Kategoria: Darmowe podręczniki

10 stycznia 2017

Komunikat w sprawie dystrybucji trzeciej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Szkół, 11 stycz­nia 2017 roku roz­pocz­nie się dostar­cza­nie trze­ciej czę­ści pod­ręcz­ni­ka dla kla­sy II i III w wer­sji stan­dar­do­wej. Naj­póź­niej do 17 lute­go br. do szkół powin­ny dotrzeć trze­cie czę­ści pod­ręcz­ni­ków dla kla­sy III (dwa pod­ręcz­ni­ki do naucza­nia zin­te­gro­wa­ne­go i pod­ręcz­nik do mate­ma­ty­ki) oraz zamó­wio­ne dodru­ki czę­ści trze­ciej dla kla­sy II (pod­ręcz­nik do naucza­nia zin­te­gro­wa­ne­go i pod­ręcz­nik […]

13 grudnia 2016

UWAGA! Zmiana terminu! Do 22 grudnia! Podręczniki MEN – formularze umożliwiające złożenie zapotrzebowania na część III podręczników na rok szkolny 2016/2017 udostępnione

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Szkół, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej infor­mu­je, że w stre­fie SIO2 (stre­fie dla zalo­go­wa­ny­ch) udo­stęp­ni­ło Pań­stwu for­mu­la­rze umoż­li­wia­ją­ce zło­że­nie: przez publicz­ne szko­ły pod­sta­wo­we i publicz­ne ogól­no­kształ­cą­ce szko­ły muzycz­ne I stop­nia Zapo­trze­bo­wa­nia na pod­ręcz­nik zapew­nia­ny przez MEN; przez nie­pu­blicz­ne szko­ły pod­sta­wo­we i nie­pu­blicz­ne ogól­no­kształ­cą­ce szko­ły muzycz­ne I stop­nia Wnio­sku o wypo­sa­że­nie w pod­ręcz­ni­ki: do kla­sy III szko­ły […]

21 października 2016

Komunikat w sprawie dystrybucji drugiej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Szkół, 26 paź­dzier­ni­ka 2016 roku roz­pocz­nie się dostar­cza­nie dru­giej czę­ści pod­ręcz­ni­ka dla kla­sy II i III w wer­sji stan­dar­do­wej. Naj­póź­niej do 21 listo­pa­da br. do szkół powin­ny dotrzeć dru­gie czę­ści pod­ręcz­ni­ków dla kla­sy III (pod­ręcz­nik do naucza­nia zin­te­gro­wa­ne­go i pod­ręcz­nik do mate­ma­ty­ki) oraz zamó­wio­ne dodru­ki czę­ści dru­giej dla kla­sy II (pod­ręcz­nik do naucza­nia […]

10 października 2016

Podręczniki MEN. Do 17 października! Składanie zamówień na część II podręczników standardowych na rok szkolny 2016/2017

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Szkół, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej infor­mu­je, że w stre­fie SIO2 (stre­fie dla zalo­go­wa­ny­ch) udo­stęp­ni­ło for­mu­la­rze umoż­li­wia­ją­ce zło­że­nie: przez publicz­ne szko­ły pod­sta­wo­we i publicz­ne ogól­no­kształ­cą­ce szko­ły muzycz­ne I stop­nia – Zapo­trze­bo­wa­nia na pod­ręcz­nik stan­dar­do­wy zapew­nia­ny przez MEN; przez nie­pu­blicz­ne szko­ły pod­sta­wo­we i nie­pu­blicz­ne ogól­no­kształ­cą­ce szko­ły muzycz­ne I stop­nia – Wnio­sku o wypo­sa­że­nie w pod­ręcz­ni­ki stan­dar­do­we: 1) […]

21 września 2016

Podręczniki do klasy 6 szkoły podst. i klasy 3 gimnazjum do przekazania szkołom

Cari­tas Die­ce­zji Kie­lec­kiej posia­da pulę pod­ręcz­ni­ków do kla­sy 6 szko­ły pod­st. i kla­sy 3 gim­na­zjum (lista poni­żej). Pod­ręcz­ni­ki mogą zostać bez­płat­nie prze­ka­za­ne do szkół, któ­re powin­ny je roz­dy­spo­no­wać wśród uczniów, szcze­gól­nie z uboż­szy­ch rodzin lub prze­zna­czyć do świe­tli­cy szkol­nej, biblio­te­ki. Pod­ręcz­ni­ki są nowe, zosta­ły prze­ka­za­ne do Cari­tas przez gru­pę wydaw­nic­tw ogól­no­pol­ski­ch w rama­ch akcji „Tor­ni­ster Pełen Uśmie­chów”. Kon­takt w […]

3 września 2016

Koszt darmowych podręczników przekazywanych przez MEN szkołom podstawowym w poszczególnych klasach I, II, III

4,34 zł – to koszt każ­dej z czte­rech czę­ści pod­ręcz­ni­ka do kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej „Nasz ele­men­ta­rz”. 4,21 zł – to koszt każ­dej z dzie­wię­ciu czę­ści pod­ręcz­ni­ka do kla­sy II szko­ły pod­sta­wo­wej „Nasza szko­ła”. 2,35 zł – to koszt każ­dej z dzie­się­ciu czę­ści pod­ręcz­ni­ka do kla­sy III szko­ły pod­sta­wo­wej „Nasza szko­ła” Pod­sta­wa praw­na: Art. 22ak […]

23 sierpnia 2016

Uruchomienie zamówień uzupełniających na podręcznik standardowy część pierwsza do kl. II i III

Cen­trum Infor­ma­tycz­ne Edu­ka­cji infor­mu­je, że w dniu 22.08.2016 zosta­ła uru­cho­mio­na moż­li­wo­ść skład­nia zamó­wień uzu­peł­nia­ją­cy­ch na czę­ść pierw­sza pod­ręcz­ni­ka do klas II i III. Zamó­wie­nie na bra­ku­ją­ce ele­men­ta­rze moż­na zło­żyć po zalo­go­wa­niu na sio.men.gov.pl w „Stre­fie dla zalo­go­wa­ny­ch, po wybra­niu zakład­ki „Pod­ręcz­nik”, kafe­lek „Pod­ręcz­nik stan­dar­do­wy nowy wnio­sek uzu­peł­nia­ją­cy”.

22 sierpnia 2016

Ważne! 16–29 sierpnia. Dystrybucja podręczników do klasy II i III szkół podstawowych

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Szkół, 16 sierp­nia 2016 roku roz­po­czął się pro­ces dys­try­by­cji pierw­szej czę­ści pod­ręcz­ni­ka dla kla­sy II i III w wer­sji stan­dar­do­wej. Naj­póź­niej do 29 sierp­nia br. do szkół powin­ny dotrzeć pierw­sze czę­ści pod­ręcz­ni­ków dla kla­sy III (dwa pod­ręcz­ni­ki do naucza­nia zin­te­gro­wa­ne­go i pod­ręcz­nik do mate­ma­ty­ki) oraz zamó­wio­ne dodru­ki czę­ści pierw­szej dla kla­sy II (dwa […]

30 czerwca 2016

PILNE! Do 4 lipca! Możliwość składania zamówień na podręczniki do klasy TRZECIEJ szkoły podstawowej

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół pod­sta­wo­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Uprzej­mie infor­mu­je­my, że Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej w „Stre­fie dla zalo­go­wa­ny­ch” udo­stęp­ni­ło 20 czerw­ca 2016 moż­li­wo­ść zło­że­nia zamó­wie­nia na pod­ręcz­nik stan­dar­do­wy zapew­nia­ny przez MEN na rok szkol­ny 2016/2017: do kla­sy III szko­ły pod­sta­wo­wej czę­ść I. Czę­ść 1 pod­ręcz­ni­ka skła­da się z 3 ksią­żek (edu­ka­cja zin­te­gro­wa­na A, edu­ka­cja zin­te­gro­wa­na B, […]

23 czerwca 2016

Darmowe podręczniki – zasady płatności za uszkodzenia, zniszczenia lub przypadki niezwrócenia podręczników

Sza­now­ni Dyrek­to­rzy szkół pod­sta­wo­wy­ch oraz gim­na­zjów, Sza­now­ni Rodzi­ce, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej przy­po­mi­na Pań­stwu zasa­dy płat­no­ści za pod­ręcz­ni­ki zapew­nio­ne przez MEN oraz za pod­ręcz­ni­ki pocho­dzą­ce z dota­cji celo­wej. 1. W przy­pad­ku uszko­dze­nia, znisz­cze­nia lub nie­zwró­ce­nia pod­ręcz­ni­ka do kla­sy I i II zapew­nio­ne­go przez Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej szko­ła może żądać od rodzi­ców ucznia zwro­tu: kwo­ty 4,34 zł […]