Kategoria: Pilotaż programowania

18 stycznia 2017

Konferencja. Lepsza edukacja – nowe technologie w nauczaniu.

Wymia­na dobry­ch prak­tyk i wie­dzy w zakre­sie edu­ka­cji medial­nej i pro­gra­mo­wa­nia, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem roli fil­mu i prze­ka­zów fil­mo­wy­ch – to głów­ne zało­że­nia kon­fe­ren­cji, któ­ra już po raz ósmy odbę­dzie się we Wrze­śni. „Edu­ka­cja medial­na i pro­gra­mo­wa­nie w Cyfro­wej Szko­le” – wyda­rze­nie skie­ro­wa­ne do sym­pa­ty­ków nowo­cze­snej edu­ka­cji, nauczy­cie­li, dyrek­to­rów i przed­sta­wi­cie­li samo­rzą­dów, odbę­dzie się 17 i 18 […]

4 stycznia 2017

Mistrzowie kodowania – zasoby

Sza­now­ni Pań­stwo Naj­cen­niej­szy nasz zasób to sce­na­riu­sze zajęć – stwo­rzo­ne przez zna­ko­mi­ty­ch eks­per­tów z Ośrod­ka Edu­ka­cji Infor­ma­tycz­nej i Zasto­so­wań Kom­pu­te­rów w War­sza­wie oraz Fun­da­cji Coder Dojo Pol­ska oraz tre­ne­rów pro­gra­mu Mistrzo­wie Kodo­wa­nia – nauczy­cie­li edu­ka­to­rów na co dzień pro­wa­dzą­cy­ch zaję­cia z dzieć­mi, mło­dzie­żą i doro­sły­mi z zakre­su pro­gra­mo­wa­nia. Wszyst­kie mate­ria­ły, któ­re two­rzy­my, udo­stęp­nia­my na wol­nej licen­cji. […]

24 listopada 2016

PROGRAMOWANIE – Konferencja szkoleniowa

Sza­now­ni Pań­stwo, ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w woje­wódz­kiej kon­fe­ren­cji szko­le­nio­wej dla szkół z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go na temat nauki pro­gra­mo­wa­nia w szko­ła­ch. Kon­fe­ren­cja skie­ro­wa­na jest do wszyst­ki­ch nauczy­cie­li infor­ma­ty­ki, edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i inny­ch przed­mio­tów zain­te­re­so­wa­ny­ch nauką pro­gra­mo­wa­nia w szko­ła­ch oraz przed­sta­wi­cie­li jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go zain­te­re­so­wa­ny­ch pro­mo­wa­niem nauki pro­gra­mo­wa­nia w swo­ich szko­ła­ch oraz do dyrek­to­rów szkół. Kon­fe­ren­cja […]

23 listopada 2016

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich „Programowanie i nauczanie programowania”

Sto­wa­rzy­sze­nie Nowe Obli­cze Edu­ka­cji oraz Fun­da­cja Girls Code Fun zapra­sza­ją do udzia­łu w bez­płat­nym szko­le­niu dla nauczy­cie­li publicz­ny­ch szkół pod­sta­wo­wy­ch z obsza­ru gmin wiej­ski­ch i miej­sko-wiej­ski­ch z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go (kla­sy I-III) „PROGRAMOWANIE I NAUCZANIE PROGRAMOWANIA”, któ­re będzie reali­zo­wa­ne w rama­ch Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Pol­ska Cyfro­wa lata 2014–2020, Dzia­ła­nie 3.2 – Inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia na rze­cz akty­wi­za­cji cyfro­wej. […]

18 listopada 2016

Ważne! Nabór wniosków w działaniu 3.2

Doty­czy: Nabo­ru wnio­sków w dzia­ła­niu 3.2 Inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia na rze­cz akty­wi­za­cji cyfro­wej Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Pol­ska Cyfro­wa na lata 2014–2020. Sza­now­ni Pań­stwo, infor­mu­je­my, że do dnia 30 listo­pa­da 2016 r. ist­nie­je moż­li­wo­ść wzię­cia udzia­łu w pro­jek­ta­ch w rama­ch trwa­ją­ce­go nabo­ru wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie w kon­kur­sie dla dzia­ła­nia 3.2 Inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia na rze­cz akty­wi­za­cji cyfro­wej w rama­ch […]

21 października 2016

Świętokrzyskie Dni Informatyki

Sza­now­ni Pań­stwo, Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le infor­ma­ty­ki Biu­ro Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­ne­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skie­go przy­go­to­wu­je w dnia­ch 27–28 paź­dzier­ni­ka 2016 r. przed­się­wzię­cie pod hasłem Świę­to­krzy­skie Dni Infor­ma­ty­ki, któ­re będą towa­rzy­szy­ły tar­gom INNO-TECH EXPO – Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Inno­wa­cji i Nowy­ch Tech­no­lo­gii (http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm). W związ­ku z tym zachę­cam do uczest­nic­twa w tym wyda­rze­niu oso­by zain­te­re­so­wa­ne tą tema­ty­ką, […]

5 października 2016

Projekt „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków”

Wycho­dząc naprze­ciw pla­no­wa­nym przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej zmia­nom zwią­za­nym z naucza­niem przed­mio­tów infor­ma­tycz­ny­ch, Świę­to­krzy­skie Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li zapra­sza szko­ły do udzia­łu w pro­jek­cie Świę­to­krzy­ska Aka­de­mia Mło­dy­ch Infor­ma­ty­ków, któ­re­go głów­nym celem jest upo­wszech­nie­nie nauki pro­gra­mo­wa­nia w szko­ła­ch nasze­go woje­wódz­twa. Szcze­gó­ły; www.scdn.pl/index.php/component/content/article/1239

4 października 2016

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

Sza­now­ni Pań­stwo, Fir­ma Lear­ne­tic, jako współ­or­ga­ni­za­tor i współ­re­ali­za­tor wraz z Uni­wer­sy­te­tem Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu,  Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Infor­ma­tycz­ne­go  Bóbr z ogrom­ną  przy­jem­no­ścią infor­mu­je, że Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny Bóbr uzy­skał hono­ro­wy Patro­nat Mini­ster­stwa Cyfry­za­cji. Ser­decz­nie zapra­sza­my na  stro­nę http://www.bobr.edu.pl/ , gdzie znaj­dzie­cie Pań­stwo wszel­kie infor­ma­cje o tego­rocz­nej edy­cji Kon­kur­su oraz archi­wal­ne zada­nia kon­kur­so­we z lat 2011–2015 w wer­sji inte­rak­tyw­nej do […]

3 października 2016

Programowanie z eTwinning

Już pierw­sze­go paź­dzier­ni­ka uru­cha­mia­my kam­pa­nię Pro­gra­mo­wa­nie z eTwin­ning. Ponie­waż pro­jek­ty eTwin­ning są ide­al­nym narzę­dziem do reali­za­cji inno­wa­cji peda­go­gicz­ny­ch, Pro­gram eTwin­ning, poprzez kam­pa­nię, wspie­ra reali­za­cję Pilo­ta­żu Pro­gra­mo­wa­nia uru­cho­mio­ne­go 1 wrze­śnia przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej. Nowa ofer­ta szko­le­nio­wa połą­czy ideę współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej z nauką kodo­wa­nia. http://www.etwinning.pl/programowanie-z-etwinning/ Do pobra­nia: Pro­gra­mo­wa­nie z eTwin­ning – pre­zen­ta­cja. (03.10.2016 – 0,28MB)