Kategoria: Otwarta edukacja

4 listopada 2016

Film edukacyjny „Za niebieskimi drzwiami”

Sza­now­ni Pań­stwo, Nauczy­cie­le szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjal­ny­ch. Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zachę­ca do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty Fun­da­cji „Ako­go?” i pro­du­cen­ta fil­mu „Za nie­bie­ski­mi drzwia­mi”. Już 4 listo­pa­da do kin wej­dzie film – ekra­ni­za­cja best­sel­le­ra Mar­ci­na Szczy­giel­skie­go pt.: „Za nie­bie­ski­mi drzwia­mi”. Książ­ka od kil­ku lat, cie­szy się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród nauczy­cie­li, któ­rzy chęt­nie oma­wia­ją ją z […]

22 września 2015

Nowe materiały dla trenerów edukacji medialnej

Wrze­sień to inten­syw­ny czas pla­no­wa­nia róż­ny­ch dzia­łań edu­ka­cyj­ny­ch. Chcąc zachę­cić wszyst­ki­ch nauczy­cie­li, biblio­te­ka­rzy i ani­ma­to­rów do wypły­nię­cia na sze­ro­kie wody edu­ka­cji medial­nej, Fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska przy­go­to­wa­ła w ser­wi­sie edukacjamedialna.edu.pl sek­cję Dla Tre­ne­ra. Znaj­dzie­cie w niej przy­dat­ną listę pomo­cy, któ­re były do tej pory roz­pro­szo­ne w ser­wi­sie oraz 5 spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny­ch mate­ria­łów: Jak się przy­go­to­wać do zajęć? Jak efek­tyw­nie pra­co­wać z gru­pą? Jak unik­nąć trud­ny­ch sytu­acji w cza­sie zajęć? Kil­ka słów o kontr­ak­cie. […]

6 sierpnia 2015

Czytam wszędzie – kampania społeczna biblioteki Wolne Lektury

Czy­tam wszę­dzie to kam­pa­nia pro­mu­ją­ca czy­tel­nic­two w miej­sca­ch, w któ­ry­ch ludzie cze­ka­ją: w przy­chod­ni lekar­skiej, urzę­dzie, na dwor­cu, w auto­bu­sie, samo­lo­cie czy pocią­gu. „Czas ocze­ki­wa­nia nie musi być stra­co­ny – może być oka­zją do odda­nia się lek­tu­rze, zamie­nia­jąc w ten spo­sób iry­tu­ją­cą koniecz­no­ść w dodat­ko­wą oka­zję do kon­tak­tu z kul­tu­rą” – mówi Jaro­sław Lip­szyc, pre­zes […]

7 kwietnia 2015

Nowy biuletyn dla nauczycieli języka polskiego i maturzystów – Matura 2015

Na stro­nie Samo­rzą­do­we­go Ośrod­ka Doradz­twa Meto­dycz­ne­go i Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Kiel­ca­ch w zakład­ce Biu­le­ty­ny zosta­ła zamiesz­czo­na nowa publi­ka­cja przy­go­to­wa­na przez dorad­czy­nię meto­dycz­ną Mał­go­rza­tę Mia­zgę, zawie­ra­ją­ca zada­nia uła­twia­ją­ce nauczy­cie­lom ćwi­cze­nia na lek­cji, a uczniom – samo­dziel­ną powtór­kę i syn­te­zę wie­dzy w ostat­niej fazie przy­go­to­wań do egza­mi­nu ust­ne­go z języ­ka pol­skie­go. Do pobra­nia: Biu­le­tyn Nr 15 – […]

7 kwietnia 2015

Nowy numer bezpłatnego czasopisma „Języki Obce w Szkole”

Redak­cja cza­so­pi­sma „Języ­ki Obce w Szko­le” infor­mu­je, że uka­zał się numer kwar­tal­ni­ka poświę­co­ny edu­ka­cji języ­ko­wej naj­młod­szy­ch. Znaj­dą w nim Pań­stwo arty­ku­ły oma­wia­ją­ce zało­że­nia pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go, kom­pe­ten­cje nauczy­cie­li języ­ków obcy­ch oraz meto­dy wyko­rzy­sty­wa­ne na zaję­cia­ch języ­ko­wy­ch. Numer moż­na pobrać bez­płat­nie ze stro­ny http://jows.pl/content/012015 (w wer­sji PDF lub na urzą­dze­nia mobil­ne). Zosta­ły rów­nież udo­stęp­nio­ne na stro­nie […]

6 marca 2015

Scenariusz otwartej lekcji na Tydzień Otwartej Edukacji

W ponie­dzia­łek, 9 mar­ca na całym świe­cie rusza Tydzień Otwar­tej Edu­ka­cji. Już po raz czwar­ty Open Edu­ca­tion Con­sor­tium orga­ni­zu­je glo­bal­ne wyda­rze­nie poświę­co­ne dostęp­no­ści zaso­bów edu­ka­cyj­ny­ch, któ­re jest dobrą oka­zją do roz­po­czę­cia deba­ty na temat rów­ne­go pra­wa do wie­dzy i edu­ka­cji oraz jako­ści kształ­ce­nia. Kalen­da­rz wszyst­ki­ch dostęp­ny­ch wyda­rzeń sta­cjo­nar­ny­ch i onli­ne znaj­du­je się na stro­nie Tygo­dnia. […]

28 stycznia 2015

Na edukację medialną nigdy nie jest za wcześnie…

W ser­wi­sie edukacjamedialna.edu.pl Fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska udo­stęp­ni­ła kolej­ne 30 sce­na­riu­szy zajęć. Tym razem przy­go­to­wa­no 10 tema­tów dla przed­szko­la oraz 20 dla pierw­szy­ch trzech klas szko­ły pod­sta­wo­wej. Na edu­ka­cję medial­ną nigdy nie jest za wcze­śnie! Już czte­ro­let­nie dzie­ci może­my wpro­wa­dzić w zagad­nie­nia pra­wa autor­skie­go, bez­pie­czeń­stwa w sie­ci czy mani­pu­la­cji w rekla­mie. Opie­ra­jąc się na zna­ny­ch baj­ka­ch, poroz­ma­wia­my o roz­róż­nia­niu dobra i zła, fik­cji od rze­czy­wi­sto­ści… Przez odpo­wied­nio dobra­ne ćwi­cze­nia i zaba­wy, w atrak­cyj­ny […]

22 stycznia 2015

Pakiet edukacyjny „Mobilne Bezpieczeństwo” dla młodzieży, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i rodziców

Sys­te­ma­tycz­nie rośnie licz­ba Pola­ków korzy­sta­ją­cy­ch z tech­no­lo­gii mobil­ny­ch. Wyróż­nia­ją się tu nasto­lat­ko­wie – 78 proc. z nich ma smart­fon. Nowe tech­no­lo­gie dają ogrom­ne moż­li­wo­ści, tak­że edu­ka­cyj­ne, ale nio­są ze sobą rów­nież zagro­że­nia takie jak utra­ta pry­wat­no­ści, inwi­gi­la­cja, phi­shing czy uza­leż­nie­nia, z któ­ry­ch nie zawsze zda­je­my sobie spra­wę. Dla­te­go fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska we współ­pra­cy z eks­per­ta­mi […]

1 stycznia 2015

Domena publiczna 2015 – nowi autorzy na Wolnych Lekturach

Na począt­ku każ­de­go roku na całym świe­cie otwie­ra się dostęp do nowy­ch zaso­bów, któ­re prze­sta­ły pod­le­gać ogra­ni­cze­niom pra­wa autor­skie­go i prze­szły do dome­ny publicz­nej. W dniu 1 stycz­nia 2015 r. do taki­ch zaso­bów dołą­czy kolej­na gru­pa pisa­rzy, poetów, naukow­ców, dzia­ła­czy oświa­to­wy­ch i spo­łecz­ny­ch. Wte­dy wła­śnie pra­wa autor­skie mająt­ko­we do ich twór­czo­ści wyga­sną po okre­sie 70 […]

31 grudnia 2014

„Cyfrowa Wyprawka” dla szkół podstawowych i gimnazjów

Naucza­nie kom­pe­ten­cji medial­ny­ch uczniów, któ­rzy dora­sta­ją w oto­cze­niu nowy­ch tech­no­lo­gii, to ogrom­ne wyzwa­nie. Wie­lu nauczy­cie­li, któ­rzy na co dzień obser­wu­ją swo­ich uczniów w róż­ny­ch sytu­acja­ch, dosko­na­le zda­je sobie spra­wę, że mimo wyso­ki­ch umie­jęt­no­ści tech­nicz­ny­ch, dzie­ci tyl­ko pozor­nie radzą sobie w cyfro­wej rze­czy­wi­sto­ści. Poza sytu­acja­mi skraj­ny­mi – jak cyber­prze­moc czy por­no­gra­fia w Inter­ne­cie – nowe media two­rzą […]