Kategoria: Wspomaganie

6 listopada 2015

Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych – „Dziecko z cukrzycą w szkole”

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, Wycho­waw­cy świe­tlic szkół pod­sta­wo­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Uprzej­mie infor­mu­ję, że w listo­pa­dzie 2015 r. (dokład­na data zosta­nie poda­na w ter­mi­nie póź­niej­szym) w sali kon­fe­ren­cyj­nej Świę­to­krzy­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Kiel­ca­ch, al. IX Wie­ków Kielc 3 odbę­dzie się szko­le­nie dla nauczy­cie­li edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej oraz wycho­waw­ców świe­tlic szkol­ny­ch – „Dziec­ko z cukrzy­cą w […]

29 października 2015

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie pomocy dzieciom z cukrzycą w szkole

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le szkół oraz pla­có­wek oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go Cukrzy­ca typu I jest jed­ną z naj­częst­szy­ch cho­rób prze­wle­kły­ch wystę­pu­ją­cy­ch u dzie­ci i mło­dzie­ży. W ostat­ni­ch lata­ch obser­wu­je się wzro­st zacho­ro­wal­no­ści na tę postać cukrzy­cy, szcze­gól­nie wśród naj­młod­szy­ch dzie­ci. Spe­cy­fi­ką cukrzy­cy jest koniecz­no­ść sta­łe­go moni­to­ro­wa­nia pozio­mu glu­ko­zy, poda­wa­nia insu­li­ny, obli­cza­nia kalo­rycz­no­ści posił­ków oraz wystę­po­wa­nie wahań […]

2 czerwca 2015

„Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” – raport z badań

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Wycho­waw­cy szkół i pla­có­wek oświa­to­wy­ch woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go 22 kwiet­nia 2015 r. w War­sza­wie odby­ła się kon­fe­ren­cja pro­mu­ją­ca raport z badań „Dys­kry­mi­na­cja w szko­le – obec­no­ść nie­uspra­wie­dli­wio­na. O budo­wa­niu edu­ka­cji anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej w sys­te­mie edu­ka­cji for­mal­nej w Pol­sce” orga­ni­zo­wa­na przez Towa­rzy­stwo Edu­ka­cji Anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej we współ­pra­cy z Biu­rem Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Rów­ne­go Trak­to­wa­nia. Zapre­zen­to­wa­ne […]

21 stycznia 2015

Artykuł o Salonie Kreatywnych Szkół i Placówek

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy, Nauczy­cie­le, Ucznio­wie, Rodzi­ce wszyst­ki­ch typów szkół w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Miło mi poin­for­mo­wać, że w inter­ne­to­wym cza­so­pi­śmie edu­ka­cyj­nym TRENDY Nr 3–4/2014 uka­zał się obszer­ny arty­kuł na temat Salo­nu Kre­atyw­ny­ch Szkół i Pla­có­wek w per­spek­ty­wie jako­ści pla­có­wek, któ­re do nie­go przy­na­le­żą. Arty­kuł zamiesz­czo­ny jest na stro­na­ch 55–60. W załą­cze­niu wer­sja elek­tro­nicz­na cza­so­pi­sma. Życzę miłej lek­tu­ry. […]

14 stycznia 2015

Sprawozdanie ze spotkania członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek

11 grud­nia 2014 r. w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym w Pod­zam­czu odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie człon­ków Salo­nu Kre­atyw­ny­ch Szkół i Pla­có­wek (SKSiP), któ­re­go celem było pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści Salo­nu oraz przy­ję­cie nowy­ch człon­ków – dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek, któ­rzy speł­ni­li regu­la­mi­no­we wyma­ga­nia. Omó­wio­ne zosta­ły rów­nież kie­run­ki dal­szej współ­pra­cy oraz zasa­dy opra­co­wa­nia ofer­ty Salo­nu na 2015 rok. Nomi­na­cję […]

9 stycznia 2015

Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od gier hazardowych – „Nie daj się uzależnić od hazardu”

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim 4 grud­nia 2014 r. Służ­ba Cel­na wspól­nie z Ordy­na­ria­tem Polo­wym, w struk­tu­ra­ch któ­re­go znaj­du­je się Dusz­pa­ster­stwo Służ­by Cel­nej, roz­po­czę­li kam­pa­nię infor­ma­cyj­ną „Nie daj się uza­leż­nić od hazar­du”. Temat jest o tyle waż­ny, że w ostat­ni­ch lata­ch nasi­la się pro­blem uza­leż­nie­nia od hazar­du, a jego nega­tyw­ne skut­ki […]

24 grudnia 2014

Forum młodzieży z zakresu edukacji prawnej w ramach Europejskiego Dnia Prawnika

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­ny­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim 10 grud­nia 2014 r. w Gim­na­zjum nr 9 w Kiel­ca­ch odby­ło się Forum mło­dzie­ży z zakre­su edu­ka­cji praw­nej w rama­ch Euro­pej­skie­go Dnia Praw­ni­ka. Udział w Forum wzię­li ucznio­wie i nauczy­cie­le z czte­rech kie­lec­ki­ch gim­na­zjów (nr 6,7,9,15) oraz przed­sta­wi­cie­le Wydzia­łu Pra­wa Wyż­szej Szko­ły Eko­no­mii, Pra­wa i […]

17 grudnia 2014

9 stycznia 2015 – Ogólnopolska „Noc Biologów”

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy szkół w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim 9 stycz­nia 2015 r. w Insty­tu­ta­ch Bio­lo­gii w trzy­dzie­stu ośrod­ka­ch nauko­wy­ch na tere­nie całe­go kra­ju odbę­dzie się trze­cia edy­cja „Nocy Bio­lo­gów”. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat pro­jek­tu dostęp­ne są na stro­nie www.nocbiologow.home.pl . Celem pro­jek­tu jest upo­wszech­nia­nie i popu­la­ry­za­cja nauki oraz insty­tu­cji zaj­mu­ją­cy­ch się pro­ble­ma­ty­ką przy­rod­ni­czą poprzez inte­re­su­ją­ce poka­zy, warsz­ta­ty, pre­lek­cje, wykła­dy, […]

17 grudnia 2014

Forum Szkół Integralnego Wychowania

Panie/Panowie Dyrek­to­rzy publicz­ny­ch i nie­pu­blicz­ny­ch szkół w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Z ini­cja­ty­wy Kate­dry Dydak­ty­ki i Edu­ka­cji Szkol­nej Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go przy wspar­ciu gru­py pro­fe­so­rów peda­go­gi­ki róż­ny­ch uczel­ni powsta­je ogól­no­pol­skie Forum Szkół Inte­gral­ne­go Wycho­wa­nia, któ­re­go głów­nym celem jest wspo­ma­ga­nie dyrek­to­rów i nauczy­cie­li we wzmac­nia­niu wycho­waw­czej funk­cji szko­ły w inte­gral­nym roz­wo­ju i wycho­wa­niu oso­by ucznia. Warun­kiem przy­stą­pie­nia szko­ły […]