Kategoria: Ewaluacja

7 września 2015

Materiały z narad z dyrektorami szkół/placówek inaugurujących rok szkolny 2015/2016

Do pobra­nia: 1.Hasło roku szkol­ne­go 2015/16 w świę­to­krzy­skim (07.09.2015 – 0,11MB) 2.Wyniki, wnio­ski i reko­men­da­cje z ewa­lu­acji zewnętrz­ny­ch i kon­tro­li pla­no­wy­ch za rok szk. 2014/15 (07.09.2015 – 0,59MB) 3.Wyniki i wnio­ski z kon­tro­li doraź­ny­ch i wspo­ma­ga­nia za rok 2014/15 (07.09.2015 – 0,62MB) 4.Sprawozdanie z reali­za­cji zadań Wydzia­łu Wspie­ra­nia Roz­wo­ju Edu­ka­cji za r. szk. 2014/15 (07.09.2015 […]

24 sierpnia 2015

Poradniki ORE dotyczące wymagań Państwa stawianym szkołom

„Nad­cho­dzą­cy czas, to czas umy­sło­we­go pra­cow­ni­ka, któ­ry opró­cz for­mal­ne­go wykształ­ce­nia posia­da umie­jęt­no­ść prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia wie­dzy oraz nawyk nie­ustan­ne­go ucze­nia się.” Peter Dru­ker Pań­stwo Dyrek­to­rzy szkół/placówek, Nauczy­cie­le, Rodzi­ce uczniów, Przed­sta­wi­cie­le orga­nów pro­wa­dzą­cy­ch szkoły/placówki w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim   Sza­now­ni Pań­stwo, zachę­cam do zapo­zna­nia się z wizją współ­cze­snej szko­ły zawar­tą w wyma­ga­nia­ch posta­wio­ny­ch przez pań­stwo szko­łom i pla­ców­kom oświa­to­wym. […]