Kategoria: Procedury postępowania

4 lipca 2014

Letni wypoczynek – organizowanie, przebieg i kontrola wypoczynku – przydatne linki

PRZED WAKACJAMI – CO WARTO WIEDZIEĆ? – Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej http://www.wypoczynek.men.gov.pl/ Tu znaj­dzie­my: „Porad­nik Bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku” http://wypoczynek.men.gov.pl/images/stories/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku.pdf Jak bez­piecz­nie wypo­czy­wać? http://www.wypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=1 Grę edu­ka­cyj­ną http://wypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=17 Przed waka­cja­mi – co war­to wie­dzieć? – Urząd Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11063 Rodzic, aby czuć się spo­koj­nym o bez­pie­czeń­stwo swo­je­go dziec­ka w cza­sie let­nie­go wyjaz­du może spraw­dzić orga­ni­za­to­ra w spe­cjal­nie […]

9 marca 2013

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 13 wrze­śnia 2011 r. w spra­wie pro­ce­du­ry „Nie­bie­skie Kar­ty” oraz wzo­rów for­mu­la­rzy „Nie­bie­ska Kar­ta”

14 stycznia 2009

Rządowe programy w zakresie profilaktyki

p(n). Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch i Wycho­waw­czy­ch Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch przy­po­mi­na, że obo­wią­zu­ją pro­gra­my rzą­do­we, któ­re nale­ży uwzględ­niać w zada­nia­ch wycho­waw­czy­ch i pro­fi­lak­tycz­ny­ch pla­ców­ki oraz szko­ły. Jed­no­cze­śnie zwra­ca­my się z proś­bą o nad­sy­ła­nie na adres Kura­to­rium Oświa­ty listow­nie lub elek­tro­nicz­nie cie­ka­wy­ch ini­cja­tyw podej­mo­wa­ny­ch zadań w rama­ch tych pro­gra­mów. W załą­cze­niu adre­sy do pro­gra­mów: […]

30 grudnia 2008

Rządowy program na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Uchwa­ła Nr 172/2008 Rady Mini­strów z dnia 19 sierp­nia 2008 r. w spra­wie przy­ję­cia Rzą­do­we­go pro­gra­mu na lata 2008 – 2013 „Bez­piecz­na i przy­ja­zna szko­ła”: Tre­ść uchwa­ły – 51 KB Tre­ść załącz­ni­ka – 160 KB Tre­ść uza­sad­nie­nia – 42 KB Har­mo­no­gram reali­za­cji pro­gra­mu w 2008 r. – 68 KB