Kategoria: Plany nadzoru pedagogicznego

16 listopada 2009

Plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010

Sza­now­ni Pań­stwoDyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go  W związ­ku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2009 r. w spra­wie nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) przed­sta­wiam Pań­stwu kie­run­ki reali­za­cji przez kura­to­rów oświa­ty poli­ty­ki oświa­to­wej pań­stwa w roku szkol­nym 2009/2010 oraz plan nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go na rok szkol­ny […]