Kategoria: BIP: Oferty pracy w kuratorium

11 stycznia 2017

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Kielcach

NR 7284 wizy­ta­tor URZĄD: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH DZIAŁ: W WYDZIALE NADZORU PEDAGOGICZNEGO I STRATEGII MIEJSCOWOŚĆ: KIELCE WAŻNE DO: 23.01.2017 NR 7301 wizy­ta­tor URZĄD: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH DZIAŁ: W WYDZIALE NADZORU PEDAGOGICZNEGO I STRATEGII MIEJSCOWOŚĆ:SANDOMIERZ WAŻNE DO: 23.01.2017

11 stycznia 2017

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Na pod­sta­wie art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 Usta­wy z dnia 21 listo­pa­da 2008 r. o służ­bie cywil­nej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) infor­mu­je­my, że wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce nabo­ru na wol­ne sta­no­wi­ska pra­cy w Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch dostęp­ne są na stro­na­ch: Ogło­sze­nia o wol­ny­ch sta­no­wi­ska­ch pra­cy w […]

1 czerwca 2016

Praktyki studenckie w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch uczest­ni­czy w rzą­do­wym pro­gra­mie prak­tyk stu­denc­ki­ch. Infor­ma­cje o wol­ny­ch miej­sca­ch publi­ku­je­my na stro­nie oferty.praca.gov.pl Zapra­sza­my uczel­nie i stu­den­tów do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą. Każ­de ogło­sze­nie zawie­ra dane kon­tak­to­we dla zain­te­re­so­wa­ny­ch. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o pro­gra­mie prak­tyk w Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch moż­na uzy­skać pod adre­sem e-mail: praktyki.ko@kuratorium.kielce.pl.

10 listopada 2015

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowiska pracy. Ogłoszenie nr 174654

Ogło­sze­nie nr: 174654 [Pokaż ogło­sze­nie] [Pokaż wyni­ki nabo­ru]   Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch   Sta­no­wi­sko: spe­cja­li­sta w Wydzia­le Finan­so­wo-Admi­ni­stra­cyj­nym i Spraw Socjal­ny­ch   Miej­sce pra­cy: Kiel­ce   Ter­min skła­da­nia doku­men­tów: 9 listo­pa­da 2015