Kategoria: Profesor Oświaty

4 stycznia 2017

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2017

Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty infor­mu­je zain­te­re­so­wa­ny­ch nauczy­cie­li, iż wnio­ski o nada­nie tytu­łu Hono­ro­we­go Pro­fe­so­ra Oświa­ty nale­ży skła­dać do dnia 28 lute­go 2017 roku w sekre­ta­ria­cie Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch: 25–516 Kiel­ce, al. IX Wie­ków Kielc 3 w dwó­ch egzem­pla­rza­ch w wer­sji papie­ro­wej oraz prze­słać wnio­sek w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres maciej.dlugosz@kuratorium.kielce.pl. Tytuł hono­ro­wy pro­fe­so­ra oświa­ty może być […]

9 lutego 2016

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2016

Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty infor­mu­je zain­te­re­so­wa­ny­ch nauczy­cie­li, iż wnio­ski o nada­nie tytu­łu Hono­ro­we­go Pro­fe­so­ra Oświa­ty nale­ży skła­dać do dnia 7 mar­ca 2016 roku w sekre­ta­ria­cie Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch: 25–516 Kiel­ce, al. IX Wie­ków Kielc 3 w dwó­ch egzem­pla­rza­ch w wer­sji papie­ro­wej oraz prze­słać wnio­sek w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres: piotr.lojek@kuratorium.kielce.pl. Tytuł hono­ro­wy pro­fe­so­ra oświa­ty może […]

16 października 2014

Beata Zyngier odebrała tytuł profesora oświaty

Uro­czy­sto­ść odby­ła się 14.10.2014.w Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w War­sza­wie. Dzię­ku­ję za trud i misję. Miej­cie zdro­wie do tego, co robi­cie. Miej­cie mnó­stwo deter­mi­na­cji w sobie, ale też pamię­taj­cie o tym, że od tego jak trak­tu­je­cie tych mło­dy­ch ludzi, cze­go ich nauczy­cie, zale­ży to cze­go oni potem w swo­im doro­słym życiu, będą uczyć swo­je dzie­ci, […]

30 stycznia 2014

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2014

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół, pla­có­wek Orga­ny pro­wa­dzą­ce w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Uprzej­mie infor­mu­ję, iż wnio­ski o nada­nie tytu­łu Hono­ro­we­go Pro­fe­so­ra Oświa­ty moż­na skła­dać w dwó­ch egzem­pla­rza­ch w wer­sji papie­ro­wej oraz w wer­sji elek­tro­nicz­nej w Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 7 mar­ca 2014 roku w sekre­ta­ria­cie Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch: 25–516 Kiel­ce, al. […]

18 lutego 2013

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2013

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół, pla­có­wek, Orga­ny pro­wa­dzą­ce w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Uprzej­mie infor­mu­ję, iż wnio­ski o nada­nie tytu­łu Hono­ro­we­go Pro­fe­so­ra Oświa­ty moż­na skła­dać w dwó­ch egzem­pla­rza­ch w Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 8 mar­ca 2013 roku w sekre­ta­ria­cie Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch: 25–516 Kiel­ce, al. IX Wie­ków Kielc 3.  Przy­po­mi­nam, że zgod­nie z […]

23 stycznia 2013

Roman Chyła – Honorowy Profesor Oświaty w roku 2012

Roman Chy­ła – nauczy­ciel Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka i Kato­lic­kie­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Świę­tej Jadwi­gi Kró­lo­wej w San­do­mie­rzu. Pierw­szy pro­fe­sor oświa­ty z San­do­mie­rza jest rodo­wi­tym miesz­kań­cem kró­lew­skie­go gro­du nad Wisłą i absol­wen­tem kie­run­ku histo­ria na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym w Kra­ko­wie. Ukoń­czył rów­nież stu­dia pody­plo­mo­we w zakre­sie języ­ka pol­skie­go, wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie i kul­tu­ry […]

23 stycznia 2013

Aleksander Staniszew – Honorowy Profesor Oświaty w roku 2009

Alek­san­der Sta­ni­szew – nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Hugo­na Koł­łą­ta­ja w Piń­czo­wie otrzy­mał w roku 2009 tytuł pro­fe­so­ra oświa­ty. Uro­dził się w sto­li­cy Buł­ga­rii – Sofii. Absol­went Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie, Stu­dium Peda­go­gicz­ne­go i kil­ku kie­run­ków stu­diów pody­plo­mo­wy­ch. W roku 2008 uzy­skał tytuł nauko­wy dok­to­ra. Posia­da­cz naj­wyż­sze­go w Euro­pie Cen­tral­nej i Wschod­niej stop­nia […]

23 stycznia 2013

Grażyna Tatka – Honorowy Profesor Oświaty w roku 2008

W 2008 roku tytu­ły hono­ro­we­go pro­fe­so­ra oświa­ty zosta­ły przy­zna­ne po raz pierw­szy. Wyróż­nio­no 10 nauczy­cie­li. Wśród nich zna­la­zła się Gra­ży­na Tat­ka – nauczy­ciel przed­mio­tu rachun­ko­wo­ść w Zespo­le Szkół Eko­no­micz­ny­ch im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Kiel­ca­ch oraz adiunkt w Wyż­szej Szko­le Eko­no­mii i Pra­wa im. prof. Edwar­da Lipiń­skie­go w Kiel­ca­ch. Gra­ży­na Tat­ka jest nauczy­cie­lem od 29 lat. […]