Kategoria: Program Erasmus+

27 stycznia 2017

 Erasmus+Bus – możliwość zaproszenia ekspertów Programu Erasmus+ do swojej miejscowości

Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zachę­ca do sko­rzy­sta­nia z moż­li­wo­ści zapro­sze­nia eks­per­tów Naro­do­wej Agen­cji Pro­gra­mu Era­smus+ do swo­jej miej­sco­wo­ści, w tym celu nale­ży zapo­znać się z infor­ma­cją znaj­du­ją­cą się na TUTAJ. Infor­ma­cja ta kie­ro­wa­na jest do szkół, biblio­tek, domów kul­tu­ry, orga­ni­za­cji kształ­ce­nia zawo­do­we­go, kadry edu­ka­cji doro­sły­ch, przed­sta­wi­cie­li samo­rzą­dów, orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cy­ch w sek­to­rze mło­dzie­ży, nie­ko­mer­cyj­ny­ch insty­tu­cji i […]

10 stycznia 2017

Spotkanie Informacyjne Programu Erasmus+ sektor: Edukacja Szkolna w województwie świętokrzyskim.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 16.01.2017r. (ponie­dzia­łek) o godz. 12.00. – 17.00 w Świę­to­krzy­skim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Kiel­ca­ch, ul. Mar­szał­ka J. Pił­sud­skie­go 42, sala kon­fe­ren­cyj­na nr 16. Szcze­gól­nie zapra­sza­my przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji skła­da­ją­cy­ch wnio­ski do akcji KA1 i KA2 w roku 2017. HARMONOGRAM SPOTKANIA Reje­stra­cja uczest­ni­ków. Pro­gram Era­smus+ (Akcja KA1 i KA2) róż­ne moż­li­wo­ści apli­ko­wa­nia. Prio­ry­te­ty. Part­ne­rzy do współ­pra­cy. […]

30 listopada 2016

Drugi rezultat intelektualny projektu realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w partnerstwie z NMOW w Węgrzynowie

W pro­jek­cie, któ­ry reali­zu­je Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch w part­ner­stwie z NMOW w Węgrzy­no­wie powstał dru­gi  rezul­tat inte­lek­tu­al­ny. W rama­ch pro­jek­tu „Roz­wi­ja­jąc kom­pe­ten­cje kadry peda­go­gicz­nej, roz­wi­ja­my kre­atyw­no­ść dzie­ci i mło­dzie­ży” powstał Pro­gram „Indy­wi­du­ali­za­cja pra­cy – szan­są na kom­plek­so­we wspar­cie edu­ka­cyj­ne i spo­łecz­ne dzie­ci i mło­dzie­ży.” Zachę­ca­my do wyko­rzy­sty­wa­nia zamiesz­czo­ny­ch mate­ria­łów w pra­cy z ucznia­mi ale też […]

23 listopada 2016

Spotkanie informacyjne (Last Call) Programu Erasmus+ sektor: Edukacja Szkolna w województwie świętokrzyskim

Spo­tka­nie (ostat­nie w tym roku) odbę­dzie się 30.11.2016r. (śro­da) o godz. 12.00. – 17.00 w Świę­to­krzy­skim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Kiel­ca­ch, ul. Mar­szał­ka J. Pił­sud­skie­go 42, sala kon­fe­ren­cyj­na nr 16. Spo­tka­nie skie­ro­wa­ne jest do dyrek­to­rów i nauczy­cie­li przed­szko­li, szkół pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zjów, szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch, szkół arty­stycz­ny­ch oraz przed­sta­wi­cie­li jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go i wszyst­ki­ch inny­ch insty­tu­cji edu­ka­cyj­ny­ch upraw­nio­ny­ch i […]

16 listopada 2016

Ostatnie spotkanie informacyjne Erasmus+ sektor: Edukacja Szkolna

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne Pro­gra­mu Era­smus+ sek­tor: Edu­ka­cja Szkol­na w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim. Spo­tka­nie odbę­dzie się 30.11.2016r. (wto­rek) w godz. 12.00 – 17.00 w Świę­to­krzy­skim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Kiel­ca­ch, ul. Mar­szał­ka J. Pił­sud­skie­go 42, sala kon­fe­ren­cyj­na nr 16. Spo­tka­nie skie­ro­wa­ne jest do dyrek­to­rów i nauczy­cie­li przed­szko­li, szkół pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zjów, […]

4 listopada 2016

Spotkanie Informacyjne Erasmus+ sektor: Edukacja Szkolna

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne Pro­gra­mu Era­smus+ sek­tor: Edu­ka­cja Szkol­na w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim. Spo­tka­nie odbę­dzie się 08.11.2016r. (wto­rek) w godz. 12.00 – 17.00 w Świę­to­krzy­skim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Kiel­ca­ch, ul. Mar­szał­ka J. Pił­sud­skie­go 42, sala kon­fe­ren­cyj­na nr 16. Spo­tka­nie skie­ro­wa­ne jest do dyrek­to­rów i nauczy­cie­li przed­szko­li, szkół pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zjów, szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch, szkół arty­stycz­ny­ch […]

4 października 2016

Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich w Sobkowie

W dnia­ch 6–12 paź­dzier­ni­ka w Zam­ku Rycer­skim w Sob­ko­wie odbę­dzie się orga­ni­zo­wa­ne przez Pol­ską Fun­da­cję im. Rober­ta Schu­ma­na spo­tka­nie Klu­bów Euro­pej­ski­ch z róż­ny­ch mia­st Pol­ski, do któ­ry­ch dołą­czą w tym roku tak­że klu­by z Łotwy i Por­tu­ga­li. To już dwu­na­sty raz, kie­dy nauczy­cie­li i ucznio­wie dzia­ła­ją­cy w Klu­ba­ch Euro­pej­ski­ch spo­tka­ją się, aby podzie­lić się swo­imi […]

23 sierpnia 2016

Rezultaty intelektualne projektu realizowanego przez MOW w Węgrzynowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach

W pro­jek­cie, któ­ry reali­zu­je­my powstał już pierw­szy rezul­tat inte­lek­tu­al­ny. Pro­gram szko­le­nia kadry „Coaching meto­dą wspie­ra­nia roz­wo­ju dzie­ci i mło­dzie­ży”. Zachę­ca­my wszyst­ki­ch do wyko­rzy­sta­nia pro­gra­mu w swo­ich szko­ła­ch, pla­ców­ka­ch i inny­ch insty­tu­cja­ch, pra­cu­ją­cy­ch z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Goto­we sce­na­riu­sze i narzę­dzia zajęć uła­twią imple­men­ta­cję pro­gra­mu. Moż­na go z powo­dze­niem wyko­rzy­stać dla roz­wo­ju wła­snej szko­ły, pla­ców­ki, każ­dej […]

27 lipca 2016

Wyróżnienie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”

Sza­now­ni Pań­stwo, infor­mu­ję, że 3 czerw­ca 2016 r. Tech­ni­kum nr 3 i ZSZ nr 3 im. D. Sie­dzi­ków­ny „Inki” w Zespo­le Szkół Prze­my­słu Spo­żyw­cze­go w Kiel­ca­ch zosta­ło wyróż­nio­ne w kon­kur­sie „Szko­ła zawo­do­wa naj­wyż­szej jako­ści” 2016 za pro­jekt „Human Libra­ry – Żywa Biblio­te­ka Kiel­ce”. Kon­kurs na naj­lep­sze prak­ty­ki szkół zawo­do­wy­ch w zakre­sie zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia, zor­ga­ni­zo­wa­ny został w […]

3 czerwca 2016

The second Erasmus+ project meeting of Kuratorium Oświaty in Kielce

The second inter­na­tio­nal meeting of all part­ners invo­lved in the pro­ject „By deve­lo­ping com­pe­ten­cies of teaching staff, we deve­lop the cre­ati­vi­ty in chil­dren and youth” took pla­ce betwe­en 16th and 20th of May 2016 in War­saw (Poland). The meeting was orga­ni­zed by the pro­ject leader: the Non-public Youth Edu­ca­tio­nal Cen­tre in Węgrzy­nów and was atten­ded […]