Kategoria: Placówka oświatowa

23 listopada 2016

Dobre praktyki w 2016 – placówki oświatowe

Do pobra­nia: Dobra prak­ty­ka – Zespół Szkół w Sta­szo­wie (16.03.2016 – 0,57MB) Dobra prak­ty­ka – Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wycho­waw­czy w Ostrow­cu Św. (16.03.2016 – 1,71MB) Dobra prak­ty­ka 1 – Bur­sa Szkol­na w Ostrow­cu Św. (13.05.2016 – 1,29MB) Dobra prak­ty­ka 2 – Bur­sa Szkol­na w Ostrow­cu Św. (13.05.2016 – 0,99MB) Dobra prak­ty­ka 3 – Bur­sa Szkol­na w […]

1 marca 2016

Dobre praktyki w 2015 – placówki oświatowe

Do pobra­nia: Dobra prak­ty­ka – Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­ne­go w Sta­ra­cho­wi­ca­ch (09.01.2015 – 0,75MB) Dobra prak­ty­ka – Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wycho­waw­czy w Sta­ra­cho­wi­ca­ch (13.05.2015 – 2,12MB) Dobra prak­ty­ka – Spe­cjal­ny Ośro­dek Wycho­waw­czy im. Mat­ki Kolum­by Bia­łac­kiej w Kiel­ca­ch (11.06.2015 – 1,38MB) Dobra prak­ty­ka – Bur­sa Szkol­na w Ostrow­cu Św. (03.07.2015 – 0,91MB) Dobra prak­ty­ka 1 – Świę­to­krzy­skie […]