Kategoria: BIP: Organy, zadania i kompetencje

20 marca 2016

Organ Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz jego zadania i kompetencje

Orga­nem zespo­lo­nej admi­ni­stra­cji rzą­do­wej w Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch jest Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty, któ­ry w imie­niu woje­wo­dy, wyko­nu­je zada­nia i posia­da kom­pe­ten­cje w zakre­sie oświa­ty okre­ślo­ne w Usta­wie z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i prze­pi­sa­ch odręb­ny­ch na obsza­rze woje­wódz­twa, a […]