Kategoria: Monitorowanie

13 grudnia 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Tech­ni­ków i Zasad­ni­czy­ch Szkół Zawo­do­wy­ch, zgod­nie z usta­lo­ny­mi przez Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej pod­sta­wo­wy­mi kie­run­ka­mi reali­za­cji poli­ty­ki oświa­to­wej pań­stwa w roku szkol­nym 2016/2017, pro­wa­dzo­ne będzie moni­to­ro­wa­nie licz­by uczniów tech­ni­kum i zasad­ni­czej szko­ły zawo­do­wej reali­zu­ją­cy­ch kształ­ce­nie dual­ne w rama­ch prak­tycz­nej nauki zawo­du. Celem moni­to­ro­wa­nia jest usta­le­nie ilu uczniów tech­ni­kum i zasad­ni­czej szko­ły zawo­do­wej, jak […]

30 listopada 2016

PILNE – Kształcenie dualne. Ankieta on-line.

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy Tech­ni­ków i Zasad­ni­czy­ch Szkół Zawo­do­wy­ch, Pro­szę o wypeł­nie­nie ankie­ty on-line, któ­rej celem jest zebra­nie infor­ma­cji na temat licz­by szkół reali­zu­ją­cy­ch kształ­ce­nie dual­ne. Dla każ­dej szko­ły w zespo­le nale­ży wypeł­nić osob­ny arku­sz. Ter­min wpeł­nie­nia do dnia 02.12.2016 r. Spra­wę pro­szę potrak­to­wać jako PILNĄ ! Świę­to­krzy­ski Kura­tor Oświa­ty Kazi­mie­rz Mądzik

25 maja 2015

Monitorowanie realizacji w roku szkolnym 2014/2015 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz technikach

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zjów, lice­ów ogól­no­kształ­cą­cy­ch, tech­ni­ków w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Uprzej­mie infor­mu­ję, iż w związ­ku z usta­lo­ny­mi przez Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej pod­sta­wo­wy­mi kie­run­ka­mi reali­za­cji poli­ty­ki oświa­to­wej pań­stwa na rok szkol­ny 2014/2015 pro­wa­dzo­ne będzie moni­to­ro­wa­nie wdra­ża­nia pod­sta­wy pro­gra­mo­wej w szko­ła­ch pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zja­ch, lice­ach ogól­no­kształ­cą­cy­ch i tech­ni­ka­ch. Celem moni­to­ro­wa­nia wdra­ża­nia pod­sta­wy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go jest […]

6 listopada 2014

Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów we wszystkich typach szkół

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go! Uprzej­mie infor­mu­ję, że Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej pla­nu­je prze­pro­wa­dze­nie w szko­ła­ch moni­to­ro­wa­nia, któ­re­go celem jest zba­da­nie reali­za­cji zajęć wycho­wa­nia fizycz­ne­go w for­ma­ch do wybo­ru przez uczniów. Moni­to­ro­wa­nie odbę­dzie się w dnia­ch od 24 listo­pa­da 2014 r. do 28 listo­pa­da 2014! Moni­to­ro­wa­niem zosta­nie obję­te 10% (publicz­ny­ch oraz nie­pu­blicz­ny­ch) szkół pod­sta­wo­wy­ch, […]

2 września 2014

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół z tere­nu woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go! Wzo­rem lat minio­ny­ch, ser­decz­nie zapra­szam Pań­stwa do wzię­cia udzia­łu (poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza elek­tro­nicz­ne­go) w bada­niu moni­to­ru­ją­cym dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne szkół (wszyst­ki­ch typów) w roku szkol­nym 2013/2014. Dla uspraw­nie­nia zbie­ra­nia mate­ria­łu for­mu­la­rz będzie udo­stęp­nia­ny na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia, na eta­pie pla­no­wa­nia dzia­łań na kolej­ny rok szkol­ny i po […]

27 sierpnia 2014

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy, w imie­niu Kra­jo­we­go Ośrod­ka Wspie­ra­nia Edu­ka­cji Zawo­do­wej i Usta­wicz­nej, ser­decz­nie zachę­ca­my szko­ły pro­wa­dzą­ce kształ­ce­nie w zawo­da­ch (szko­ły zawo­do­we ogól­no­do­stęp­ne, szko­ły zawo­do­we spe­cjal­ne oraz szko­ły zawo­do­we dzia­ła­ją­ce przy mło­dzie­żo­wy­ch ośrod­ka­ch wycho­waw­czy­ch, mło­dzie­żo­wy­ch ośrod­ka­ch socjo­te­ra­pii oraz spe­cjal­ny­ch ośrod­ka­ch szkol­no-wycho­waw­czy­ch) do udzia­łu w powszech­nym moni­to­ro­wa­niu pro­ce­su wdra­ża­nia pod­staw pro­gra­mo­wy­ch kształ­ce­nia w zawo­da­ch, któ­re roz­pocz­nie się […]

26 maja 2014

Pilny komunikat do dyrektorów szkół oraz placówek przedszkolnych w sprawie monitorowania podstawy programowej

Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy przed­szko­li, oddzia­łów przed­szkol­ny­ch w szko­ła­ch pod­sta­wo­wy­ch, punk­tów przed­szkol­ny­ch, zespo­łów wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go, szkół pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zjów, lice­ów ogól­no­kształ­cą­cy­ch w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim Uprzej­mie infor­mu­ję, iż w związ­ku z usta­lo­ny­mi przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej pod­sta­wo­wy­mi kie­run­ka­mi reali­za­cji poli­ty­ki oświa­to­wej pań­stwa na rok szkol­ny 2013/2014 pro­wa­dzo­ne będzie moni­to­ro­wa­nie wdra­ża­nia pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go i kształ­ce­nia ogól­ne­go w […]

11 czerwca 2013

II komunikat w sprawie monitorowania realizacji podstawy programowej

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zjów i lice­ów ogól­no­kształ­cą­cy­ch dla mło­dzie­ży wyty­po­wa­ny­ch do moni­to­ro­wa­nia reali­za­cji pod­sta­wy pro­gra­mo­wej W nawią­za­niu do komu­ni­ka­tów z dnia 30 maja i 5 czerw­ca br. doty­czą­cy­ch „Moni­to­ro­wa­nia reali­za­cji w roku szkol­nym 2012/2013 pod­sta­wy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go w publicz­ny­ch i nie­pu­blicz­ny­ch wszyst­ki­ch for­ma­ch wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go, szko­ła­ch pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zja­ch oraz lice­ach ogól­no­kształ­cą­cy­ch” oraz […]

11 czerwca 2013

I komunikat w sprawie monitorowania realizacji podstawy programowej

Panie, Pano­wie Dyrek­to­rzy szkół i pla­có­wek wyty­po­wa­ny­ch do moni­to­ro­wa­nia reali­za­cji pod­sta­wy pro­gra­mo­wej W dniu 30 maja br. na stro­nie inter­ne­to­wej Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch zamiesz­czo­ny został komu­ni­kat doty­czą­cy „Moni­to­ro­wa­nia reali­za­cji w roku szkol­nym 2012/2013 pod­sta­wy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go w publicz­ny­ch i nie­pu­blicz­ny­ch wszyst­ki­ch for­ma­ch wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go, szko­ła­ch pod­sta­wo­wy­ch, gim­na­zja­ch oraz lice­ach ogól­no­kształ­cą­cy­ch”. 31 maja br. […]