Kategoria: Prawa rodziców i dzieci

4 listopada 2016

Podsumowanie konferencji dla przedstawicieli rad rodziców

W dniu 28 paź­dzier­ni­ka 2016 r. Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch we współ­pra­cy z Fun­da­cją „Rodzi­ce Szko­le” zor­ga­ni­zo­wa­ło kon­fe­ren­cję dla przed­sta­wi­cie­li rad rodzi­ców. Jej celem było upo­wszech­nie­nie wie­dzy doty­czą­cej róż­ny­ch obsza­rów dzia­łal­no­ści rad rodzi­ców ze szcze­gól­nym zwró­ce­niem uwa­gi na ich rolę przy two­rze­niu i reali­za­cji pro­gra­mów wycho­waw­czy­ch szkół, a tak­że zachę­ce­nie śro­do­wi­ska rad rodzi­ców do kon­so­li­da­cji […]

1 lipca 2016

Rzecznik Praw Dziecka o prawie rodziców do uczestniczenia w procesie edukacji dziecka 

Do Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka wpły­wa­ją skar­gi od rodzi­ców, któ­rym – naj­czę­ściej na proś­bę dru­gie­go rodzi­ca – pla­ców­ki oświa­to­we odmó­wi­ły udzie­le­nia infor­ma­cji o dziec­ku, np. o jego postę­pa­ch w nauce i zacho­wa­niu, udzia­łu w wywia­dów­ka­ch czy uro­czy­sto­ścia­ch oko­licz­no­ścio­wy­ch, powo­łu­jąc się na fakt nie­spra­wo­wa­nia przez tego rodzi­ca bez­po­śred­niej opie­ki nad dziec­kiem. Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka uwa­ża, że takie […]

22 czerwca 2016

List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 

Dro­gie Ucze­ni­ce, Dro­dzy Ucznio­wie,  już za kil­ka chwil opu­sto­sze­ją mury Waszy­ch szkół i peł­ni nowej wie­dzy oraz doświad­czeń roz­pocz­nie­cie upra­gnio­ne waka­cje.  Lato wyzwa­la wie­le rado­ści i ener­gii. To okres, w któ­rym Wasze pra­wo do wypo­czyn­ku i cza­su wol­ne­go, gwa­ran­to­wa­ne przez Kon­wen­cję o pra­wa­ch dziec­ka, jest reali­zo­wa­ne w spo­sób szcze­gól­ny. Spę­dza­cie wię­cej niż zazwy­czaj cza­su poza […]

8 września 2015

Szkolne opłaty – rodzicu, to musisz wiedzieć!

Ubez­pie­cze­nie wypad­ko­we NNW nie jest obo­wiąz­ko­we. Szko­ły nie mogą też pobie­rać opłat za m.in. korzy­sta­nie z e-dzien­ni­ka. Wszel­kie opła­ty w szko­le publicz­nej są dobro­wol­ne – war­to o tym pamię­tać w pierw­szy­ch dnia­ch nowe­go roku szkol­ne­go. Spraw­dź za co nie musi­sz pła­cić: W SZKOLE: E-dzien­ni­ki: szko­ły nie mogą pobie­rać opłat od rodzi­ców za korzy­sta­nie z dzien­ni­ka […]

31 sierpnia 2015

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – zanim pójdziemy do szkoły

Uczeń naj­młod­szy Pię­cio­lat­ki w przed­szko­la­ch będą uczyć się obo­wiąz­ko­wo i za dar­mo języ­ka obce­go. Ucznio­wie kla­sy I i II szko­ły pod­sta­wo­wej otrzy­ma­ją bez­płat­nie pod­ręcz­nik „Nasz ele­men­ta­rz” (kla­sa I) i „Nasza szko­ła” (kla­sa II), pod­ręcz­nik lub inny mate­riał edu­ka­cyj­ny do języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go oraz mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we do edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej. Od 1 wrze­śnia 2015 r. dziec­ko 4-let­nie, […]

6 maja 2014

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości dotyczące prawa rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole i przedszkolu

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół i przed­szko­li w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Uprzej­mie pro­szę o zapo­zna­nie się i sto­sow­ne wyko­rzy­sta­nie infor­ma­cji zawar­ty­ch w piśmie Pani Agniesz­ki Kozłow­skiej-Raje­wi­cz, Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du do Spraw Rów­ne­go Trak­to­wa­nia skie­ro­wa­nym do Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie praw rodzi­ców do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o dzie­cia­ch w szko­le i przed­szko­lu. Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty Mał­go­rza­ta Muzoł

26 sierpnia 2009

List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch, Uprzej­mie infor­mu­ję, iż Rzecz­nik Praw Dziec­ka wysto­so­wał list z oka­zji roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2009/2010. Zwró­cił się też z proś­bą o odczy­ta­nie go pod­czas uro­czy­sto­ści zwią­za­ny­ch z z roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go. Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty Mał­go­rza­ta Muzoł

6 stycznia 2009

Koniec kadencji Rady Dzieci i Młodzieży

W dniu 19 grud­nia 2008r zakoń­czy­ła się dwu­let­nia kaden­cja Rady Dzie­ci i Mło­dzie­ży dzia­ła­ją­cej przy Świę­to­krzy­skim Kura­to­rze Oświa­ty. Rada roz­po­czę­ła dzia­łal­no­ść w dniu 6 II 2007 r. W cza­sie kaden­cji odby­ła 4 sesje pro­gra­mo­we w tym deba­tę na temat pro­gra­mu „Zero tole­ran­cji dla prze­mo­cy w szko­le”. W zakre­sie dzia­łal­no­ści samo­rzą­dów uczniow­ski­ch w pla­ców­ka­ch oświa­to­wy­ch Rada […]