Kategoria: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

21 listopada 2016

Zaproszenie na naradę szkoleniową dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy Publicz­ny­ch Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­ny­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Zapra­szam ser­decz­nie na nara­dę szko­le­nio­wą dyrek­to­rów publicz­ny­ch porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch, pod­czas któ­rej omó­wio­ne zosta­ną spra­wy wyda­wa­nia orze­czeń przez zespo­ły orze­ka­ją­ce i ich zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go. Spo­tka­nie odbę­dzie się w dniu 2 grud­nia 2016 r. w Miej­skim Zespo­le Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­ny­ch w Kiel­ca­ch, ul. Urzęd­ni­cza 16. Począ­tek […]

20 maja 2015

Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Infor­ma­cje prze­ka­za­ne przez Ośro­dek Roz­wo­ju Edu­ka­cji (ORE): Do dia­gno­zy ucznia zdol­ne­go w porad­nia­ch psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch mogą zostać wyko­rzy­sta­ne nastę­pu­ją­ce bez­płat­ne narzę­dzia opra­co­wa­ne przez ORE w rama­ch pro­jek­tu pn.: „Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie kom­plek­so­we­go sys­te­mu pra­cy z uczniem zdol­nym”: Test Uzdol­nień Wie­lo­ra­ki­ch dla uczniów klas I-III szko­ły pod­sta­wo­wej do zasto­so­wa­nia przez nauczy­cie­li szkół pod­sta­wo­wy­ch; Test Uzdol­nień Wie­lo­ra­ki­ch dla […]

26 listopada 2013

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniż­szy wykaz jest gene­ro­wa­ny z Reje­stru Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch (RSPO), któ­ry jest nad­zo­ro­wa­ny przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej. Zmia­ny w RSPO mogą być doko­ny­wa­ne jedy­nie przez wła­ści­we tere­no­wo jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go.  Wykaz jest uło­żo­ny alfa­be­tycz­nie wg nazwy jed­nost­ki. Pro­szę klik­nąć poniż­szy przy­ci­sk, aby zoba­czyć wykaz:

4 czerwca 2009

Ogólnopolskie badania ankietowe na temat zasobów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Dyrek­to­rzy Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­ny­ch Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dnia­ch 04–22.06.2009 r. Depar­ta­ment Zwięk­sza­nia Szans Edu­ka­cyj­ny­ch we współ­pra­cy z Cen­trum Meto­dycz­nym Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej pro­wa­dzi ogól­no­pol­skie bada­nia ankie­to­we na temat zaso­bów porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch. Ankie­ty zosta­ną wysła­ne przez CMPPP do porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­ch dro­gą e-mailo­wą. Wypeł­nio­ną ankie­tę pro­si­my prze­słać do dnia 22 czerw­ca 2009 r. wyłącz­nie pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: […]

2 września 2004

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży (wyjaśnienia)

Pomoc psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną dzie­ciom i mło­dzie­ży świad­czą porad­nie psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ne, przed­szko­la, szko­ły i pla­ców­ki w opar­ciu m.in. o nastę­pu­ją­ce prze­pi­sy: Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 7 stycz­nia 2003 r. w spra­wie udzie­la­nia pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej w publicz­ny­ch przed­szko­la­ch, szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch (Dz. U. Nr 11 poz.114) Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 11 […]

9 lutego 2004

Materiały pomocniczne z zakresu edukacji profilaktycznej

Szkol­na Inter­wen­cja Pro­fi­lak­tycz­na Pro­ce­du­ry postę­po­wa­nia nauczy­cie­li i meto­dy współ­pra­cy szkół z poli­cją w sytu­acja­ch zagro­że­nia dzie­ci oraz mło­dzie­ży prze­stęp­czo­ścią i demo­ra­li­za­cją Stan­dar­dy jako­ści pierw­szo­rzę­do­wy­ch pro­gra­mów pro­fi­lak­tycz­ny­ch reali­zo­wa­ny­ch w szko­ła­ch i pla­ców­ka­ch oświa­to­wy­ch Szkol­ny Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki – edu­ka­cja proz­dro­wot­na Szkol­ny Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki