie Pamięci – «Życie za Życie»” na rok szkolny 2016/2017

Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej, we współ­pra­cy z Muzeum Pola­ków Ratu­ją­cy­ch Żydów pod­czas II woj­ny świa­to­wej im. Rodzi­ny Ulmów w Mar­ko­wej, orga­ni­zu­je pro­jekt edu­ka­cyj­ny pt. Kamie­nie Pamię­ci – „Życie za życie”. Ideą pro­jek­tu jest upa­mięt­nie­nie osób, któ­re dzię­ki swo­jej hero­icz­nej posta­wie zasłu­ży­ły na szcze­gól­ne miej­sce w histo­rii. Zachę­ca­my do odszu­ka­nia lokal­ny­ch boha­te­rów i przy­wró­ce­nia ich zbio­ro­wej pamię­ci. Tego­rocz­na […]

9 stycznia 2017

Trwa przyjmowanie abstraktów na Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Muzeum Histo­rii Żydów Pol­ski­ch POLIN zapra­sza na Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres Praw Dziec­ka, upa­mięt­nia­ją­cy 75-lecie ostat­niej dro­gi Janu­sza Kor­cza­ka, Ste­fa­nii Wil­czyń­skej oraz dzie­ci. Kon­gres odbę­dzie się w dnia­ch 13–15 wrze­śnia 2017 w Muzeum Histo­rii Żydów Pol­ski­ch POLIN. Już teraz mogą Pań­stwo zgła­szać pomy­sły abs­trak­ty wykła­dów, pre­zen­ta­cji i warsz­ta­tów, któ­re mogą Pań­stwo popro­wa­dzić. Osta­tecz­ny ter­min ich prze­sy­ła­nia to 20 stycz­nia 2017. Kon­gres […]

2 stycznia 2017

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Głów­ny Inspek­to­rat Sani­tar­ny reali­zu­je pro­gram edu­ka­cyj­ny skie­ro­wa­ny do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch pt. „ARS, czy­li jak dbać o miło­ść?”. Pro­gram ten został opra­co­wa­ny w rama­ch Pro­jek­tu „Pro­fi­lak­tycz­ny pro­gram w zakre­sie prze­ciw­dzia­ła­nia uza­leż­nie­niu od alko­ho­lu, tyto­niu i inny­ch środ­ków psy­cho­ak­tyw­ny­ch” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Szwaj­car­sko-Pol­skie­go Pro­gra­mu Współ­pra­cy.

14 grudnia 2016

Kampania informacyjno-edukacyjna „Psychoterapia jest dla ludzi”

Łódz­ka Fun­da­cja Psy­cho­te­ra­pii w okre­sie 17.11–31.12.2016 r. pro­wa­dzi ogól­no­pol­ską kam­pa­nię infor­ma­cyj­no-edu­ka­cyj­ną pod hasłem „Psy­cho­te­ra­pia jest dla ludzi”.  Jej głów­nym celem jest wzro­st świa­do­mo­ści spo­łecz­nej w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki zdro­wia psy­chicz­ne­go oraz prze­ciw­dzia­ła­nie sek­su­ali­za­cji dzie­ci i mło­dzie­ży. Waż­nym ele­men­tem kam­pa­nii jest pod­nie­sie­nie wie­dzy Pola­ków na temat psy­cho­te­ra­pii jako sku­tecz­nej meto­dy pro­fi­lak­ty­ki zdro­wia psy­chicz­ne­go i fizycz­ne­go oraz meto­dy lecze­nia zabu­rzeń natu­ry psy­chicz­nej, fizycz­nej […]

14 grudnia 2016

Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

W dnia­ch 1–31 stycz­nia 2017 FWPN przyj­mo­wać będzie wnio­ski na pro­jek­ty w prio­ry­te­cie Edu­ka­cja. O dofi­nan­so­wa­nie w rama­ch kon­kur­su mogą ubie­gać się pro­jek­ty pol­sko-nie­miec­kie: pod­no­szą­ce jako­ść dwu- lub wie­lo­stron­ny­ch rela­cji poprzez pogłę­bie­nie wie­dzy na wybra­ne tema­ty (w tym spe­cja­li­stycz­ne i histo­rycz­ne); pod­no­szą­ce kom­pe­ten­cje języ­ko­we i wie­dzę o kra­ju sąsia­da; słu­żą­ce dosko­na­le­niu zawo­do­we­mu i spe­cja­li­stycz­ne­mu; doty­czą­ce edu­ka­cji […]

14 grudnia 2016

Rozpoczęła się 7 edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

Roz­po­czę­ła się kolej­na edy­cja pro­gra­mu „Żyj smacz­nie i zdro­wo” – akcji edu­ka­cyj­nej pro­mu­ją­cej wła­ści­we nawy­ki żywie­nio­we oraz zdro­wy styl życia wśród gim­na­zja­li­stów. W tego­rocz­nej edy­cji nauczy­cie­le i ucznio­wie będą mogli zgłę­bić tema­ty mód żywie­nio­wy­ch oraz bez­pie­czeń­stwa w kuch­ni i dobry­ch manier przy sto­le. Podą­ża­jąc za swo­imi ido­la­mi, gim­na­zja­li­ści czę­sto roz­po­czy­na­ją mod­ne die­ty i restryk­cyj­ne ogra­ni­cze­nia […]

12 grudnia 2016

Ogólnopolska Noc Biologów – 13 stycznia 2017

 Ogól­no­pol­ska Noc Bio­lo­gów  zapra­sza 13 stycz­nia 2017 r. od godz. 17:00 do Insty­tu­tu Bio­lo­gii (Wydział Mate­ma­tycz­no-Przy­rod­ni­czy, Uni­wer­sy­tet Jana Kocha­now­skie­go w Kiel­ca­ch, ul. Świę­to­krzy­ska 15). Zapew­nia­my, że na tę jed­ną Noc każ­dy będzie mógł stać się naukow­cem, przy­rod­ni­kiem, a nawet detek­ty­wem.  W Noc Bio­lo­gów m.in. z bli­ska pozna­my tajem­ni­ce naszy­ch pta­ków, nauczy­my roz­po­zna­wać się świę­to­krzy­skie drze­wa,  dowie­my się co kry­je tajem­ni­czy świat roślin­ny­ch związ­ków, […]

12 grudnia 2016

Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół

Archi­wum Pań­stwo­we w Opo­lu pre­zen­tu­je mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne, któ­re powsta­ły w rama­ch pro­jek­tu „Śla­da­mi św. Woj­cie­cha w Opo­lu. Od chrzciel­ni­cy do doku­men­tu”, reali­zo­wa­ne­go przez Archi­wum Pań­stwo­we w Opo­lu przy wspar­ciu finan­so­wym Naczel­nej Dyrek­cji Archi­wów Pań­stwo­wy­ch w War­sza­wie pod patro­na­tem Bisku­pa Die­ce­zji Opol­skiej, Pre­zy­den­ta Mia­sta Opo­la oraz Opol­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty. Do udzia­łu w pro­jek­cie zosta­li zapro­sze­ni histo­ry­cy z […]