Kategoria: Szkoła ponadgimnazjalna

19 października 2015

Kolejne sukcesy uczniów z Zespołu Szkół w Połańcu

Zespół Szkół w Połań­cu infor­mu­je o kolej­ny­ch suk­ce­sa­ch swo­ich uczniów Zna­na jest lista osób, któ­re wezmą udział w edy­cji spe­cjal­nej Kon­kur­su Nauko­we­go E(x)pory dnia 2 grud­nia 2015 w war­szaw­skim Cen­trum Nowy­ch Tech­no­lo­gii. Wsród 30 prac z całej Pol­ski, zna­la­zły się 2 pra­ce uczniów i absol­wen­tów ww. szko­ły. Wie­lu z uczest­ni­ków spe­cjal­nej edy­cji E(x)poory to stu­den­ci pol­ski­ch i zagra­nicz­ny­ch uczel­ni. Poła­niec […]