Kategoria: Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli

5 stycznia 2017

Klauzule informacyjne dla nauczycieli nominowanych do odznaczeń państwowych oraz nagród

Załącz­ni­ki Klau­zu­la infor­ma­cyj­na dla osób, któ­ry­ch doty­czy pro­ce­du­ra wystę­po­wa­nia z wnio­skiem o nada­nie Meda­lu KEN Data: 2017-01-05, roz­miar: 297 KB Klau­zu­la infor­ma­cyj­na dla osób, któ­ry­ch doty­czy pro­ce­du­ra wystę­po­wa­nia z wnio­skiem o nagro­dę Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej lub ŚKO Data: 2017-01-05, roz­miar: 230 KB Klau­zu­la infor­ma­cyj­na dla osób, któ­ry­ch doty­czy ini­cja­ty­wa wystą­pie­nia z wnio­skiem o nada­nie orde­ru lub odzna­cze­nia […]

14 listopada 2016

Terminarz składania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz  nagród Ministra Edukacji Narodowej i  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku 2017

Lp. Odznaczenie/nagroda Ter­min Wyma­ga­ne doku­men­ty 1. Order, odzna­cze­nia pań­stwo­we: 1) Krzyż Kawa­ler­ski Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski 2) Zło­ty Krzyż Zasłu­gi 3) Srebr­ny Krzyż Zasłu­gi 4) Brą­zo­wy Krzyż Zasłu­gi 16 grud­nia 2016r. 1) wnio­sek o nada­nie orde­ru-odzna­cze­nia, w dwó­ch egzem­pla­rza­ch 2) zapy­ta­nie o udzie­le­nie infor­ma­cji o oso­bie   Meda­le za Dłu­go­let­nią Służ­bę: 1) Medal Zło­ty za Dłu­go­let­nią Służ­bę 2) Medal Srebr­ny za […]

14 listopada 2016

Podstawy prawne oraz informacje na temat wypełniania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych.

  Usta­wa z dnia 16 paź­dzier­ni­ka 1992 r. o orde­ra­ch i odzna­cze­nia­ch (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 475 ze zm.); Roz­po­rzą­dze­nie Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej z dnia 15 grud­nia 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­we­go try­bu postę­po­wa­nia w spra­wa­ch o nada­nie orde­rów i odzna­czeń oraz wzo­rów odpo­wied­ni­ch doku­men­tów (Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743, […]

14 listopada 2016

Druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia

Załącz­ni­ki wzór wnio­sku o nada­nie orde­ru – odzna­cze­nia Data: 2017-01-25, roz­miar: 93 KB wzór zapy­ta­nia o udzie­le­nie infor­ma­cji o oso­bie Data: 2017-01-25, roz­miar: 78 KB wzór wnio­sku o nada­nie Meda­lu za Dłu­go­let­nią Służ­bę Data: 2017-01-25, roz­miar: 93 KB wzór wnio­sku o nada­nie Meda­lu Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej Data: 2017-01-25, roz­miar: 34 KB Spo­sób wypeł­nie­nia wnio­sku o nada­nie Meda­lu Komi­sji Edu­ka­cji […]

5 sierpnia 2016

31 sierpnia mija termin składania wniosków na odznaczenia i nagrody dla nauczycieli w 2016 roku

Sza­now­ni Pań­stwo Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skie­go, Sta­ro­sto­wie, Pre­zy­den­ci, Bur­mi­strzo­wie i Wój­to­wie, Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Zgod­nie z infor­ma­cją zawar­tą w ter­mi­na­rzu skła­da­nia wnio­sków na odzna­cze­nia i nagro­dy dla nauczy­cie­li w 2016 roku przy­po­mi­nam Pań­stwu, że ter­min dostar­cza­nia wnio­sków o nagro­dy Świę­to­krzy­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty upły­wa 31 sierp­nia 2016 roku. Pod­sta­wa praw­na: art. 49 ust. 1 […]